Nebebus galima rūkyti automobiliuose prie nepilnamečių ar nėščiųjų
Trans­por­to prie­mo­nių sa­lo­nuo­se, jei­gu juo­se bus ne­pil­na­me­čių ar nėš­čių mo­te­rų, nuo šių me­tų lie­pos ne­bus ga­li­ma rū­ky­ti.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ati­tin­ka­mą Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­są: už ją bal­sa­vo 49 par­la­men­ta­rai, prieš - trys, o su­si­lai­kė 28 Sei­mo na­riai.

Pa­kei­ti­mo ini­cia­to­rius kon­ser­va­to­rius Ser­ge­jus Jo­vai­ša siū­lė draus­ti rū­ky­ti tik prie vai­kų, ta­čiau Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas jo pa­tai­są pa­to­bu­li­no.

Šiuo me­tu rū­ky­ti drau­džia­ma švie­ti­mo ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, bend­ro­se gy­ve­na­mo­sio­se, ki­to­se bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, res­to­ra­nuo­se, ka­vi­nė­se, ba­ruo­se, ki­to­se vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos. Taip pat sa­vi­val­dy­bės tu­ri tei­sę mies­te nu­sta­ty­ti tam ti­kras ne­rū­ky­mo zo­nas.