Neeilinis Darbo partijos tarybos posėdis Širvintose neįvyko
Penk­ta­die­nį Šir­vin­to­se reng­tas ne­ei­li­nis Dar­bo par­ti­jos (DP) ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo ir bu­vęs šios par­ti­jos stei­gė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ne­įvy­ko.

„Ta­ry­bos po­sė­džiai lai­ko­mi tei­sė­tais, kai juo­se da­ly­vau­ja dau­giau kaip pu­sė ta­ry­bos na­rių, jų yra 92, ta­čiau (...) 2017 me­tų lie­pos 14 die­ną po­sė­dis lai­ko­mas ne­įvy­ku­siu, nes ja­me ne­su­si­rin­ko ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma“, – pra­ne­šė Dar­bo par­ti­jos in­for­ma­ci­jos cen­tras.

Su­reng­ti ne­ei­li­nį DP ta­ry­bos po­sė­dį pa­pra­šė treč­da­lis, tai yra 37, ta­ry­bos na­riai. Vie­nas iš ne­ei­li­nio po­sė­džio ini­cia­to­rių eks­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Fio­do­ro­vas BNS tvir­ti­no, kad par­ašai su­rink­ti sie­kiant dis­ku­si­jos ir ky­lant ne­pa­si­ten­ki­ni­mui da­bar­ti­ne DP va­do­vy­be.

Ž.Pins­ku­vie­nė su­šauk­tą po­sė­dį pa­va­di­no spek­tak­liu­ku.

„(...) svei­ki at­vy­kę ar pri­vers­ti­nai at­vež­ti į ke­lių vei­kė­jų su­re­ži­suo­tą spek­tak­liu­ką, ku­ris iš mū­sų tik atims šiek tiek gy­ve­ni­mo lai­ko, bet nie­ko dau­giau. Kas tie vei­kė­jai? Kol kas ma­čiau ir ma­tau tik du iki šiol vie­tos gy­ve­ni­me ne­ra­du­sius, bet be ga­lo gar­bės ir kar­je­ros iš­troš­ku­sius pi­lie­čius, ku­rių vaiz­duo­tė te­ma­to vie­nin­te­lį ke­lią iš­veng­ti ne­dar­bo – tai užim­ti (gal pe­rim­ti) Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją“, – par­eiš­kė ji.

„Ma­tau Vik­to­rą Fio­do­ro­vą, ku­ris jau ku­rį lai­ką įsi­vaiz­duo­ja užim­siąs šią po­zi­ci­ją ir, ne­nus­teb­čiau, jau be­si­krei­pian­tis pats į sa­ve ger­bia­mu par­ti­jos ly­de­riu. Tik kas yra ly­de­ris? Ar tas, ku­ris gė­din­gai pra­py­lė rin­ki­mus į Sei­mą vien to­dėl, kad ne­tu­rė­jo jo­kios rin­ki­mų stra­te­gi­jos, ne­su­ge­bė­jo su­bur­ti ko­man­dos ir aps­kri­tai – tin­gė­jo dirb­ti. Ar jis ga­lės at­ves­ti Dar­bo par­ti­ją į Sei­mą, jei apie tai ne­tu­ri ža­lio su­pra­ti­mo?“ – penk­ta­die­nį „dar­bie­čiams“ kal­bė­jo Ž.Pins­ku­vie­nė.

Jos kal­bą iš­pla­ti­no par­ti­jos In­for­ma­ci­jos cen­tras.

An­tru spek­tak­lio re­ži­sie­riu­mi ji nu­ro­dė Juo­zą Gai­da­ma­vi­čių – žmo­gų, „ku­ris nie­kaip ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su sta­tu­so vi­suo­me­nė­je pra­ra­di­mu, žen­gia des­pe­ra­tiš­kus ir in­tri­go­mis per­mir­ku­sius žings­nius tik tam, kad už ko nors „už­si­ka­bin­ti“.

„Šian­dien čia, Šir­vin­to­se, ma­tau ir mū­sų ger­bia­mą par­ti­jos įkū­rė­ją Vik­to­rą Us­pas­kich. Ti­kė­ti­na, kad jis at­va­žia­vo pa­dė­ti tiems, ku­rie jo pa­pra­šė. Tai yra, pa­dė­ti tuo, kad tų pra­šy­to­jų rez­ga­mos in­tri­gos prieš ma­ne įgau­tų svo­rio ir spin­de­sio vien dėl jo bu­vi­mo ša­lia. Pa­gal­ba yra ge­rai, ta­čiau net Bib­li­jo­je par­ašy­ta, kad ge­rais dar­bais grįs­tas ke­lias kar­tais ve­da į pra­ga­rą“, – sa­kė Ž.Pins­ku­vie­nė.

„No­rė­čiau, jums Vik­to­rai, pa­lin­kė­ti ne­be­lip­ti dar vie­ną, ei­li­nį kar­tą, ant to pa­ties grėb­lio, kai su Jū­sų var­du į aukš­tus par­ti­jos, o pa­skui – ir vals­ty­bės pos­tus at­ei­na jo­kių va­dy­bi­nių kom­pe­ten­ci­jų ne­tu­rin­tys žmo­nės. Dėl ko pa­skui vi­sa par­ti­ja tu­ri kęs­ti di­džiu­lę gė­dą“, – tei­gė „dar­bie­čių“ va­do­vė.

Ji pa­brė­žė, kad par­ti­jo­je ne­ga­li bū­ti dvie­jų pir­mi­nin­kų.

V.Fio­do­ro­vas ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se BNS tei­gė, da­bar Dar­bo par­ti­jo­je trūks­ta dia­lo­go, ne­ma­ty­ti tei­gia­mų pos­lin­kių.

Pa­sak „dar­bie­čio“, V.Us­pas­ki­chas kvie­čia­mas, nes su juo bend­rau­ti no­ri par­ti­jos sky­riai.

Ba­lan­dį Kau­ne su Dar­bo par­ti­jos na­riais su­si­tik­ti at­vy­kęs šios par­ti­jos įkū­rė­jas eu­ro­par­la­men­ta­ras V.Us­pas­ki­chas tą­kart ra­gi­no bend­ra­žy­gius ryž­tis po­ky­čiams Dar­bo par­ti­jo­je ir keis­ti par­ti­jos va­do­vy­bę.

V.Us­pas­ki­chas Dar­bo par­ti­ją įkū­rė 2003 me­tų spa­lį ir iki 2013 me­tų su ne­di­de­le per­trau­ka bu­vo jos pir­mi­nin­ku. Tais me­tais Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas jį ir ke­lis ki­tus „ dar­bie­čius“ pri­pa­ži­no kal­tais dėl „juo­do­sios“ bu­hal­te­ri­jos. Tuo­met po­li­ti­kui skir­ta ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

2015 me­tų gruo­dį, Ape­lia­ci­nia­me teis­me bai­giant nag­ri­nė­ti šią bau­džia­mą­ją by­lą, V.Us­pas­ki­chas pra­ne­šė pa­si­trau­kian­tis iš Dar­bo par­ti­jos. Ape­lia­ci­nis teis­mas už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą jam sky­rė 6,8 tūkst. eu­rų bau­dą. To­kią pa­čią baus­mę pa­li­ko ir Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

Šiuo me­tu už Dar­bo par­ti­ją bal­suo­tų apie 3 proc. rin­kė­jų, ro­do BNS už­sa­ky­mu bend­ro­vės RAIT at­lik­ta apk­lau­sa.