Naujoviškiems maisto produktams degama žalia šviesa
Ne­tru­kus mais­to pro­duk­tams, pa­ga­min­tiems tai­kant na­no­tech­no­lo­gi­jas, taip pat iš dumb­lių ar vabz­džių, pa­tek­ti ant eu­ro­pie­čių sta­lų ga­li bū­ti ge­ro­kai pa­pras­čiau. Da­lis mū­sų ša­lies po­li­ti­kų dėl to nuo­gąs­tau­ja ir ma­no, kad Lie­tu­va tu­rė­tų gin­ti sa­vo rin­ką nuo mais­to, ku­rio po­vei­kis svei­ka­tai nė­ra iš­tir­tas.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ly­giu pla­nuo­ja­ma keis­ti tai­syk­les dėl lei­di­mų pre­kiau­ti nau­jo­viš­kais mais­to pro­duk­tais, pa­ga­min­tais nau­do­jant nau­jus me­to­dus ir tech­no­lo­gi­jas, pa­vyz­džiui, na­no­tech­no­lo­gi­jas, taip pat che­mi­nes me­džia­gas, au­ga­lų eks­trak­tus, gry­bus, dumb­lius, da­žik­lius, vabz­džius.

Da­bar lei­di­mus pre­kiau­ti to­kiais pro­duk­tais su­tei­kia at­ski­rų ES vals­ty­bių tar­ny­bos kiek­vie­nam par­eiš­kė­jui. Ta­čiau sie­kia­ma nu­sta­ty­ti bend­rą tvar­ką, kai ga­vus eu­ro­pi­nį lei­di­mą nau­jo­viš­ki pro­duk­tai ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ti rin­kai bet ku­rio­je vals­ty­bė­je na­rė­je. Be to, į ES rin­ką ga­lės leng­viau pa­tek­ti tra­di­ci­niai už­sie­nio ša­lių mais­to pro­duk­tai ži­nant, kad jie il­gą lai­ką sau­giai var­to­ja­mi.

V. P. And­riu­kai­čio palaikymas

Už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą at­sa­kin­gas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rys Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis pa­žy­mė­jo, kad par­eng­tos tai­syk­lės yra la­bai aiš­kios ir su­tei­kia nau­jų ga­li­my­bių. „Jos at­ve­ria du­ris ma­žoms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms, su­pap­ras­ti­na bei pa­grei­ti­na vi­sas pro­ce­dū­ras“, – tvir­ti­no jis.

Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) įti­ki­no pa­teik­ti ar­gu­men­tai. Jis bal­sa­vo už cen­tra­li­zuo­tą eu­ro­pi­nę lei­di­mų iš­da­vi­mo tvar­ką. Tie­sa, eu­ro­par­la­men­ta­rai bu­vo už tai, kad, įgy­ven­di­nant mi­nė­tą reg­la­men­tą, EP tu­rė­tų tei­sę ve­tuo­ti jam ne­priim­ti­nų nau­jų pro­duk­tų li­cen­ci­ja­vi­mą. ES Ta­ry­ba ir EK tam ne­pri­ta­ria, to­dėl de­ry­bos vyks to­liau.

Ne­rei­kia žais­ti su Die­vo valia

EP Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­te­to na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ne­pri­ta­rė ke­ti­ni­mams pa­pras­tin­ti nau­jo­viš­kų mais­to pro­duk­tų pa­te­ki­mą į ES rin­ką. Pa­sak jo, nau­jo­jo reg­la­men­ta­vi­mo ša­li­nin­kai aiš­ki­na, kad pa­sau­li­nis mais­to po­rei­kis nė­ra pa­ten­ki­na­mas, daug žmo­nių ba­dau­ja. Ta­čiau, kaip pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas, ne­at­siž­vel­gia­ma į tai, kad nė­ra iš­sa­mių il­ga­me­čių ty­ri­mų, ro­dan­čių, jog pa­gal nau­jus me­to­dus ir tech­no­lo­gi­jas pa­ga­min­tas mais­tas yra sau­gus, ne­da­ro ne­igia­mo po­vei­kio žmo­gaus svei­ka­tai.

„Tai vie­nas pa­grin­di­nių ar­gu­men­tų, ko­dėl ma­ny­čiau, kad čia ne­rei­kia žais­ti su Die­vo va­lia. Esu už la­bai kon­ser­va­ty­vų po­žiū­rį į šiuos da­ly­kus. Lie­tu­vo­je ga­li­me vi­siš­kai ap­si­rū­pin­ti tra­di­ci­niais mais­to pro­duk­tais. Tiek ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­to mais­to, tiek nau­jų tech­no­lo­gi­jų įve­di­mas Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti drau­džia­mas“, – įsi­ti­ki­nęs V. Ma­zu­ro­nis.

Spręs­ti tu­rė­tu­me patys

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las taip pat skep­tiš­kai ver­ti­no ES ins­ti­tu­ci­jo­se svars­to­mą pro­jek­tą. Nors kai ku­rio­se sri­ty­se, pa­vyz­džiui, re­gis­truo­jant vais­tus, yra bend­ra ES lei­di­mų sis­te­ma, su mais­to pro­duk­tų li­cen­ci­ja­vi­mu esą rei­kia bū­ti la­bai at­sar­giems. „Lie­tu­va vi­są lai­ką kiek įma­no­ma sten­gė­si ap­gin­ti sa­vo rin­ką nuo ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų, na­no­tech­no­lo­gi­jų mais­to pro­duk­tų. Da­bar svars­to­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma ant pro­duk­to nu­ro­dy­ti, kad jis nė­ra moks­liš­kai iš­tir­tas“, – pa­žy­mė­jo jis.

A. Ma­tu­las taip pat pri­dū­rė, kad ne­ži­no­ma, ar nau­jo­viš­ki mais­to pro­duk­tai ti­krai yra sau­gūs, ar po ke­le­rių me­tų ne­paaiš­kės ne­igia­mas jų po­vei­kis svei­ka­tai. Be to, Lie­tu­vai nė­ra bū­ti­ny­bės įsi­leis­ti to­kios pro­duk­ci­jos. „Iš­mai­ti­na­me ne tik sa­vo kraš­tie­čius, ga­li­me iš­mai­tin­ti ir di­des­nes ša­lis. To­dėl į šiuos da­ly­kus Lie­tu­vai de­rė­tų žiū­rė­ti re­zer­vuo­tai. Kaip ir svei­ka­tos sis­te­mo­je, taip ir mais­to sau­gos sri­ty­je ES tu­rė­tų pa­lik­ti ša­lims na­rėms ne­ma­žą ga­li­my­bę pa­čioms ap­sisp­ręs­ti“, – įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.