Negailestinga statistika atskleidžia Lietuvos pensininkų skaudulį
Lat­vi­jos cen­tri­nės sta­tis­ti­kos val­dy­bos pa­skelb­ti duo­me­nys Lie­tu­vos pen­si­nin­kams ne­gai­les­tin­gi: mo­ka­me ma­žes­nes pen­si­jas ir už Lat­vi­ją ir už Es­ti­ją. Ati­tin­ka­mai 15 ir 35 proc. ma­žes­nės iš­mo­kos.

Pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nė se­nat­vės mė­ne­sio pen­si­ja Lie­tu­vo­je bu­vo 255 eu­rai, Lat­vi­jo­je – 301 eu­ras, Es­ti­jo­je – 390 eu­rų.

Per me­tus pen­si­jos la­biau­siai pa­ki­lo Es­ti­jo­je.

Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2015 me­tų lai­ko­tar­piu, vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo 3,4 proc., Lat­vi­jo­je – 2,9 proc., Es­ti­jo­je – 5,3 pro­cen­to.