Nauju Lietuvos žaliųjų partijos pirmininku išrinktas R.Lapinskas
Ket­ve­rius pa­sta­ruo­sius me­tus Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jai va­do­va­vęs Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys to­liau šių par­ei­gų ne­beis. Par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas bu­vęs įmo­nės „Ru­bi­kon“ ak­ci­nin­kas, mi­li­jo­nie­rius Re­mi­gi­jus La­pins­kas.

Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me bu­vęs pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas ne­kan­di­da­ta­vo į par­ti­jos pir­mi­nin­kus – ne­sie­kė tre­čios ka­den­ci­jos.

Kaip R.La­pins­kas nu­ro­do an­ke­to­je Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sve­tai­nė­je, 2010 me­tų sau­sio mė­ne­sį jis lik­vi­da­vo vi­sas in­ves­ti­ci­jas šio­je įmo­nių gru­pė­je ir nuo to lai­ko in­ves­tuo­ja į įmo­nes at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir pra­mo­gų vers­lo sri­ty­se.

„Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos to­les­nis stip­ri­ni­mas, vys­ty­mas, sky­rių plė­tra ir nau­jų na­rių pri­trau­ki­mas yra vie­ni iš pa­grin­di­nių už­da­vi­nių šiuo lai­ko­tar­piu. Pa­sta­rie­ji rin­ki­mai par­odė, jog dar tu­ri­me stip­rin­ti sky­rius, kur­ti juos tuo­se re­gio­nuo­se, kur jų ne­tu­ri­me, kad ga­lė­tu­me pil­nu pa­jė­gu­mu da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Tai bus pa­grin­di­nis ma­no, kaip par­ti­jos pir­mi­nin­ko, už­da­vi­nys“, – par­ti­jos pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas R.La­pins­kas.

L.Bal­sys sa­vo ruo­žtu tei­gia, kad ke­ti­na su­si­telk­ti į par­la­men­ti­nę veik­lą – jis Sei­mo rin­ki­muo­se vie­nin­te­lis iš šios par­ti­jos iš­ko­vo­jo par­la­men­ta­ro man­da­tą.

„Rin­kė­jai man par­odė di­de­lį pa­si­ti­kė­ji­mą ir an­tra­jai Sei­mo na­rio ka­den­ci­jai bu­vau iš­rink­tas Pa­ne­rių apy­gar­do­je, ku­ri sa­vo te­ri­to­ri­ja yra vie­na iš di­džiau­sių apy­gar­dų Lie­tu­vo­je. No­riu su­si­kon­cen­truo­ti į dar­bą su rin­kė­jais ir par­la­men­ti­nę veik­lą. Prieš akis daug dar­bo at­lie­kų tvar­ky­mo, dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos, ad­mi­nis­tra­vi­mo, ši­lu­mos kai­nų ma­ži­ni­mo ir ki­to­se vi­suo­me­nei svar­bio­se sri­ty­se“, – pra­ne­ši­me tei­gia L.Bal­sys.

Su­va­žia­vi­mas taip pat iš­rin­ko nau­ją Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ką – juo ta­po vi­suo­me­ni­nin­kas, ak­ty­vus įvai­rių ap­lin­ko­sau­gi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­rys Lau­ry­nas Okoc­kis, šiuo me­tu dir­ban­tis Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je.

Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja ne­pa­te­ko į Sei­mą per dau­gia­man­da­tę apy­gar­dą, nes ne­per­žen­gė 5 proc. bal­sų ri­bos. Už šią par­ti­ją bal­sa­vo ma­žiau nei 2 proc. rin­kė­jų. L.Bal­sys iš­rink­tas Vil­niaus Pa­ne­rių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.