Ne visiems Europos prizininkams sekėsi tapti čempionais
Po re­no­va­ci­jos du­ris at­vė­ru­sia­me Pa­lan­gos mies­to sta­dio­ne dvi die­nas tru­ko Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas. Ja­me da­ly­va­vo ir vi­si trys šią va­sa­rą iš įvai­raus am­žiaus gru­pių Eu­ro­pos čem­pio­na­tų me­da­lius į Lie­tu­vą par­ve­žę spor­ti­nin­kai. Vis dėl­to ne vi­siems iš jų pa­vy­ko iš­ko­vo­ti ša­lies čem­pio­nų ti­tu­lus.

Mo­te­rų tri­šuo­lio rung­ty­je trium­fa­vo Eu­ro­pos iki 23 me­tų čem­pio­nė Do­vi­lė Dzin­dza­le­tai­tė. Ša­lies re­kor­di­nin­kė nu­šo­ko 13,96 m bei an­trą­ją vie­tą užė­mu­sią As­tą Dauk­šai­tę (12,95 m) ap­len­kė dau­giau nei me­tru.

„Re­zul­ta­tas ten­ki­na, nes star­ta­vau po di­de­lio krū­vio. Ruo­šiuo­si pa­sau­lio čem­pio­na­tui, pa­sku­ti­nes dvi sa­vai­tes dir­bau su di­de­liais svo­riais“, – sa­kė D. Dzin­dza­le­tai­tė.

Tei­sę star­tuo­ti rugp­jū­čio pa­bai­go­je Pe­ki­ne (Ki­ni­ja) vyk­sian­čia­me pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te dar bir­že­lį už­si­ti­kri­nu­si leng­vaat­le­tė šį se­zo­ną ga­li va­din­ti la­bai sėk­min­gu – iš­ko­vo­tas ne tik Eu­ro­pos iki 23 me­tų čem­pio­nės ti­tu­las, bet ir pa­ge­rin­tas ša­lies re­kor­das bei įvyk­dy­tas nor­ma­ty­vas į ki­tų me­tų Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nes žai­dy­nes.

Vy­rų ie­ties me­ti­mo rung­ties nu­ga­lė­to­ju pir­mą kar­tą ta­po Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­to bron­zos me­da­li­nin­kas Edis Ma­tu­se­vi­čius. Be­je, šių me­tų čem­pio­no tė­vas Ed­mun­tas stip­riau­siu Lie­tu­vo­je yra ta­pęs še­šis kar­tus, o bro­lis Ed­var­das – sy­kį. Pra­ėju­sią sa­vai­tę ša­lies jau­ni­mo re­kor­dą pa­ge­ri­nęs E. Ma­tu­se­vi­čius (78,82 m) šį­kart ie­tį nu­me­tė 74,31 me­tro.

„Lie­tu­vos čem­pio­nu ta­pau pir­mą kar­tą, džiau­giuo­si. Pa­ga­liau įro­džiau, jog esu stip­riau­sias ša­ly­je, – tei­gė E. Ma­tu­se­vi­čius. – Trau­ma šiek tiek su­truk­dė pa­si­ro­dy­ti ge­riau. Se­zo­nas bai­gė­si, da­bar šiek tiek pa­il­sė­siu.“

7 auk­so, 8 si­dab­ro bei 4 bron­zos me­da­liai – to­kį lai­mi­kį iš Lie­tu­vos čem­pio­na­tų jau yra su­kau­pu­si Ind­rė Ja­ku­bai­ty­tė. 39-erių spor­ti­nin­kė Pa­lan­go­je dar kar­tą trium­fa­vo ša­lies pir­me­ny­bė­se, pa­sku­ti­niu ban­dy­mu ap­len­ku­si Eu­ro­pos iki 23 me­tų čem­pio­na­to pri­zi­nin­kę Li­ve­tą Ja­siū­nai­tę. I. Ja­ku­bai­ty­tė nu­me­tė 55,75 m, L.Ja­siū­nai­tė – 53,75 me­tro.

Pa­lan­go­je žiū­ro­vai iš­vy­do ir per­nai kar­je­rą bai­gu­sį du­kart olim­pi­nį čem­pio­ną dis­ko me­ti­ką Vir­gi­li­jų Alek­ną. Ti­tu­luo­čiau­sias Lie­tu­vos leng­vaat­le­tis čem­pio­na­te star­ta­vo be kon­ku­ren­ci­jos, o dis­ko me­ti­mo rung­tis bai­gė­si staig­me­na. Var­žy­bų nu­ga­lė­to­ju ta­po Alek­sas Ab­ro­ma­vi­čius, ge­riau­siu ban­dy­mu nu­me­tęs 62,25 me­tro. Už jo nu­ga­ros li­ko pa­sau­lio čem­pio­na­tui be­si­ruo­šian­tis And­rius Gu­džius (61,62 m). De­šim­tą kar­tą iš ei­lės ta­pęs ša­lies pir­me­ny­bių pri­zi­nin­ku A. Ab­ro­ma­vi­čius sa­vo ko­lek­ci­jo­je jau tu­ri ke­tu­ris auk­so, 2 si­dab­ro ir 4 bron­zos ap­do­va­no­ji­mus.

