Neblaivus darbe pasirodęs aukštas VRM tarnautojas atleistas iš pareigų
Ne­blai­vus dar­be pa­si­ro­dęs Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Čiur­lio­nis at­leis­tas iš par­ei­gų.

„Jam skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da at­lei­di­mas iš par­ei­gų“, - BNS penk­ta­die­nį sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ skel­bė, kad G.Čiur­lio­nis an­tra­die­nį dar­bo vie­to­je į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pri­pū­tė 2,6 pro­mi­lės, o die­ną prieš tai dar­be ne­pa­si­ro­dė be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties.