Nebeliks popierinių santuokos, gimimo, mirties liudijimų
Po­pie­ri­niai gi­mi­mo, mir­ties, san­tuo­kos liu­di­ji­mai bus iš­duo­da­mi tik as­me­nims pa­gei­dau­jant, gy­ven­to­jams pa­tiems ne­be­rei­kės pra­neš­ti apie pa­si­kei­tu­sią ci­vi­li­nę būk­lę, nu­spren­dė Sei­mas.

Par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gis­tra­vi­mo įsta­ty­mą. Už jį bal­sa­vo 47 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo ke­tu­ri, 33 su­si­lai­kė.

Do­ku­men­te nu­ma­ty­ta, kad ci­vi­li­nės būk­lės ak­tai – san­tuo­ka, iš­tuo­ka, vai­ko gi­mi­mas, mir­ties liu­di­ji­mas ir pan. – re­gis­truo­ja­mi pa­da­rant ati­tin­ka­mą įra­šą Gy­ven­to­jų re­gis­tre, o pa­si­kei­tu­sius duo­me­nis re­gis­trui elek­tro­ni­niu bū­du pa­teiks ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos.

„Pra­dės veik­ti va­di­na­ma­sis vie­no lan­ge­lio pri­nci­pas. Rea­liai žmo­gui ne­rei­kės ga­vus vie­ną ar ki­tą do­ku­men­tą ei­ti tam ti­kru ke­liu, kad bū­tų už­re­gis­truo­tas vie­nas ar ki­tas ci­vi­li­nės būk­lės ak­tas. Sa­ky­ki­me, gims­ta vai­ke­lis svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, tai ta įstai­ga tie­sio­giai per­duo­da duo­me­nis, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų siųs­ti duo­me­nys au­to­ma­tiš­kai už­re­gis­truo­ja­mi, žmo­gui ne­rei­kia gaiš­ti lai­ko ir pa­pil­do­mai dar ne­šti ko­kias nors pa­žy­mas į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gas, kad bū­tų už­re­gis­truo­tas vai­ko gi­mi­mas“, – BNS sa­kė tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Gied­rius Mo­zū­rai­tis.

Tuo pa­čiu įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad ne­be­bus iš­duo­da­mi po­pie­ri­niai do­ku­men­tai, už­teks elek­tro­ni­nio įra­šo Gy­ven­to­jų re­gis­tre.

„Ki­tas la­bai svar­bus da­ly­kas – kad at­si­sa­ko­ma po­pie­ri­nių ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų liu­di­ji­mo. Jų ne­be­lie­ka, bet jei­gu žmo­gus no­ri, jis ga­li pa­siim­ti iš­ra­šą. Bet to­kio šian­dien mums įpras­to liu­di­ji­mo ne­be­lie­ka, nes vi­si duo­me­nys bus su­ves­ti į sis­te­mą ir au­to­ma­tiš­kai ins­ti­tu­ci­jos ga­lės tuos duo­me­nis gau­ti“, – tei­gė vi­ce­mi­nis­tras.

Jo tvir­ti­ni­mu, tvar­kat įvai­rius rei­ka­lus gy­ven­to­jui ne­rei­kės tu­rė­ti mi­nė­tų liu­di­ji­mų, vi­sos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rioms bū­ti­na, tu­rės prie­igą prie Gy­ven­to­jų re­gis­tro ir elek­tro­ni­niu bū­du ma­tys si­tua­ci­ją.

Įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad vai­ko gi­mi­mą re­gis­truos Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­ga, rem­da­ma­si vai­ko tė­vų ar vie­no iš jų par­eiš­ki­mu ir as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos su­da­ry­tu vai­ko gi­mi­mo pa­žy­mė­ji­mu. Apie gi­mi­mą tu­ri bū­ti par­eikš­ta per tris mė­ne­sius nuo vai­ko gi­mi­mo die­nos.

Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­ga as­mens mir­tį re­gis­truos sa­vo ini­cia­ty­va, rem­da­ma­si svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos su­da­ry­tu me­di­ci­ni­niu mir­ties liu­di­ji­mu, teis­mo spren­di­mu ar lai­vo ka­pi­to­no su­da­ry­tu mir­ties ak­tu.

Pa­gal įsta­ty­mą, san­tuo­ka re­gis­truo­ja­ma su­da­rant san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą. Ji re­gis­truo­ja­ma, kai da­ly­vau­ja no­rin­tys su­si­tuok­ti as­me­nys ir du liu­dy­to­jai. Jei­gu san­tuo­ka su­da­ry­ta baž­ny­čios (kon­fe­si­jų) nu­sta­ty­ta tvar­ka, re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė ar re­li­gi­nė bend­ri­ja pri­va­lo per de­šimt die­nų po šios san­tuo­kos su­da­ry­mo pa­teik­ti duo­me­nis apie tai vie­tos ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gai. Ši, rem­da­ma­si pra­ne­ši­mu, sa­vo ini­cia­ty­va įtrauks į aps­kai­tą san­tuo­kos su­da­ry­mą.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rė Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė tvir­ti­no, kad po­pie­ri­nių do­ku­men­tų pa­nai­ki­ni­mas vi­siš­kai nu­ver­ti­na san­tuo­ką.

„(...) mes san­tuo­ką pa­da­ro­me to­kią vi­siš­kai, ab­so­liu­čiai nie­ko ver­tą. Tai yra taip, kaip nu­ei­ti į par­duo­tu­vę ap­si­pirk­ti: šian­dien su­da­riau, ry­toj nu­trau­kiau be jo­kių pa­sek­mių ir t. t. Ti­krai ne­ga­liu pri­tar­ti to­kiam, ma­no nuo­mo­ne, la­bai ne­ver­ty­bi­niam įsta­ty­mui“, – tei­gė ji.

Kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Da­gys taip pat įžvel­gė, kad įsta­ty­mas ga­li kel­ti grės­mę san­tuo­kai.

„San­tuo­ka aps­kri­tai yra vie­šas žmo­gaus įsi­pa­rei­go­ji­mas gy­ven­ti kar­tu, pa­lai­ky­ti, at­sa­ko­my­bė prieš vai­kus ir t. t., tu­ri įvai­rių tei­si­nių pa­sek­mių. Ne šiaip sau su­gal­vo­ta, kad tai bū­tų vie­šas įsi­pa­rei­go­ji­mas, tai yra tam ti­kras ga­ran­tas, at­sa­ko­my­bė prieš vi­suo­me­nę. Pa­slėp­ti jį po tam ti­kru įsi­pa­rei­go­ji­mu in­ter­ne­te, ma­no gal­va, ti­krai yra pa­vo­jin­ga“, – sa­kė par­la­men­ta­ras ir nuo­gąs­ta­vo, kad ei­na­ma link san­tuo­kos su­da­ry­mo so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“.

Ki­tas kon­ser­va­to­rius Ry­tas Kup­čins­kas tvir­ti­no, kad į kom­piu­te­ri­nius tink­lus „į­si­ver­žia įvai­rūs va­di­na­mie­ji ha­ke­riai ir ga­li vie­ną ar ki­tą įra­šą pa­nai­kin­ti“. Jo frak­ci­jos ko­le­gė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė dės­tė, kad lie­tu­vių są­mo­nė­je san­tuo­ka su­vo­kia­ma ki­taip. „Mes su­vo­kia­me iš­kil­min­gą pro­ce­si­ją ir, jei­gu žmo­gus da­ro, jis tai pa­da­ro ir no­ri, kad vai­kai bū­tų lai­min­gi. O da­bar vis­ką at­lik­ti kom­piu­te­rio laik­me­no­je yra pa­pras­ta ir ne­etiš­ka, lie­tu­vių tau­tai tai vi­siš­kai ne­tin­ka“, – sa­kė ji.

Sei­mas nu­sta­tė, kad mi­nė­ti pa­kei­ti­mas pra­dės ga­lio­ti 2017 me­tais.