Nebeliks paslapčių apie maisto tvarkytojus
Nors Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) ne­pa­ti­ki­mų mais­to tvar­ky­to­jų są­ra­šą su­da­ro ne­be pir­mus me­tus, iki šiol ne­pat­vir­tin­tas vie­šas jo su­da­ry­mo tvar­kos ap­ra­šas, va­do­vau­ta­si tik tar­ny­bi­niam nau­do­ji­mui skir­ta ko­ky­bės sis­te­mos dar­bo ins­truk­ci­ja. Da­bar pa­dė­tis kei­sis.

VMVT pa­si­ren­gu­si ne tik vie­šai skelb­ti kri­te­ri­jus, ku­riais re­mian­tis įmo­nės įtrau­kia­mos į va­di­na­mą­jį juo­dą­jį są­ra­šą, bet ir tvar­ką, pa­gal ku­rią jos ga­li bū­ti iš jo iš­brauk­tos.

Ke­lios de­šim­tys pažeidėjų

Tu­ri­mus duo­me­nis pa­tiks­li­nu­si VMVT bir­že­lio pa­bai­go­je skel­bė, kad ne­pa­ti­ki­mų mais­to tvar­ky­to­jų są­ra­še yra 45 įmo­nės: 6 ka­vi­nės, 23 pre­ky­bos bend­ro­vės, 16 mais­to ga­mi­ni­mo įmo­nių, ku­rios ne­pai­sė mais­to sau­gos rei­ka­la­vi­mų.

Tar­ny­bos spe­cia­lis­tai nu­sta­tė daug pa­žei­di­mų, ku­rie ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos šių įmo­nių ga­mi­na­mų ar par­duo­da­mų mais­to pro­duk­tų ko­ky­bei. Įmo­nės ne kar­tą bu­vo ti­kri­na­mos, bet pa­žei­di­mai vis kar­to­da­vo­si. Pa­vyz­džiui, bend­ro­vės „Ar­si“ sker­dyk­lą Šiau­lių ra­jo­ne VMVT nuo 2010 me­tų iki 2015-ųjų ti­kri­no net 20 kar­tų ir fik­sa­vo mais­to pro­duk­tų sau­gos ir ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus. Kur­šė­nų bend­ro­vė „Lab­no­ra“ 2014 me­tų lie­pą į rin­ką pa­tei­kė pa­vo­jin­gų mais­to pro­duk­tų, dėl to su­sir­go 21 žmo­gus. Klai­pė­dos UAB „Ru­du­gys“ į ša­lį im­por­ta­vo dvi ne­sau­gaus alie­jaus siun­tas, Bir­žuo­se bend­ro­vės „Ū­ki­nin­ko ro­jus“ par­duo­tu­vė­je ti­krin­to­jai ra­do 10 pa­va­di­ni­mų pre­kių, tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas bu­vo pa­si­bai­gęs.

Bus dau­giau aiškumo

VMVT Ve­te­ri­na­ri­jos sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja Au­re­li­ja Na­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad į ne­pa­ti­ki­mų­jų są­ra­šą įmo­nė pa­ten­ka ne iš kar­to ir ne už pir­mus už­fik­suo­tus pa­žei­di­mus. „E­sa­me su­da­rę kri­te­ri­jų są­ra­šą, ku­riuo re­mian­tis įmo­nės įver­ti­na­mos kaip ne­pa­ti­ki­mos mais­to tvar­ky­to­jos“, – aiš­ki­no ji.

Anot A. Na­čie­nės, pa­tek­ti į va­di­na­mą­jį juo­dą­jį są­ra­šą pre­ten­duo­ja už­sii­man­tie­ji ne­tei­sė­ta mais­to tvar­ky­mo veik­la, ga­min­to­jai ir pre­ky­bi­nin­kai, są­mo­nin­gai klai­di­nan­tys var­to­to­jus, įmo­nės, ne­įsi­lei­džian­čios tar­ny­bos spe­cia­lis­tų ar ki­taip kliu­dan­čios jiems at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą, ne­pai­san­čios tei­sė­tų VMVT par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mų, ne­si­lai­kan­čios mais­to tvar­ky­mo hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų.

„Nors tar­ny­bos tink­la­la­py­je kri­te­ri­jai pa­skelb­ti, jie iki šiol ne­fik­suo­ti jo­kia­me vie­šai prie­ina­ma­me do­ku­men­te. To­dėl šiuo me­tu ren­gia­mas ne­pa­ti­ki­mų mais­to tvar­ky­to­jų są­ra­šo su­da­ry­mo tvar­kos ap­ra­šas“, – pa­žy­mė­jo A. Na­čie­nė.