„Nus­te­bi­no, jog lai­mė­jo Alek­sas. Aiš­ku, re­zul­ta­tas nė­ra la­bai ypa­tin­gas – 62 me­trai. Dau­giau ti­kė­jau­si iš A. Gu­džiaus, ma­ty­ti, kad fi­ziš­kai jis yra ge­rai pa­si­ren­gęs, bet tech­niš­kai ne­pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti to, ką da­ro per tre­ni­ruo­tes. Iki pa­sau­lio čem­pio­na­to dar dau­giau nei dvi sa­vai­tės, And­rius ti­krai pa­da­rys iš­va­das“, – min­ti­mis da­li­jo­si V. Alek­na. Sa­vo re­zul­ta­to (55,37 m) V. Alek­na ne­su­reikš­mi­no. Var­žy­bo­se jis star­ta­vo be spe­cia­laus pa­si­ruo­ši­mo.

Daug dė­me­sio su­lau­kė mo­te­rų šuo­lių į aukš­tį rung­tis, ku­rio­je da­ly­va­vo ša­lies re­kor­di­nin­kė Ai­ri­nė Pa­lšy­tė bei pa­jė­gi ukrai­nie­tė Ok­sa­na Oku­nie­va. Po trau­mos at­si­gau­nan­ti lie­tu­vė pa­sie­kė ge­riau­sią se­zo­no re­zul­ta­tą bei ta­po var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja – 195 cen­ti­me­trai.

Iki šių var­žy­bų ge­riau­sias A. Pa­lšy­tės va­sa­ros se­zo­no re­zul­ta­tas bu­vo 194 cen­ti­me­trai. To­kio re­zul­ta­to pa­ka­ko trium­fuo­ti pres­ti­ži­nė­se Dei­man­ti­nės ly­gos var­žy­bo­se Ka­ta­re. Per­šo­ku­si 195 cm, lie­tu­vė kar­te­lę kė­lė į 197 cm – toks yra pa­sau­lio už­da­rų­jų pa­tal­pų čem­pio­na­to nor­ma­ty­vas. Vi­sus ki­tus įma­no­mus įvai­rių čem­pio­na­tų nor­ma­ty­vus A.Pa­lšy­tė įvyk­dė dar pir­ma­me se­zo­no star­te.

Šuo­li­nin­kė į aukš­tį yra be­ne di­džiau­sia Lie­tu­vos ko­man­dos vil­tis rugp­jū­čio pa­bai­go­je Ki­ni­jo­je vyk­sian­čia­me pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te.

Apie Pa­lan­gos stadioną

* Pa­lan­gos sta­dio­no re­kons­truk­ci­ja kai­na­vo per 650 tūkst. eu­rų.

* Kad jis ati­tik­tų tarp­tau­ti­nius leng­vo­sios at­le­ti­kos stan­dar­tus ir čia ga­lė­tų vyk­ti aukš­čiau­sio ly­gio var­žy­bos, at­nau­ji­nant sta­dio­ną bu­vo įreng­ta lie­taus su­rin­ki­mo nuo­te­kų sis­te­ma, pa­keis­ti elek­tros tink­lai, sta­dio­no ve­jos lais­ty­mo sis­te­ma, bė­gi­mo ta­kai iš­klo­ti mo­der­nia drėg­mę su­ge­rian­čia ir spy­ruok­liuo­jan­čia dan­ga.

* Re­kons­truo­ta­me sta­dio­ne taip pat įreng­ti šuo­lių į to­lį, ru­tu­lio stū­mi­mo, dis­ko ir kū­jo me­ti­mo sek­to­riai.

* Tai vie­nin­te­lis ša­ly­je sta­dio­nas, tu­rin­tis ne aš­tuo­nis, o de­vy­nis bė­gi­mo ta­kus.

* Ki­tą­met pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti sta­dio­no fut­bo­lo aikš­tės ve­ją, gre­ta įreng­ti fut­bo­lo aikš­tę su dirb­ti­ne dan­ga bei 4 at­vi­ras te­ni­so aikš­te­les.