Neeilinės sesijos „žanras“ praranda populiarumą
Sei­mas šian­dien rink­sis į opo­zi­ci­jos rei­ka­la­vi­mu šau­kia­mą ne­ei­li­nę se­si­ją. Per vi­są ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį tai bus 34-as kar­tas, kai par­la­men­ta­rai prob­le­mas svars­tys ne­lauk­da­mi ei­li­nės se­si­jos.

Pra­si­dė­sian­ti se­si­ja – vie­nas tų iš­im­ti­nių at­ve­jų, kai ją su­šauk­ti pa­vy­ko ne val­dan­tie­siems, o Sei­mo opo­zi­ci­jai. Pir­muo­ju smui­ku šį­kart grie­žė di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja. Kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­vą par­ašais par­ėmė Li­be­ra­lų są­jū­dis ir Miš­rios dar­bo gru­pės at­sto­vai. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je svars­to­mi tik jos ini­cia­to­rių pa­teik­ti klau­si­mai, ta­čiau dar­bų prog­ra­mą vis tiek tu­ri pa­tvir­tin­ti par­la­men­tas. Šio Sei­mo ka­den­ci­ja baig­sis ru­de­nį, o ne­ei­li­nė se­si­ja šau­kia­ma tik an­trą kar­tą. Re­kor­di­nė šiuo po­žiū­riu bu­vo 2000–2004 me­tų ka­den­ci­ja. Tuo­met par­la­men­ta­rai rin­ko­si į de­vy­nias ne­ei­li­nes se­si­jas. Sei­mo na­rių nuo­mo­ne, ke­lias pa­sta­rą­sias ka­den­ci­jas ne­ei­li­nės se­si­jos „žan­ras“ nė­ra po­pu­lia­rus, nes pa­tir­ties įga­vę po­li­ti­kai dir­ba spar­čiau, ra­cio­na­liau, be to, kin­tant ap­lin­ky­bėms ma­žė­ja do­ku­men­tų srau­tai. Ki­ta ver­tus, dar­bus, ku­rių ne­spė­ja at­lik­ti, Sei­mo na­riai ga­li baig­ti tuo­met, kai ei­li­nė se­si­ja pra­tę­sia­ma. Anks­tes­nių ka­den­ci­jų Sei­me tai bu­vo ga­na daž­nas reiš­ki­nys.

Sta­tis­ti­ka įvai­ri

2000–2004 me­tų Sei­mo veik­los in­ten­sy­vu­mą – 8 ei­li­nės ir 9 ne­ei­li­nės se­si­jos – lė­mė Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mas sto­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir NA­TO. Be to, prieš pat 2004-ųjų ei­li­nės pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džią (ko­vo 10-ąją) par­la­men­ta­rams te­ko su­si­rink­ti dėl tuo­me­ti­nio ša­lies pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso ap­kal­tos rei­ka­lų. 8 ne­ei­li­nės Sei­mo se­si­jos bu­vo su­šauk­tos 1996–2000 me­tų lai­ko­tar­piu. 1998-ųjų va­sa­rio 19 die­ną per ne­ei­li­nės se­si­jos po­sė­dį pa­sku­ti­nį sa­vo kaip pre­zi­den­to pra­ne­ši­mą Sei­me skai­tė Al­gir­das My­ko­las Bra­zaus­kas. 2008–2012 me­tais par­la­men­te bu­vo su­reng­tos 6 ne­ei­li­nės se­si­jos. Tuo­met dar­bų rit­mą dik­ta­vo Lie­tu­vą ir Eu­ro­pą skan­di­nu­si eko­no­mi­kos kri­zė. Iki su­nkme­čio, 2004–2008 me­tais, Sei­mui pa­ka­ko ir 2 ne­ei­li­nių se­si­jų.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, ne­ei­li­nes se­si­jas šau­kia Sei­mo pir­mi­nin­kas ne ma­žiau kaip treč­da­lio (47) vi­sų par­la­men­ta­rų raš­tiš­ku siū­ly­mu. Kons­ti­tu­ci­jo­je taip pat nu­ma­ty­ti at­ve­jai, kai Sei­mo na­rius į ne­ei­li­nę se­si­ją ga­li par­agin­ti su­si­rink­ti pre­zi­den­tas.