Anot jos, toks vie­šu­mas pa­si­tar­naus tiek mais­to var­to­to­jams, tiek ir jo tvar­ky­to­jams. Pa­sta­rie­ji, ne­lauk­da­mi ra­gi­ni­mų iš VMVT, pa­tys ga­lės pa­si­ti­krin­ti, ką da­ro ne taip, su­griež­tin­ti sa­vi­kon­tro­lę. A. Na­čie­nė mi­nė­jo, kad mais­to tvar­ky­to­jai yra su­in­te­re­suo­ti ne­pa­tek­ti į ne­pa­ti­ki­mų­jų są­ra­šą ar­ba bent jau ne­už­si­bū­ti ja­me. Mat bu­vi­mas są­ra­še ken­kia jų vers­lo įvaiz­džiui ir pro­duk­ci­jos pa­trauk­lu­mui.

Vie­šu­mo nenorėtų

Be ki­ta ko, A. Na­čie­nė pa­žy­mė­jo, kad įmo­nės, pa­te­ku­sios į mi­nė­tą są­ra­šą, la­biau kon­tro­liuo­ja­mos – pa­ti­kri­ni­mai at­lie­ka­mi kur kas daž­niau nei įpras­tai.

Vie­nos įmo­nės, ku­ri prieš ku­rį lai­ką bu­vo pa­te­ku­si į VMVT aki­ra­tį ir ga­lė­jo at­si­dur­ti va­di­na­ma­ja­me juo­da­ja­me są­ra­še, va­do­vas pa­sa­ko­jo iš pra­džių rim­tai ne­gal­vo­jęs apie ga­li­mas pa­sek­mes.

„Iš­siaiš­ki­nau, kad net šios tar­ny­bos tink­la­la­py­je to są­ra­šo taip leng­vai ne­ap­tik­si, o ką jau kal­bė­ti apie var­to­to­jus. Jiems, ko ge­ro, jis ti­krai ne­ži­no­mas“, – tei­gė jis. Vy­ras ne­slė­pė, kad akis jam at­vė­rė ad­vo­ka­tas, su ku­riuo kon­sul­ta­vo­si VMVT sky­rus ad­mi­nis­tra­ci­nę bau­dą. To­dėl įmo­nės va­do­vas jau yra iš­si­rei­ka­la­vęs iš dar­buo­to­jų, kad vi­sų mais­to tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mų bū­tų lai­ko­ma­si iki smulk­me­nų. „Ne­no­riu, kad ma­no įmo­nė bū­tų links­niuo­ja­ma blo­ga­me kon­teks­te. Ma­nau, kad ir ki­ti vers­li­nin­kai to ne­no­rė­tų. To­kio vie­šu­mo ti­krai ne­rei­kia“, – tvir­ti­no Juo­zas.

Vien skelb­ti nepakanka

Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Eg­lė Li­žai­ty­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­si­pa­ži­no, kad iki šiol ne­bu­vo gir­dė­ju­si apie mi­nė­tą są­ra­šą. Vis dėl­to ji ti­ki­no, kad aso­cia­ci­ja su­in­te­re­suo­ta, jog klien­tams tei­kia­mos pa­slau­gos bū­tų ko­ky­biš­kos, to­dėl pri­ta­ria VMVT ini­cia­ty­vai skelb­ti ne tik ne­pa­ti­ki­mų įmo­nių są­ra­šą, bet ir kri­te­ri­jus, ki­tas ap­lin­ky­bes, le­mian­čias, kad įmo­nės ja­me at­si­du­ria.

Zita Sorokienė: "Būtina labai griežta atranka, ką galima priskirti prie nepatikimųjų, o ko - ne.“

„Tai la­bai ge­rai var­to­to­jams, nes jiems leng­viau orien­tuo­tis dėl pa­siū­los“, – tvir­ti­no E. Li­žai­ty­tė.

VMVT ini­cia­ty­vai pri­ta­rė ir Lie­tu­vos smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Zi­ta So­ro­kie­nė. Ta­čiau, anot jos, la­bai svar­bu, kad į są­ra­šą ne­pa­tek­tų tie, ku­rie pa­žei­di­mus pa­da­rė per ne­ap­dai­ru­mą, at­si­tik­ti­nai. „Var­to­to­jas tu­ri tei­sę vis­ką ži­no­ti, bet ma­ny­čiau, kad ga­li pa­si­tai­ky­ti ir vers­lui la­bai ne­nau­din­gų klai­dų, ku­rios ga­li pa­da­ry­ti di­de­lę įta­ką įmo­nės veik­lai. To­dėl bū­ti­na la­bai griež­ta at­ran­ka, ką ga­li­ma pri­skir­ti prie ne­pa­ti­ki­mų­jų, o ko – ne“, – aiš­ki­no Z. So­ro­kie­nė.

Jos įsi­ti­ki­ni­mu, ne­rei­kė­tų ap­si­ri­bo­ti įtrau­ki­mu į ne­pa­ti­ki­mų­jų są­ra­šą įmo­nių, ku­rios ne­sit­var­ko net ir po pa­kar­to­ti­nių įspė­ji­mų. To­kioms įmo­nėms rei­kė­tų su­stab­dy­ti mais­to tvar­ky­mo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mą ar­ba aps­kri­tai veik­lą.