Nebus jėgainės, nereikia ir ministerijos
Sei­mo rin­ki­mų nu­ga­lė­to­jos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ini­cia­ty­vai nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją su iš­ly­go­mis pri­ta­ria ir po­li­ti­kai, ir eks­per­tai. Vis dėl­to pa­sta­rie­ji at­krei­pia dė­me­sį, kad ži­nia apie nu­ma­to­mus po­ky­čius pa­teik­ta ne­pro­fe­sio­na­liai.

Su­for­ma­vus nau­ją­ją ša­lies val­džią, ne­liks sep­ty­ne­rius me­tus gy­vuo­jan­čios Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos. Apie ke­ti­ni­mus nai­kin­ti vie­ną iš 14 mi­nis­te­ri­jų pra­ne­šė LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Prie­žas­tis pa­pras­ta – nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės Lie­tu­vo­je sta­ty­ti ne­ke­ti­na­ma.

„Vals­tie­čių“ už­mo­jams ne­prieš­ta­rau­ja drau­ge su jais dirb­ti pa­si­ry­žę so­cial­de­mo­kra­tai. Ini­cia­ty­vai pri­tar­tų ir de­ry­bų dėl koa­li­ci­jos ne­pra­dė­ję kon­ser­va­to­riai. Ta­čiau prieš tai jie pa­gei­dau­tų iš­girs­ti stra­te­gi­nius nau­jo­sios val­džios ar­ti­miau­sio me­to pla­nus ener­ge­ti­kos sri­ty­je.

Anot R. Kar­baus­kio, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja bu­vo įkur­ta pla­nuo­jant sta­ty­ti nau­ją at­omi­nę elek­tri­nę, o at­si­sa­kius šių ke­ti­ni­mų ne­lie­ka ir po­rei­kio tu­rė­ti to­kią mi­nis­te­ri­ją. „Sup­ran­tu, jog pri­pran­ta­ma, kad yra mi­nis­te­ri­ja, mi­nis­tras. Bet pa­gal sa­vo funk­ci­jas ir už­duo­tis ji ne­sun­kiai in­teg­ruo­tų­si į Ūkio mi­nis­te­ri­ją kaip de­par­ta­men­tas“, – ini­cia­ty­vą grin­dė „vals­tie­čių“ ly­de­ris. Esą tai pri­si­dės prie ki­to LVŽS už­mo­jo – „de­šim­ti­mis pro­cen­tų su­ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių ir op­ti­mi­zuo­ti vals­ty­bės val­dy­mą“.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Pa­si­ge­do stra­te­gi­nių tikslų

Pri­ta­rian­tis Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos nai­ki­ni­mui tei­gė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris, ka­den­ci­ją bai­gian­čios Vy­riau­sy­bės va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Pa­sak jo, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mų funk­ci­jų su­ma­žė­jo, nes dau­gu­ma pro­jek­tų jau įgy­ven­din­ti. Du­jo­tie­kio su Len­ki­ja (GIPL) pro­jek­tui vyk­dy­ti, anot prem­je­ro, pa­kak­tų ir de­par­ta­men­to.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius taip pat ne­prieš­ta­ra­vo ga­li­my­bei at­si­sa­ky­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, nau­jo­ji val­džia pir­miau­sia tu­rė­tų su­for­mu­luo­ti, ko­kių pa­grin­di­nių tiks­lų ener­ge­ti­kos sri­ty­je ji sieks per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus. Kol kas apie to­kius pla­nus rin­ki­mų lai­mė­to­jai ne­kal­ba.

A. Ku­bi­lius pri­mi­nė, kad Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų prog­ra­mo­je įtvir­tin­ti du aiš­kūs stra­te­gi­niai tiks­lai: vie­nas – stab­dy­ti As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą, ki­tas – drau­ge su ki­to­mis Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis sinch­ro­ni­zuo­ti elek­tros tink­lus su eu­ro­pi­niais. „Su­for­mu­la­vę to­kius tiks­lus aiš­kiai ma­tė­me, ko rei­kia, kad jie bū­tų įgy­ven­din­ti, kaip to pa­siek­ti. Ma­tė­me ga­li­my­bę Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją jung­ti su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir su­kur­ti Inf­ras­truk­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, ku­ri apim­tų ir ge­le­žin­ke­lius, ir ki­tą inf­ras­truk­tū­rą. Kar­tu bū­tų pra­dė­tos re­for­mos su­si­sie­ki­mo sri­ty­je“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Ku­bi­lius. To­dėl, anot jo, kal­bos apie Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos už­da­ry­mą per­ša min­tį, kad nau­ja­jai val­džiai mi­nė­ti tiks­lai ne­be­bus svar­būs.

Ne­ko­rek­tiš­kas elgesys

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas, bu­vęs dip­lo­ma­tas ir ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras Ro­mas Šve­das tei­gė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos nai­ki­ni­mo ne­kves­tio­nuo­jan­tis vals­ty­bės tar­ny­bos efek­ty­vi­ni­mo, stip­ri­ni­mo bei funk­ci­jų iš­gry­ni­ni­mo po­žiū­riu. Ta­čiau pro­ce­dū­ri­niu po­žiū­riu taip, kaip ži­nia bu­vo pa­teik­ta, ne­da­ro­ma.