Rin­ki­mų sesija

Kaip LŽ sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas, ne­ei­li­nių se­si­jų po­rei­kis su­ma­žė­jo, nes par­la­men­ta­rai iš­mo­ko dirb­ti – ką su­sip­la­nuo­ja, pa­da­ro per ei­li­nes se­si­jas. Ki­ta ver­tus, ma­žė­ja pa­čių tei­sės ak­tų apim­tis. „Ir ši ne­ei­li­nė se­si­ja yra la­biau rin­ki­mų, nes di­des­nių spren­di­mų ne­bus pri­im­ta. Opo­zi­ci­ja mė­gins par­ody­ti, kad ne­mie­ga. Tai­gi lau­kia po­li­ti­nis šou“, – tei­gė A. Sy­sas. Po­li­ti­kas ne­ma­no, kad po­ros mė­ne­sių lai­ko­tar­pis tarp ei­li­nių se­si­jų tu­rė­tų bū­ti pa­įvai­rin­tas ne­ei­li­nė­mis se­si­jo­mis, per ku­rias po­li­ti­kai, spe­cia­lis­tai su­si­rink­tų dis­ku­tuo­ti vi­suo­me­nei rū­pi­mais klau­si­mais. Anot A. Sy­so, Sei­mo ko­mi­te­tai, pa­vyz­džiui, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo, nė ne­ra­gi­na­mi in­ten­sy­viai svars­to vi­siems ak­tua­laus so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tus. „Dėl to, kad su­si­rinks Sei­mo na­riai, ku­rių dau­gu­ma net ne­skai­tė šių pro­jek­tų, apie juos ži­no tiek, kiek par­ašė ži­niask­lai­da, pro­duk­ty­vių dis­ku­si­jų ne­bus. Ko­mi­te­te – kas ki­ta. Man re­gis, dir­ba­me lo­giš­kai, ir tai duo­da re­zul­ta­tų“, – tvir­ti­no A. Sy­sas. Jis taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad ki­taip reg­la­men­tuo­ti tarp se­si­jų nu­ma­ty­tą lai­ko in­ter­va­lą nė­ra rei­ka­lo, nes da­bar­ti­nė tvar­ka re­mia­si eu­ro­pi­ne pra­kti­ka, kai dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma dar­bui su rin­kė­jais.

Jurgis Razma.

Pa­si­gen­da at­sa­ko­my­bės

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, ne­no­rą pa­dir­bė­ti ne­ei­li­nė­se se­si­jo­se le­mia dvi prie­žas­tys. „Pir­miau­sia, su­vo­ki­mas, kad žmo­nės lai­ko­tar­pį tarp par­la­men­to se­si­jų su­vo­kia ne­vie­na­reikš­miš­kai, ne­re­tai ma­to kaip ne­reg­la­men­tuo­tas Sei­mo na­rių at­os­to­gas, tam ti­krą pri­vi­le­gi­ją. Kad to bū­tų iš­veng­ta, tuos du mė­ne­sius ga­li­ma už­pil­dy­ti ne­ei­li­nė­mis se­si­jo­mis, bet da­bar­ti­nės val­džios at­sa­ko­my­bės vi­suo­me­nei jaus­mas yra su­silp­nė­jęs“, – LŽ sa­kė kon­ser­va­to­rius. Jo žo­džiais, dėl dau­ge­lio pro­jek­tų bū­tų nau­din­ga pla­čiau pa­dis­ku­tuo­ti ir ta­da pri­im­ti ge­riau­sius spren­di­mus, iš­veng­ti klai­dų. An­tra prie­žas­tis, ko­dėl ne­ei­li­nės se­si­jos tam­pa iš­im­ti­mi, – kad šios ka­den­ci­jos po­li­ti­niai va­do­vai, t. y. Sei­mo pir­mi­nin­kė, prem­je­ras, mi­nis­trai, „ne­tu­ri di­de­lių am­bi­ci­jų, pla­nų pri­im­ti tam ti­krus pro­jek­tus“. „Kai nie­ko ne­no­ri, stra­te­giš­kai ne­pla­nuo­ji, tuo­met ge­rai, kad Sei­mas taip dir­ba“, – kal­bė­jo J. Raz­ma.

