Neetiško ministro Vyriausybėje nelaikys
Ap­lin­kos mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ Kęs­tu­čio Tre­čio­ko to­les­nė kar­je­ra pri­klau­sys nuo eti­kos sar­gų ver­dik­to. Sei­mo opo­zi­ci­jos nuo­mo­ne, val­dan­tie­ji tik tem­pia lai­ką, kad ši is­to­ri­ja vi­siems nu­si­bos­tų.

Mi­nis­tras K. Tre­čio­kas – drą­sus vy­ras. Trauk­tis iš pos­to jo ne­pri­ver­tė nei pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, nei prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus iš­sa­ky­tos abe­jo­nės dėl to­les­nės mi­nis­tro veik­los, nei Sei­mo opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­ta in­ter­pe­lia­ci­ja. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) par­ti­jos re­mia­mas K. Tre­čio­kas va­kar dar kar­tą pa­ti­ki­no kė­dės ne­pa­lik­siąs. Jam ad­vo­ka­tau­jan­ti TT par­eiš­kė, kad mi­nis­tras ne­ga­li pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už ko­le­gia­lų Vy­riau­sy­bės spren­di­mą. Prem­je­ras, ra­gi­nęs K. Tre­čio­ką ap­sisp­ręs­ti iki pir­ma­die­nio, va­kar par­eiš­kė lauk­siąs Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) iš­va­dų. Pa­grin­di­niai opo­zi­ci­jos mes­ti kal­ti­ni­mai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vui su­si­ję su va­di­na­mą­ja Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­ja. Opo­zi­cio­nie­rių tei­gi­mu, teik­da­mas pa­aiš­ki­ni­mus dėl kai ku­rių pe­ri­pe­ti­jų mi­nis­tras me­la­vo, ir tai at­sklei­dė vie­šai pa­skelb­tos te­le­fo­no po­kal­bių iš­klo­ti­nės. Iš pro­ku­ra­tū­ros gau­tą me­džia­gą VTEK ke­ti­na ver­tin­ti ry­toj.

Par­ti­ja re­mia

Va­kar po­sė­džia­vęs TT par­ti­jos pre­zi­diu­mas pa­brė­žė vi­siš­kai pa­lai­kan­tis mi­nis­trą ir pri­ta­rian­tis jo spren­di­mams. To­dėl TT ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas ne­at­me­tė ti­ki­my­bės, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­si­ti­kė­ji­mą K. Tre­čio­ku ga­li tek­ti pa­si­ti­krin­ti svars­tant in­ter­pe­lia­ci­ją Sei­me. Va­kar mi­nis­tras pri­si­pa­ži­no lau­kian­tis prem­je­ro spren­di­mo ar­ba in­ter­pe­lia­ci­jos. „Y­ra daug prie­mo­nių ši­to­kiam mi­nis­trui su­tvar­ky­ti. Lei­siu tą ar­se­na­lą nau­do­ti“, – pri­dū­rė jis. Ar­gu­men­tų, ko­dėl tu­rė­tų trauk­tis sa­vo no­ru, mi­nis­tras sa­kė ne­ran­dan­tis.

Kar­tu K. Tre­čio­kas lei­do su­pras­ti, kad jo iš­ėji­mu ga­li bū­ti su­in­te­re­suo­tos tam ti­kros vers­lo gru­pės. Pa­sak mi­nis­tro, pi­ni­gai, ne­svar­bu, kie­no – per­dir­bė­jų, kon­tra­ban­di­nin­kų, nar­ko­ti­kų pre­kei­vių, ban­kų, – yra ga­lin­ga prie­mo­nė, le­mian­ti spren­di­mus. Jis pa­ti­ki­no, kad ne­dels­da­mas pa­liks pos­tą, jei VTEK nu­sta­tys eti­kos nu­si­žen­gi­mus. „Ta­da ne­etiš­kas tu­rės pa­si­trauk­ti“, – kal­bė­jo K. Tre­čio­kas.

Prem­je­ras taip pat tvir­ti­no, kad eti­ką pa­my­nu­sio mi­nis­tro Vy­riau­sy­bė­je ne­lai­kys. „In­ter­pe­lia­ci­jos ne­lauk­si­me, jei VTEK anks­čiau pa­teiks sa­vo iš­va­dą. Ti­ki­mės, ji grei­tai aps­vars­tys šį klau­si­mą, nes in­ter­pe­lia­ci­ja su­ke­lia la­bai daug emo­ci­jų. Ta­da rea­lių dis­ku­si­jų be­veik ne­vyks­ta, tik – po­li­ti­ka­vi­mas“, – tei­gė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Ne­tu­ri stu­bu­ro

