Neblaivius seimūnus vys iš salės
Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis už­re­gis­tra­vo Sei­mo sta­tu­to pa­tai­są, kad ne­blai­vūs par­la­men­ta­rai bū­tų ša­li­na­mi iš po­sė­džio iki die­nos pa­bai­gos.

Sei­mo na­rių dau­gu­ma ga­lė­tų nu­spręs­ti pa­ti­krin­ti par­la­men­ta­ro blai­vu­mą Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos par­ūpin­tu al­ko­tes­te­riu, o jei­gu toks par­la­men­ta­ras at­si­sa­ko ti­krin­tis, bū­tų lai­ko­ma, kad jis yra ne­blai­vus. At­ly­gi­ni­mas pa­ša­lin­tam Sei­mo na­riui už tą die­ną ne­bū­tų mo­ka­mas, pra­ne­ša Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

„Dir­bant Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je kar­tais ky­la įta­ri­mų, kad kai ku­rie Sei­mo na­riai pikt­nau­džiau­ja svai­ga­lais ir pa­si­ro­do dar­be ne­blai­vūs. Toks ne­at­sa­kin­gas el­ge­sys pri­imant svar­bius vi­sai ša­liai spren­di­mus ga­li pa­da­ry­ti di­de­lių nuo­sto­lių vals­ty­bei ir jos re­pu­ta­ci­jai. Ki­ti dar­buo­to­jai – vai­ruo­to­jai, gy­dy­to­jai, sta­ty­bi­nin­kai yra bau­džia­mi, jei­gu pa­si­ro­do dar­be ne­blai­vūs, o par­la­men­ta­rų iki šiol net pa­ti­krin­ti ne­bu­vo kaip. Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tos iki šiol ne­bu­vo per­kel­tos į Sei­mo sta­tu­tą, ta­čiau Sei­mo na­riams jo­kių iš­im­čių ne­tu­ri bū­ti“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas K.Ma­siu­lis.

Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­ta, kad jei dar­buo­to­jas pa­si­ro­dė dar­be ne­blai­vus, aps­vai­gęs nuo nar­ko­ti­nių ar tok­si­nių me­džia­gų, darb­da­vys tą die­ną (pa­mai­ną) ne­lei­džia jam dirb­ti ir ne­mo­ka jam dar­bo už­mo­kes­čio.

Ne­se­niai Sei­mo kon­ser­va­to­riams bu­vo ki­lę įta­ri­mų dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Bro­niaus Bra­daus­ko blai­vu­mo. K.Ma­siu­liui po­sė­džių sa­lė­je jam pa­siū­lius al­ko­tes­te­riu pa­si­ti­krin­ti blai­vu­mą, par­la­men­ta­ras pa­si­pik­ti­nęs at­si­sa­kė.