„E­ner­ge­ti­ka – Lie­tu­vos iš­si­va­da­vi­mo iš Ru­si­jos „Gazp­rom“ sim­bo­lis. Tik Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos dė­ka bu­vo iš­si­va­duo­ta iš šio mo­no­po­lio, įgy­ven­din­ti svar­biau­si pro­jek­tai, įskai­tant su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą. To­dėl to­kius reikš­min­gus pra­ne­ši­mus skelb­ti ko­ri­do­riu­je, kaip tai bu­vo pa­da­ry­ta, yra ne­pro­fe­sio­na­lu“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė R. Šve­das.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, toks el­ge­sys esąs itin ne­ko­rek­tiš­kas stra­te­gi­nio in­ves­tuo­to­jo ir re­gio­ni­nių par­tne­rių at­žvil­giu. „Stra­te­gi­nis par­tne­ris „Hi­ta­chi“ yra lai­mė­jęs vie­šą kon­kur­są, pa­si­ža­dė­jo į Lie­tu­vą in­ves­tuo­ti apie mi­li­jar­dą JAV do­le­rių. To­dėl par­eiš­ki­mai, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja bus nai­ki­na­ma, o at­omi­nės jė­gai­nės ne­sta­ty­si­me, ma­žų ma­žiau­siai yra ne­pa­gar­ba „Hi­ta­chi“ ir re­gio­ni­niams par­tne­riams. Apie to­kius nu­ma­to­mus spren­di­mus rei­kia pra­neš­ti taip, kaip tai da­ro pro­fe­sio­na­lai ir yra įpras­ta tarp­tau­ti­nė­je pra­kti­ko­je. To jie ne­tu­ri su­ži­no­ti iš ži­niask­lai­dos“, – pa­brė­žė R. Šve­das.

Jis ne­tei­sy­be va­di­no tei­gi­nius, esą Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja bu­vo įkur­ta tik dėl nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės, nes ši ins­ti­tu­ci­ja įgy­ven­di­no ki­tus pro­jek­tus.

Ta­čiau ener­ge­ti­kos eks­per­tas Vid­man­tas Jan­kaus­kas sa­kė ne­ma­nan­tis, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos eg­zis­ta­vi­mas pa­sit­vir­ti­no. „Vi­si di­džiau­si po­ky­čiai, virs­mas vy­ko, kai jos ne­bu­vo. Ta­čiau di­džiau­sia bė­da ta, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je be­veik ne­li­ko spe­cia­lis­tų, o vi­ce­mi­nis­trai yra po­li­ti­kai“, – pa­žy­mė­jo jis. V. Jan­kaus­ko nuo­mo­ne, pa­kak­tų ir stip­raus ener­ge­ti­kos pa­da­li­nio Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je.

Nai­kins an­trą kar­tą

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja bu­vo įsteig­ta at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, 1990 me­tų spa­lį, ta­čiau 1997-ųjų ge­gu­žę pa­nai­kin­ta, jos funk­ci­jos per­duo­tos Ūkio mi­nis­te­ri­jai. Už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­ga mi­nis­te­ri­ja bu­vo at­kur­ta 2009 me­tų sau­sį, mi­nis­tro pos­tas te­ko kon­ser­va­to­riui Ar­vy­dui Sek­mo­kui. Da­bar­ti­nė­je Vy­riau­sy­bė­je ener­ge­ti­kos mi­nis­tru dir­bo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos de­le­guo­tas Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius, šiam at­sis­ta­ty­di­nus, kė­dę pe­rė­mė „dar­bie­čių“ de­le­guo­tas ne­par­ti­nis Ro­kas Ma­siu­lis.

Lie­tu­va 2011 me­tų va­sa­rą par­in­ko Ja­po­ni­jos bend­ro­vę „Hi­ta­chi“ kaip stra­te­gi­nį in­ves­tuo­to­ją į Vi­sa­gi­no at­omi­nę elek­tri­nę, bet po me­tų su­reng­ta­me pa­ta­ria­ma­ja­me re­fe­ren­du­me pro­jek­tas ne­su­lau­kė par­amos. Da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ke­lis kar­tus skel­bė nau­jus ter­mi­nus, ka­da bus pri­im­ti spren­di­mai dėl šios jė­gai­nės, ta­čiau iš es­mės pro­jek­tas yra žlu­gęs.

LVŽS rin­ki­mų prog­ra­mo­je pa­si­sa­ko­ma prieš at­omi­nių elek­tri­nių sta­ty­bą mū­sų re­gio­ne, nes sau­gios bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos ne­va nė­ra. R. Kar­baus­kis bei jo va­do­vau­ja­mi „vals­tie­čiai“ ir anks­čiau ak­ty­viai pa­si­sa­kė prieš at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bas, o prieš 2012 me­tų re­fe­ren­du­mą par­ti­ja ak­ty­viai agi­ta­vo joms ne­pri­tar­ti.