Pa­sak Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, ne­ei­li­nės se­si­jos ren­gia­mos ta­da, kai ky­la ko­kių nors po­li­ti­nių ne­sklan­du­mų, kri­zių, skan­da­lų. „Ma­tyt, šią ka­den­ci­ją ne­bu­vo tiek įvy­kių, dėl ku­rių bū­tų rei­kė­ję kvies­ti ne­ei­li­nę se­si­ją. Be to, ir įsta­ty­mų lei­dy­bos in­ten­sy­vu­mas su­ma­žė­jęs. Tai nė­ra blo­gai“, – LŽ dės­tė E. Ma­siu­lis. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad rim­tų dis­ku­si­jų po­rei­kis, ir ne vien dėl so­cia­li­nio mo­de­lio, yra. Tam ga­li­ma pa­nau­do­ti lai­ką tarp se­si­jų.

Kvies premjerą

Vi­są šią sa­vai­tę po­sė­džiau­sian­tys Sei­mo na­riai tu­rė­tų svars­ty­ti klau­si­mą dėl ap­kal­tos pro­ce­dū­ros vie­nam iš Dar­bo par­ti­jos ly­de­rių Vy­tau­tui Gap­šiui. Be to, kaip tei­gė Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, ypač di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bės dirb­ti to­liau, kai pa­sta­ruo­ju me­tu vie­nas po ki­to ri­ta­si ga­li­mi ko­rup­ci­niai skan­da­lai, su­si­ję tiek su pa­vie­niais mi­nis­trais ar vi­ce­mi­nis­trais, tiek su įta­kin­gais so­cial­de­mo­kra­tais. „Į Sei­mo po­sė­džius ke­ti­na­me kvies­ti ir mi­nis­trą pir­mi­nin­ką Al­gir­dą But­ke­vi­čių, at­sa­kin­gą už vi­sos Vy­riau­sy­bės dar­bą, ir at­ski­rus mi­nis­trus, ku­rių veik­la ke­lia abe­jo­nių dėl to, ar nė­ra su­si­ju­si su ko­rup­ci­nė­mis sche­mo­mis. Ti­ki­mės aiš­kių at­sa­ky­mų. Jie tu­rė­tų įti­kin­ti tiek Sei­mo na­rius, tiek vi­suo­me­nę“, – pa­brė­žė A. Ku­bi­lius.

Per se­si­ją bus siū­lo­ma pri­im­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, Po­li­ti­nių par­ti­jų ir ki­tų įsta­ty­mų pa­tai­sas. Jų rei­kia tam, kad po­li­ti­nės par­ti­jos ar at­ski­ri po­li­ti­kai ne­ga­lė­tų dėl ne­to­bu­lų ju­ri­di­nių pro­ce­dū­rų iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­se. Į se­si­ją su­si­rin­kę par­la­men­ta­rai bus ra­gi­na­mi im­tis prie­mo­nių, ku­rios leis­tų iš­siaiš­kin­ti, ko­kia yra Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ 24 mln. li­tų lė­šų kil­mė. Į dar­bot­var­kę taip pat no­ri­ma įtrauk­ti TS-LKD frak­ci­jos siū­lo­mus pro­jek­tus, ku­riais sie­kia­ma ma­žin­ti al­ko­ho­liz­mą Lie­tu­vo­je.