Naujos kadencijos parlamentarams įteikti Seimo nario pažymėjimai
Ket­vir­ta­die­nį par­la­men­to rū­muo­se nau­jai iš­rink­tiems Sei­mo na­riams įteik­ti pa­žy­mė­ji­mai. Dvy­li­ka po­li­ti­kų ne­at­vy­ko į ce­re­mo­ni­ją.

„Tuoj kiek­vie­nas tu­rė­si­te plas­ti­ki­nę kor­te­lę, jo­je yra dvi mi­kros­che­mos, vie­na ski­ra bal­suo­ti Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je, su ki­ta ga­li­ma su­si­siek­ti ir nu­sta­ty­ti to as­mens ta­pa­ty­bę dis­tan­ci­niu bū­du. Su ja ga­li­ma pa­tek­ti į Sei­mo rū­mus, Vy­riau­sy­bę, Pre­zi­den­tū­rą“, – prieš teik­da­mas pa­žy­mė­ji­mus sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Jis pra­šė tau­tos iš­rink­tų­jų sau­go­ti pa­žy­mė­ji­mus, jų ne­lanks­ty­ti, kad ne­su­lau­žy­tų ten esan­čių mi­kros­che­mų.

Z.Vai­gaus­kas tei­gė, kad vie­nas Sei­mo na­rys iš­ren­ka­mas iš 17 tūkst. Lie­tu­vos rin­kė­jų. Į vie­ną vie­tą par­la­men­te šie­met pre­ten­da­vo po de­šimt kan­di­da­tų.

VRK pir­mi­nin­kas taip pat pri­mi­nė, kad lap­kri­čio 14-ąją vyks pir­ma­sis nau­jo­jo Sei­mo po­sė­dis. Iki tol nau­jie­ji par­la­men­ta­rai pri­va­lo bū­ti at­si­sa­kę vi­sų su Sei­mo na­rio dar­bu ne­su­de­ri­na­mų par­ei­gų.

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, 39 į Sei­mą iš­rink­tiems sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams VRK au­to­ma­tiš­kai pa­nai­kins įga­lio­ji­mus.

VRK va­do­vas pra­ne­šė, kad kol bus iš­rink­tas par­la­men­to pir­mi­nin­kas, pir­ma­jam po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus vy­riau­sias Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Juo­zas Im­bra­sas. Jam at­mi­ni­mui ket­vir­ta­die­nį įteik­tas sim­bo­li­nis plak­tu­kas.

Jau­niau­sia ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mo na­rė 25 me­tų „vals­tie­tė“ Rū­ta Mi­liū­tė BNS sa­kė, kad jos dar­bas bus tin­ka­mai at­sto­vau­ti vi­suo­me­nės in­te­re­sams.

„Į­si­vaiz­duo­ju sa­vo dar­bą kaip ir ki­ti Sei­mo na­riai, ne­prik­lau­so­mai nuo am­žiaus. Už­da­vi­niai – tin­ka­mai at­sto­vau­ti vi­suo­me­nės in­te­re­sams, at­sa­kin­gai dirb­ti, at­sa­kin­gai da­ly­vau­ti vi­suo­se po­sė­džiuo­se, ko­mi­te­tų dar­be“, – sa­kė ji.

Po­li­ti­kos moks­lų ba­ka­lau­ro laips­nį tu­rin­ti R.Mi­liū­tė tei­gė, kad ga­lė­tų dirb­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­me dirbs 59 da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai ir 82 nau­ji ar­ba po per­trau­kos į par­la­men­tą grį­žę po­li­ti­kai.

Di­džiau­sią frak­ci­ją nau­ja­ja­me par­la­men­te tu­rės Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Ji per spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 man­da­tus iš 141. Kon­ser­va­to­riai lai­mė­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 14, po aš­tuo­nis – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Du man­da­tus lai­mė­jo Dar­bo par­ti­ja, po vie­ną – Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja, Cen­tro par­ti­ja bei par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“. Du man­da­tus ga­vo sa­ve iš­si­kė­lę kan­di­da­tai.