Neįgaliesiems dažniau nei sveikiesiems gresia skurdas
Lie­tu­vo­je ne­įga­lie­siems daž­niau nei svei­kiems žmo­nėms gre­sia so­cia­li­nė at­skir­tis ir skur­das – pa­gal „Eu­ros­ta­to“ duo­me­nis, Lie­tu­vo­je šis skir­tu­mas yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES).

Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų, ku­riems gre­sia skur­das ar so­cia­li­nė at­skir­tis, 2013 me­tų duo­me­ni­mis, yra 42,2 proc., svei­kų­jų – 25,9 proc., tai­gi, ne­įga­lių­jų yra 16,3 proc. dau­giau. Pa­gal šį skai­čių Lie­tu­vą len­kia Bul­ga­ri­ja, kur šis skir­tu­mas yra 19,6 proc., ir Bel­gi­ja, kur jis sie­kia 17,7 pro­cen­to. Es­ti­jo­je šis ro­dik­lis – 15,9 pro­cen­to.

Ma­žiau­siai skir­tu­mų pa­gal skur­do ri­zi­ką tarp ne­įga­lių ir svei­kų žmo­nių yra Grai­ki­jo­je, čia šis skir­tu­mas su­da­ro 2,3 proc., ir Is­pa­ni­jo­je, kur jis sie­kia 3,7 pro­cen­to. Tuo me­tu ES vi­dur­kis yra 8,5 pro­cen­to.

„Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, ES yra 44 mln. as­me­nų nuo 15 iki 64 me­tų, tu­rin­čių ne­ga­lią.