„Nu­si­bo­do. Ap­gai­lė­ti­nas bū­das iš­gel­bė­ti ap­si­me­la­vu­sį mi­nis­trą tem­piant gu­mą. Iš pra­džių sa­kė, kad iš­va­dą pa­teiks tre­čia­die­nį va­ka­re, po to pra­šė pa­lauk­ti ket­vir­ta­die­nio ry­to. Ta­da vis­ką nu­kė­lė į šį pir­ma­die­nį. Da­bar dar sa­vai­tė­lę ki­tą pa­lauk­sim, kol vi­siems vis­kas at­si­bos. Prem­je­ras tu­ri pa­ga­liau par­ody­ti tu­rin­tis tvir­tą stu­bu­rą ir sa­vo nuo­mo­nę, o ne dangs­ty­tis įvai­rio­mis dar­bo gru­pė­mis ir ko­mi­si­jo­mis“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Facebook va­kar pik­ti­no­si vie­nas in­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­rių Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) ly­de­ris ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Šį do­ku­men­tą pa­si­ra­šė 36 LS ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jų na­riai. In­ter­pe­lia­ci­ja par­la­men­to va­do­vei bu­vo įteik­ta pir­mą Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną – ko­vo 10-ąją. Mi­nis­tro pra­šo­ma pa­siaiš­kin­ti dėl liu­di­ji­mo Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ir gal­būt me­la­vus pa­sa­ko­jant apie Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bes. In­ter­pe­lia­ci­jos ren­gė­jai do­mi­si, ar už šio nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mą kam nors bu­vo ža­dė­tas at­ly­gis.

Val­dan­tie­ji su­rems pečius

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai yra mi­nė­ję, kad op­ti­mis­ti­nių vil­čių dėl in­ter­pe­lia­ci­jos baig­ties ne­puo­se­lė­ja. Ta­čiau pro­ce­sas, jų ma­ny­mu, net ne­sėk­mės at­ve­ju bus nau­din­gas, nes vi­suo­me­nė su­ži­nos „did­vy­rių var­dus“.

Tuo me­tu val­dan­tie­ji ne­ke­ti­na rem­ti in­ter­pe­lia­ci­jos. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas LŽ tvir­ti­no ne­sup­ran­tan­tis, už ką ji tu­rė­tų bū­ti skel­bia­ma. „I­ki­teis­mi­nis ty­ri­mas bai­gė­si, jo­kių nu­si­kal­ti­mų nė­ra“, – ste­bė­jo­si so­cial­de­mo­kra­tas. A. Sy­so įsi­ti­ki­ni­mu, bū­tų klai­da, jei ku­ri nors val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­ja pri­si­dė­tų prie in­ter­pe­lia­ci­jos. „O­po­zi­ci­ja la­bai no­rė­tų, kad vie­ni ki­tus pra­dė­tu­me pjau­ti“, – pa­žy­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

K. Tre­čio­ko veik­lą kri­tiš­kai ver­ti­nan­tis Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis yra kal­bė­jęs, kad šis dėl sa­vo at­ei­ties tu­ri spręs­ti pats, jį de­le­ga­vę „tvar­kie­čiai“ ar­ba prem­je­ras. Ta­čiau in­ter­pe­lia­ci­jos jis sa­kė ne­pa­lai­kan­tis, nes taip opo­zi­ci­ja „sie­kia pa­ša­lin­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą“.

Tei­sė­sau­ga prieš po­rą sa­vai­čių pra­ne­šė nu­trau­ku­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, per ku­rį aiš­ki­no­si gal­būt ne­tei­sė­tą po­vei­kį ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

Reg­la­men­tuo­ja sta­tu­tas

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, in­ter­pe­lia­ci­ją prem­je­rui ar­ba mi­nis­trui, rei­ka­lau­da­mi pa­grįs­ti pri­im­tų spren­di­mų mo­ty­vus, per se­si­ją ga­li pa­teik­ti ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis Sei­mo na­rių. Per vie­ną se­si­ją pa­kar­to­ti­nai teik­ti in­ter­pe­lia­ci­jos tam pa­čiam Vy­riau­sy­bės na­riui ne­lei­džia­ma. In­ter­pe­lia­ci­jos su­lau­kęs mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rys pri­va­lo ne vė­liau kaip per dvi sa­vai­tes per­duo­ti Sei­mo pir­mi­nin­kui raš­tiš­ką at­sa­ky­mą. Šis su­pa­žin­di­na su juo par­la­men­ta­rus. Ga­vęs at­sa­ky­mą į in­ter­pe­lia­ci­ją, Sei­mas tu­ri aps­vars­ty­ti jį ne vė­liau kaip per pen­kias dar­bo die­nas. Kad mi­nis­tras ne­tek­tų pos­to, už tai tu­ri bal­suo­ti dau­giau kaip pu­sė Sei­mo na­rių – 71.