Neblaivus teisėjas įkliuvo antrą kartą per mėnesį
An­trą kar­tą per mė­ne­sį po­li­ci­jos par­ei­gū­nams įkliu­vo ne­blai­vus vai­ra­vęs Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Va­le­ri­jus Pa­ške­vi­čius, tre­čia­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

V.Pa­ške­vi­čiaus vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė su ki­tu au­to­mo­bi­liu Vil­niu­je, Ši­lo ir Vir­šu­pio gat­vių san­kry­žo­je.

Tei­sė­jui nu­sta­ty­tas 1 pro­mi­lės gir­tu­mas. V.Pa­ške­vi­čius del­fi.lt tei­gė, kad jam „la­bai gė­da“ ir kad al­ko­ho­lio pa­sku­ti­nį kar­tą var­to­jo an­tra­die­nį.

Šių me­tų rug­sė­jo 25 die­ną V.Pa­ške­vi­čiui Nau­jo­jo­je Vil­niu­je vai­ruo­jant bu­vo nu­sta­ty­tas 1,86 pro­mi­lės gir­tu­mas. Ki­tą die­ną po to pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą, siū­ly­da­ma at­leis­ti tei­sė­ją, ta­čiau ta­ry­ba spren­di­mą ati­dė­jo, aiš­kin­da­ma kad jis ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip po­vei­kis ad­mi­nis­tra­ci­nę by­lą dėl V.Pa­ške­vi­čiaus nag­ri­nė­sian­čiam tei­sė­jui.