Neatlaikę šlapio sniego Lietuvoje virto medžiai
Ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nio ry­tą dėl gau­sios šlapd­ri­bos ne­at­lai­kę šla­pio snie­go svo­rio Lie­tu­vo­je vir­to me­džiai: Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pra­ėju­sią par­ą ug­nia­ge­siai 38 kar­tus vy­ko ša­lin­ti nu­vir­tu­sių me­džių, o penk­ta­die­nį nuo ry­to ug­nia­ge­siai vy­ko į dar 12 iš­kvie­ti­mų.

Nu­vir­tę me­džiai pri­spau­dė tris au­to­mo­bi­lius: Vil­niu­je me­dis už­vir­to ant „O­pel As­tra“, Vil­niaus ra­jo­ne – ant „Fiat Al­hamb­ra“. Kau­ne nu­ken­tė­jo „Re­nault Mas­ter“ au­to­mo­bi­lis, žmo­nės ne­su­žeis­ti.

Daž­niau­siai pra­ėju­sią par­ą ug­nia­ge­siams te­ko vyk­ti į iš­kvie­ti­mus Vil­niaus aps­kri­ty­je, kur me­džiai bu­vo ša­li­na­mi 25 kar­tus. Tau­ra­gės, Klai­pė­dos ir Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­se bu­vo po vie­ną to­kį iš­kvie­ti­mą, Aly­taus ir Ute­nos aps­kri­ty­se – po ke­tu­ris. Kau­ne ug­nia­ge­siai vy­ko į du to­kius iš­kvie­ti­mus.

Kaip BNS sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vė Lau­ra Va­laus­kie­nė, Vil­niaus ra­jo­ne nu­vir­to 22 me­džiai, Šal­či­nin­kų ra­jo­ne – 10 me­džių.

Dėl penk­ta­die­nio nak­tį gau­siai iš­kri­tu­sio snie­go elek­tros ne­tu­ri 44,2 tūkst. „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus“ (ESO) klien­tų.

Bend­ro­vė pra­ne­šė, kad 9 val. duo­me­ni­mis, dau­giau­siai ge­di­mų už­fik­suo­ta Vil­niaus ir Ute­nos re­gio­nuo­se. Vil­niaus re­gio­ne šiuo me­tu elek­tros tie­ki­mas su­tri­kęs 28,1 tūkst. ESO klien­tų, Ute­nos re­gio­ne – 16,1 tūkst. klien­tų.

„Ge­di­mus ša­li­na mak­si­ma­lios ESO pa­jė­gos, su­bur­tos iš bend­ro­vės ir ran­go­vų dar­buo­to­jų. Ge­di­mų pa­ieš­kai taip pat pa­si­telk­tas sraig­tas­par­nis. Sie­kia­ma kuo grei­čiau nu­sta­ty­ti ge­di­mų vie­tas ir at­nau­jin­ti elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą“, – BNS tei­gė ESO at­sto­vas spau­dai Mar­ty­nas Bur­ba.

Elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs ir pra­ėju­sią sa­vai­tę, tuo­met dėl stip­raus vė­jo vie­nu me­tu elek­tros ne­tu­rė­jo 9,5 tūkst. ESO klien­tų.