Negavo paso su „w“ raide pavardėje
Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­ba at­si­sa­kė iš­duo­ti pa­są su rai­de „w“ pa­var­dė­je lie­tu­vei, ku­ri su­si­tuo­kė su bel­gu ir ga­vo san­tuo­kos liu­di­ji­mą su ori­gi­na­liai įra­šy­ta nau­ją­ja pa­var­de.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas Pa­ulius Rad­vi­la­vi­čius BNS an­tra­die­nį sa­kė, kad at­si­sa­ky­mas grin­džia­mas šiuo me­tu ga­lio­jan­čiais įsta­ty­mais.

„Ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad po teis­mo spren­di­mo, kai bu­vo įpa­rei­go­ta įra­šy­ti ne­lie­tu­viš­ką raš­me­nį san­tuo­kos liu­di­ji­me, pi­lie­čiai krei­pė­si į Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bą su pra­šy­mais iš­duo­ti as­mens do­ku­men­tus su ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, ta­čiau šiuo me­tu tie pra­šy­mai nė­ra ten­ki­na­mi, ka­dan­gi to ne­lei­džia šiuo me­tu ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai“, – sa­kė P. Rad­vi­la­vi­čius.

Jis tvir­ti­no, kad san­tuo­kos liu­di­ji­mo iš­da­vi­mo pro­ce­dū­ra nė­ra tie­sio­giai su­si­ju­si su as­mens do­ku­men­tų iš­da­vi­mu.

Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas lie­pos 30-ąją įpa­rei­go­jo už bel­go iš­te­kė­ju­sios lie­tu­vės pa­var­dę san­tuo­kos liu­di­ji­me ra­šy­ti su rai­de „w“ – Pa­uvels pa­tai­sy­ti į Pa­uwels. Vil­niaus Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos biu­ras įvyk­dė šį teis­mo spren­di­mą.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė po mi­nė­to teis­mo spren­di­mo sa­vo ruo­žtu krei­pė­si į Vil­niaus apy­lin­kės teis­mą bei Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma iš­aiš­kin­ti, ar spren­di­mas Pa­uwel­sų by­lo­je tu­ri bū­ti tai­ko­mas ir ki­tiems pa­na­šiems at­ve­jams. Teis­mas to­kį iš­aiš­ki­ni­mą pa­teik­ti at­si­sa­kė.

Sei­mas ru­de­nį to­liau tu­rė­tų svars­ty­ti pa­tai­sas dėl ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos – Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pa­gal so­cial­de­mo­kra­tų ini­ci­juo­tą pro­jek­tą siū­lo leis­ti nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des, ra­šant Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dus ir pa­var­des as­mens do­ku­men­tuo­se, jei­gu jie šiais raš­me­ni­mis įra­šy­ti do­ku­men­to šal­ti­ny­je.

Al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą leis­tų tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je. Už to­kį va­rian­tą pa­si­sa­kan­ti gru­pė pi­lie­čių ža­da siek­ti su­rink­ti 50 tūkst. par­ašų, kad pro­jek­tas bū­tų svars­to­mas Sei­me.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę, pa­vyz­džiui, rai­dę „w“. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad trys rai­dės - q, w ir x - ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos tik Lie­tu­vos pi­lie­čių, su­si­tuo­ku­sių su už­sie­nie­čiais ir to­kių su­tuok­ti­nių vai­kų, bei Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę įgi­ju­sių už­sie­nie­čių do­ku­men­tuo­se.

Li­be­ra­lios pa­var­džių ra­šy­bos kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.