Ne visi jaunavedžiai norėtų viešumo
Bū­si­mų jau­na­ve­džių są­ra­šai ne­tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mi bent ži­niask­lai­do­je – tai net ke­lioms at­sa­kin­goms Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­joms pa­siū­lė kau­nie­tė Va­ka­rė Už­ku­rai­ty­tė, ne­ga­lė­da­ma su­pras­ti, ko­dėl svar­būs as­mens duo­me­nys pub­li­kuo­ja­mi vie­šo­jo­je erd­vė­je.

„To­kia pra­kti­ka pik­ti­na ne vie­ną ma­no pa­žįs­ta­mą. Ir pa­ti ne­no­rė­čiau, kad ma­no duo­me­nys bū­tų vie­ši­na­mi ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė V. Už­ku­rai­ty­tė. Jos įsi­ti­ki­ni­mu, to­kia in­for­ma­ci­ja ne­tu­rė­tų bū­ti pa­sie­kia­ma kiek­vie­nam.

Lie­tu­vo­je yra 60 ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių, re­gis­truo­jan­čių san­tuo­kas. Li­kus dviem sa­vai­tėms iki ju­ri­di­nio fak­to, ke­ti­nan­čių­jų su­si­tuok­ti są­ra­šai skel­bia­mi tiek sky­rių pa­tal­po­se, tiek sa­vi­val­dy­bių in­ter­ne­to por­ta­luo­se. Ta­čiau šią in­for­ma­ci­ją ne­re­tai pa­skel­bia ir kai ku­rios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės.

„To­kia pra­kti­ka yra jau ne vie­nus me­tus. Kol in­ter­ne­tas ne­bu­vo toks po­pu­lia­rus, apie nu­ma­ty­tas san­tuo­kas bū­da­vo ga­li­ma su­ži­no­ti tik mū­sų sky­riaus pa­tal­po­se“, – sa­kė Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ire­na Šei­mie­nė. Tą pa­tį pa­tvir­ti­no jos ko­le­gos iš Klai­pė­dos ir Kau­no.

Ad­vo­ka­tė Rai­mon­da La­zaus­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad bū­si­mų san­tuo­kų de­ta­lės skel­bia­mos lai­kan­tis Ci­vi­li­nio ko­dek­so. Anot jos, pra­šy­mo įre­gis­truo­ti san­tuo­ką pa­tei­ki­mo fak­tas vie­šai skel­bia­mas tei­sin­gu­mo mi­nis­tro nu­sta­ty­ta tvar­ka. Skel­bi­me nu­ro­do­mi ke­ti­nan­čių su­si­tuok­ti as­me­nų var­dai, pa­var­dės, gi­mi­mo da­ta ir san­tuo­kos re­gis­tra­vi­mo da­ta.

Anot Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos In­for­ma­ci­jos ir tech­no­lo­gi­jų sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­min­tos Sin­ke­vi­čiū­tės-Šeč­ku­vie­nės, ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gos no­rin­čių­jų su­si­tuok­ti as­mens duo­me­nis sa­vi­val­dy­bių in­ter­ne­to sve­tai­nė­se skel­bia tei­sė­tai. Ar to­kią tei­sę tu­ri ži­niask­lai­da, ga­lės iš­siaiš­kin­ti šią sri­tį ku­ruo­jan­ti Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis „Lie­tu­vos ži­nias“ pa­ti­ki­no, kad iki šiol skun­dų dėl be­si­tuo­kian­čių­jų duo­me­nų vie­ši­ni­mo ne­gau­ta. „Bū­si­mie­ji su­tuok­ti­niai, teik­da­mi do­ku­men­tus ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­goms, in­for­muo­ja­mi apie tai, kad in­for­ma­ci­ja apie su­da­ro­mą san­tuo­ką bus pa­skelb­ta vie­šai“, – pa­žy­mė­jo jis.

Taip, anot tei­sin­gu­mo mi­nis­tro, sie­kia­ma in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie pla­nuo­ja­mas san­tuo­kas, kad žmo­nės, pers­kai­tę šią in­for­ma­ci­ją, ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­goms pra­neš­tų apie ap­lin­ky­bes, dėl ku­rių kon­kre­ti san­tuo­ka ne­ga­li bū­ti su­da­ry­ta (pa­vyz­džiui, ke­ti­na tuo­ktis ar­ti­mi gi­mi­nai­čiai ar­ba anks­tes­nės san­tuo­kos ne­nu­trau­kę as­me­nys). Ir tai tė­ra pa­pil­do­ma prie­mo­nė. Pa­grin­di­nė – Lie­tu­vos gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nų pa­ti­kri­ni­mas, ta­čiau už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­tys mū­sų ša­lies pi­lie­čiai ne vi­sa­da in­for­muo­ja apie ten įre­gis­truo­tus ci­vi­li­nės būk­lės ak­tus.