Neeilinė sesija baigėsi šnipštu
Du­kart per vie­ną va­lan­dą su­gie­do­ję vals­ty­bės him­ną Sei­mo na­riai va­kar iš­sis­kirs­tė taip ir ne­pra­dė­ję ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų. Opo­zi­ci­ja, už­si­rūs­ti­nu­si dėl esą pa­žeis­tų kons­ti­tu­ci­nių tei­sių, sa­vo idė­jos at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na ir ra­gi­na po­sė­džiau­ti ki­tą sa­vai­tę.

Iš vi­sų ša­lies kam­pe­lių ir to­li­mes­nių poil­siui pa­lan­kių kraš­tų į ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją su­kvies­tiems par­la­men­ta­rams už­si­bū­ti ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je va­kar ne­te­ko. Ne­ei­li­nės se­si­jos ini­cia­to­rių kon­ser­va­to­rių su­dė­lio­tai dar­bų prog­ra­mai pri­ta­rė 31, prieš bu­vo 21, su­si­lai­kė 44 Sei­mo na­riai.

Po bal­sa­vi­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­jan­tis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas kons­ta­ta­vo, kad dėl esą ne­ti­ku­sios dar­bot­var­kės se­si­ja ne­įvyks. Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos at­sto­vai to­kį spren­di­mą pa­va­di­no pa­vo­jin­gu pre­ce­den­tu ir pri­ly­gi­no jį de­mo­kra­ti­jos ero­zi­jai.

Andrius Kubilius: "Užblokuodami neeilinės sesijos rengimą valdantieji šiurkščiai pažeidė pamatinius demokratijos principus."/Alinos Ožič nuotrauka

Po­li­ti­nis šou?

Se­si­ją su­žlug­dę val­dan­tie­ji pa­žė­rė opo­zi­ci­jai prie­kaiš­tų dėl, jų tei­gi­mu, pra­sto veik­los or­ga­ni­za­vi­mo. Pa­sak di­džiau­sios val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nės Ire­nos Šiau­lie­nės, bal­suo­jant ne­da­ly­va­vo be­veik dvi de­šim­tys ne­ei­li­nę se­si­ją su­šauk­ti ra­gi­nu­sių opo­zi­cio­nie­rių. Tuo me­tu val­dan­tie­ji, anot jos, bu­vo draus­min­gi.

„Lie­tu­vai rei­kia ne po­li­ti­nio šou, o at­sa­kin­gų spren­di­mų“, – par­eiš­kė I. Šiau­lie­nė. Jai pri­ta­rė Dar­bo par­ti­jos (DP) frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys. „O­po­zi­ci­ja ne­su­ge­bė­jo įro­dy­ti, ko­dėl tos se­si­jos rei­kia. Ti­ki­mės, kad ei­li­nė­je se­si­jo­je tie klau­si­mai bus iš­spręs­ti la­bai grei­tai“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas. „Tvar­kie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis aiš­ki­no, kad im­da­ma­sis ty­ri­mo dėl DP ne­įtrauk­tų į aps­kai­tą fi­nan­sų kil­mės Sei­mas kiš­tų­si į teis­mų dar­bą.

Ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je opo­zi­ci­ja siū­lė pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są DP „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je nu­teis­tam „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui, su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją aiš­kin­tis, ko­kia yra prieš de­šimt­me­tį DP ne­įtrauk­tų į aps­kai­tą 24 mln. li­tų (be­veik 7 mln. eu­rų) kil­mė, taip pat at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nių ten­den­ci­jų bei pro­ce­sų svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je ir sku­baus mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės at­lei­di­mo ap­lin­ky­bių. Į ne­ei­li­nės se­si­jos po­sė­džius opo­zi­ci­ja ke­ti­no kvies­ti prem­je­rą so­cial­de­mo­kra­tą Al­gir­dą But­ke­vi­čių.

V. Gap­šys va­kar par­agi­no val­dan­čiuo­sius pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio se­si­jai kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kad šis iš­aiš­kin­tų, ar „dar­bie­čiui“ tu­ri bū­ti ren­gia­ma ap­kal­ta, ar ne. Koa­li­ci­jos par­tne­riai ža­dė­jo pa­lai­ky­ti krei­pi­mą­si.

Pa­vo­jin­gas pre­ce­den­tas

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus tei­gi­mu, val­dan­čių­jų su­žlug­dy­ta se­si­ja – la­bai pa­vo­jin­gas pre­ce­den­tas, liu­di­jan­tis, kad opo­zi­ci­ja jo­kių tei­sių Lie­tu­vo­je ga­li ne­be­tu­rė­ti. „Veiks­ni opo­zi­ci­ja – kiek­vie­nos vals­ty­bės de­mo­kra­ti­jos iš­raiš­ka. Be po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, dar­bot­var­kę po šios die­nos pa­pil­dė de­mo­kra­ti­jos ero­zi­jos klau­si­mas. Per 26 lais­vės me­tus to dar nė­ra bu­vę. Užb­lo­kuo­da­mi ne­ei­li­nės se­si­jos ren­gi­mą val­dan­tie­ji šiurkš­čiai pa­žei­dė pa­ma­ti­nius de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pus“, – pik­ti­no­si jis.

Opo­zi­ci­nių frak­ci­jų var­du kon­ser­va­to­riai pa­kvie­tė Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ir prem­je­rą ki­tą an­tra­die­nį at­vyk­ti į bend­rą TS-LKD, Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės po­sė­dį, ku­ria­me no­rė­tų iš­girs­ti pa­aiš­ki­ni­mus, ar „val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ger­bia Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas opo­zi­ci­jos tei­ses ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nes Sei­mo se­si­jas ir jo­se už­duo­ti val­džiai klau­si­mus apie ga­li­mos ko­rup­ci­jos fak­tus“. Taip pat ti­ki­ma­si iš­girs­ti, ko­kių prie­mo­nių im­sis val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­riai, kad at­ei­ty­je ne­bū­tų lau­žo­mi es­mi­niai kons­ti­tu­ci­niai pri­nci­pai ir opo­zi­ci­jos tei­sės. Bend­ru par­eiš­ki­mu taip pat kreip­ta­si į Sei­mo va­do­vus, kad ki­tą sa­vai­tę to­liau bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mi ne­ei­li­nės se­si­jos po­sė­džiai pa­gal opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­tą dar­bot­var­kę.

De­šimt TS-LKD frak­ci­jos na­rių va­kar krei­pė­si į A. But­ke­vi­čių pra­šy­da­mi at­sa­ky­ti į klau­si­mus, su­si­ju­sius su ga­li­mos ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis val­dan­čių­jų par­ti­jų gre­to­se.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą ne­ei­li­nes se­si­jas šau­kia par­la­men­to pir­mi­nin­kas ne ma­žiau kaip treč­da­lio (47) vi­sų Sei­mo na­rių raš­tiš­ku siū­ly­mu. Kons­ti­tu­ci­ja taip pat nu­ma­to at­ve­jus, kai par­la­men­ta­rus su­si­rink­ti į ne­ei­li­nę se­si­ją ga­li par­agin­ti pre­zi­den­tas. Sta­tu­tas nu­sta­to, kad ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je svars­to­mi tik jos ini­cia­to­rių pa­teik­ti klau­si­mai, ta­čiau dar­bų prog­ra­mą vis tiek tu­ri pa­tvir­tin­ti Sei­mas.