Neblaivus vairavęs VSD pareigūnas atleistas iš pareigų
Ne­blai­vus au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) par­ei­gū­nas penk­ta­die­nį at­leis­tas iš par­ei­gų.

„At­li­ko­me ty­ri­mą, pa­skir­ta griež­čiau­sia tar­ny­bi­nė nuo­bau­da – at­lei­di­mas iš dar­bo. Par­ei­gū­nams tai­ko­mi itin aukš­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai“, – BNS sa­kė VSD stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Au­re­li­ja Kat­ku­vie­nė.

Po­li­ci­ja 1974 me­tais gi­mu­sį VSD jau­nes­nį­jį spe­cia­lis­tą tre­čia­die­nį su­stab­dė au­tos­tra­do­je Vil­niu­je ties Gri­giš­kė­mis. Jam nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis 1,57 pro­mi­lės al­ko­ho­lio gir­tu­mas.

Dėl šio nu­si­žen­gi­mo vy­rui taip pat gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.