Naujos partijos įteisinti nepavyko
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja at­si­sa­kė pa­tvir­tin­ti stei­gia­mos par­ti­jos „Neap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų di­di­ni­mas“ pa­teik­tų duo­me­nų  ti­kru­mą, įsta­tų ir ki­tų do­ku­men­tų ati­ti­ki­mą įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mams.

Kaip pra­ne­ša Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Va­sa­rio 1 d. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tuo­se par­ti­jos stei­gi­mo do­ku­men­tuo­se bu­vo nu­ro­dy­ti 2385 par­ti­jos stei­gė­jų, da­ly­va­vu­sių par­ti­jos stei­gia­ma­ja­me su­va­žia­vi­me, duo­me­nys. Šiuos duo­me­nis pa­ti­kri­nus Gy­ven­to­jų re­gis­tre bei Ne­veiks­nių ir ri­bo­tai veiks­nių as­me­nų re­gis­tre, taip pat su ki­tų par­ti­jų na­rių są­ra­šais, bu­vo iš­siaiš­kin­ta, kad ne­su­tam­pa da­lies as­me­nų var­dai ir pa­var­dės, ne­ati­tin­ka jų as­mens ko­dai, da­lis as­me­nų pri­klau­so ki­toms po­li­ti­nėms par­ti­joms. Stei­gė­jų są­ra­še bu­vo nu­sta­ty­ti tik 1888 tei­sin­gi įra­šai, o pa­gal Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus ma­žiau­siai 2000 as­me­nų ga­li įsteig­ti po­li­ti­nę par­ti­ją.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se taip pat yra ne­aiš­kus ir ne­tiks­lus par­ti­jos val­dy­mo or­ga­nų for­ma­vi­mas, ne­nu­ro­dy­ti, kaip to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas, par­ti­jos tiks­lai bei tar­pu­sa­vy­je ne­su­de­rin­ti įsta­tų nuo­sta­tai.