Negailėstinga VTEK išvada Gintautui Kėvišui
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė, kad bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kė­vi­šas šiurkš­čiai pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas. 

Jis ne­si­lai­kė įpa­rei­go­ji­mo vyk­dy­ti kon­tro­lės funk­ci­ją dėl pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo už­ti­kri­ni­mo (22 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas). Mi­nė­ta­ja­me įsta­ty­me tei­gia­ma, jog ati­tin­ka­mų vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų va­do­vai ar jų įga­lio­ti at­sto­vai taip pat pri­va­lo kon­tro­liuo­ti, kaip jiems pa­val­dūs vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys vyk­do šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

Šiurkš­tų pa­žei­di­mą VTEK kons­ta­ta­vo to­dėl, kad tai jau an­tras kar­tas šie­met, kai G.Kė­vi­šas pri­pa­žįs­ta­mas pa­žei­dęs Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

VTEK re­ko­men­duo­ja kul­tū­ros mi­nis­trei pri­min­ti mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vams, kad šie pri­va­lo vyk­dy­ti veiks­min­gą Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tų lai­ky­mo­si kon­tro­lę.

At­lik­to ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad LNOBT va­do­va­vęs G.Kė­vi­šas sa­vo pa­val­di­nius įsa­ky­mu įpa­rei­go­jo dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus tik šių me­tų ba­lan­dį – kai VTEK jau bu­vo pra­dė­ju­si dėl jų ty­ri­mus. VTEK duo­me­ni­mis, šios kon­tro­lės funk­ci­jos G.Kė­vi­šas ne­bu­vo de­le­ga­vęs ir jo­kiam ki­tam LNOBT dar­buo­to­jui, taip pat ne­bu­vo iš­lei­dęs ki­tų įsa­ky­mų dėl Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tų lai­ky­mo­si už­ti­kri­ni­mo.

Apie to­kią par­ei­gą, LNOBT dar­buo­to­jų tei­gi­mu, jie anks­čiau ne­bu­vę in­for­muo­ti. Ty­ri­mo duo­me­nų vi­su­ma ro­do, jog G.Kė­vi­šas, ku­riam bu­vo pa­ves­ta or­ga­ni­zuo­ti LNOBT dar­bą ir už­ti­krin­ti įsta­ty­mų lai­ky­mą­si šio­je įstai­go­je, ne­vyk­dė prie­vo­lės kon­tro­liuo­ti, kad jo pa­val­di­niai tin­ka­mai ir lai­ku pa­teik­tų pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas.

Ko­vo mė­ne­sį VTEK at­li­ko ana­li­zę, kaip par­ei­gą dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus vyk­do LNOBT va­do­vau­jan­čias par­ei­gas ei­nan­tys as­me­nys. Pa­aiš­kė­jo, kad pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kė vos ke­tu­ri iš dau­giau nei tris­de­šim­ties tu­rin­čių­jų to­kį sta­tu­są.

Ge­gu­žę VTEK pri­pa­ži­no, kad de­šimt va­do­vau­jan­čias par­ei­gas uži­man­čių LNOBT dar­buo­to­jų pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas, įpa­rei­go­jan­čias nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. Šiuo me­tu VTEK at­lie­ka ty­ri­mus dėl dar sep­ty­nio­li­kos va­do­vau­jan­čias par­ei­gas tu­rin­čių LNOBT dar­buo­to­jų, ku­rie gal­būt ne­si­lai­kė mi­nė­to­sios par­ei­gos.

Ge­gu­žę VTEK taip pat kons­ta­ta­vo, kad G.Kė­vi­šas pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­lik­ti par­ei­gas, ne­si­nau­do­ti par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus (3 straips­nio 1 da­lies 1, 2 ir 3 punk­tai, 11 straips­nio 1 ir 2 da­lys, 6 straips­nio 1 da­lies 7 punk­tas).

Jis pri­pa­žin­tas pa­žei­dęs ir mi­nė­to­jo įsta­ty­mo drau­di­mą at­sto­vau­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms tvar­kant rei­ka­lus su fi­zi­niais ar ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, iš ku­rių jis ar jam ar­ti­mi as­me­nys gau­na bet ku­rios rū­šies pa­ja­mų (12 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas). Tą­kart VTEK re­ko­men­da­vo skir­ti G.Kė­vi­šui draus­mi­nę nuo­bau­dą ir iš­spręs­ti klau­si­mą dėl nuo­la­ti­nio in­te­re­sų konf­lik­to jo veik­lo­je pa­ša­li­ni­mo.

Už Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­žei­di­mą iš par­ei­gų at­leis­ti as­me­nys, tre­jus me­tus nuo at­lei­di­mo iš par­ei­gų die­nos ne­ga­li bū­ti pri­ima­mi, ski­ria­mi ar ren­ka­mi į par­ei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je.