Naujuoju ugniagesių gelbėtojų vadovu paskirtas Kęstutis Lukošius
Šian­dien Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (PAGD) di­rek­to­riu­mi nuo šių me­tų va­sa­rio 20 die­nos pa­skir­tas bu­vęs šio de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Lu­ko­šius.

„Nau­ja­sis va­do­vas tu­rės ryž­tin­gai spręs­ti sis­te­mi­nius už­da­vi­nius, vi­sų pir­ma už­ti­krin­ti tin­ka­mas dar­bo są­ly­gas, de­ra­mą už­mo­kes­tį ei­li­niams ug­nia­ge­siams. Bū­ti­na ga­ran­tuo­ti vi­sos tar­ny­bos dar­bo skaid­ru­mą, griež­tai ša­lin­ti ne­po­tiz­mo ap­raiš­kas. Ypa­tin­gą dė­me­sį rei­kia skir­ti vie­šie­siems pir­ki­mams, fi­nan­si­niam ir eko­no­mi­niam jų pa­grįs­tu­mui,“ – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

41 me­tų K. Lu­ko­šius tar­ny­bą prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo sis­te­mo­je pra­dė­jo 1997 m. Jis yra dir­bęs PAGD Gais­ri­nių ty­ri­mų cen­tro Gais­rų ty­ri­mo pos­ky­ry­je, Ser­ti­fi­ka­vi­mo tar­ny­bos vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu, 2005 m. bu­vo pa­skir­tas Gais­ri­nių ban­dy­mų, che­mi­nių ir ra­dia­ci­nių ty­ri­mų sky­riaus vir­ši­nin­ku. 2006–2008 m. ėjo PAGD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas, 2008–2014 m. dir­bo pro­jek­tų di­rek­to­riu­mi įmo­nė­je „Po­li pro­jek­tas“.

Šiuo me­tu K. Lu­ko­šius yra prieš­gais­ri­nės sau­gos klau­si­mais kon­sul­tuo­jan­čios įmo­nės „Gais­ri­niai ty­ri­mai“ di­rek­to­rius.

Tech­no­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras K. Lu­ko­šius 2004–2011 m. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te (VGTU) ėjo Sta­ty­bos fa­kul­te­to Dar­bo ir gais­ri­nės ka­ted­ros do­cen­to par­ei­gas.

K. Lu­ko­šius VGTU yra įgi­jęs ba­ka­lau­ro ir ma­gis­tro laips­nius gais­ri­nės sau­gos, ge­si­ni­mo dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo, gais­ri­nės pro­fi­lak­ti­kos (pre­ven­ci­jos), me­džia­gų ir ga­mi­nių gais­ri­nių ty­ri­mų sri­ty­je.

Vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vus pen­ke­riems me­tams į par­ei­gas ski­ria ir iš jų at­lei­džia Vy­riau­sy­bė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro tei­ki­mu.