Naujokės kalbos suerzino politikos senbuvius
Pa­skir­to­sios fi­nan­sų mi­nis­trės so­cial­de­mo­kra­tės Ra­sos Bud­ber­gy­tės užuo­mi­nas apie ga­li­mą mo­kes­čių naš­tos su­nkė­ji­mą par­ti­jų at­sto­vai va­di­na ne­ap­gal­vo­to­mis ir net ža­lin­go­mis. Esą vi­sos pa­grin­di­nės po­li­ti­nės jė­gos ne­pri­ta­ria mo­kes­čių di­di­ni­mui, juo­lab – nau­jų įve­di­mui.

Sei­me ry­toj pri­siek­sian­ti nau­jo­ji Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vė R. Bud­ber­gy­tė grei­čiau­siai ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te jos iš­sa­ky­ta nuo­mo­nė apie bū­ti­ny­bę at­ei­ty­je plės­ti mo­kes­čių ba­zę, įve­dant ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir au­to­mo­bi­lių mo­kes­čius, su­kels aud­rin­gą po­li­ti­kų reak­ci­ją.

Lenk­ty­niau­da­mi dėl to, ku­ris prieš rin­ki­mus la­biau rū­pi­na­si rin­kė­jais, jie su­sku­bo dek­la­ruo­ti esan­tys prieš to­kias idė­jas. Par­ti­jų ly­de­riai įsi­ti­ki­nę, kad tik jų va­do­vau­ja­mos jė­gos ži­no ti­krą­jį ke­lią, ku­riuo ei­nant at­ly­gi­ni­mai di­dės, o mo­kes­čiai – ma­žės.

„Kol ne­pri­sie­kiau kaip mi­nis­trė, nuo bet ko­kių ko­men­ta­rų su­si­lai­kau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar sa­kė R. Bud­ber­gy­tė, pa­si­tei­ra­vus, ar ji ne­si­gai­li pra­bi­lu­si to­kia opia te­ma.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Ne­leis skur­din­ti žmonių

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas at­krei­pės dė­me­sį, kad pa­skir­to­ji fi­nan­sų mi­nis­trė kal­bė­jo tik apie tai, ką ne kar­tą re­ko­men­da­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ir Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das (TVF).

„Mi­nis­trė – bu­vu­si Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­rė, ji kal­ba eu­ro­pie­tiš­kai. Ta­čiau pir­miau­sia, ma­nau, rei­kia lai­mė­ti rin­ki­mus, su­da­ry­ti koa­li­ci­ją ir tik pa­skui šne­kė­ti apie mo­kes­čius. Nuo to, kad mes da­bar čia kal­bė­si­me, nie­kas ne­si­keis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Sy­sas.

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­dau­kas ti­ki­no pir­miau­sia be­si­rū­pi­nan­tis vals­ty­bės rei­ka­lais, o ne žiū­rin­tis Briu­se­lio re­ko­men­da­ci­jų. „Pen­si­jos ne­di­din­tos de­vy­ne­rius me­tus, tad iš ko pen­si­nin­kai mo­kės tą tur­to mo­kes­tį?“ – ste­bė­jo­si jis. Par­la­men­ta­ras ti­ki­no, kad su mi­ni­ma­liu tur­to mo­kes­čio at­si­ra­di­mu jis iš da­lies su­tik­tų tik to­kiu at­ve­ju, jei jis siek­tų 10 eu­rų, o pen­si­jos aug­tų 50 eu­rų, di­dė­tų ir rea­lus at­ly­gi­ni­mas.

„Kad ne­bū­tų taip, jog sa­vo žmo­nes ap­krau­na­me mo­kes­čiais nie­ko jiems ne­duo­da­mi. Jo­kios lo­gi­kos nė­ra“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ par­eiš­kė B. Bra­daus­kas. Jis ti­ki­no va­kar kė­lęs šį klau­si­mą So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jo­je Sei­me. „Prem­je­ras ir frak­ci­jos na­riai pa­tvir­ti­no, kad ti­krai ne­ke­ti­na­me įve­di­nė­ti ko­kių nors mo­kes­čių, skur­din­da­mi sa­vo žmo­nes. Čia ne mū­sų po­li­ti­ka ir ne mū­sų el­ge­sio nor­ma“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Valentinas Mazuronis. / LŽ archyvo nuotrauka

Ra­gi­no ke­liau­ti po šalį

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio reak­ci­ja į R. Bud­ber­gy­tės užuo­mi­nas – dar ka­te­go­riš­kes­nė. „Švel­niai ta­riant, pa­skir­to­sios fi­nan­sų mi­nis­trės kal­bos ma­ne ne nu­ste­bi­no, o nu­pur­tė. Jei to­kios nuo­sta­tos tap­tų so­cial­de­mo­kra­tų po­li­ti­ne po­zi­ci­ja, kil­tų klau­si­mas, ar ga­li­ma dirb­ti kar­tu su to­kia po­li­ti­ne jė­ga. Mes mąs­to­me vi­siš­kai ki­taip“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Anot „dar­bie­čių“ ly­de­rio, mo­kes­čių klau­si­mus spren­džia val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja, o ne fi­nan­sų mi­nis­trė. „Ji pa­sa­kė ir dau­giau ne­sup­ran­ta­mų da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, kad mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas dau­giau ne­ga­li di­dė­ti. Ki­taip ta­riant, R. Bud­ber­gy­tė par­eiš­kė, kad vi­suo­me­nę rei­kia ap­krau­ti pa­pil­do­mais mo­kes­čiais, su­stab­dy­ti at­skir­ties ma­ži­ni­mą, at­si­sa­ky­ti kel­ti ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių žmo­nių ge­ro­vę. Ma­no nuo­mo­ne, tai – ne­są­mo­nė. To­kios kal­bos ne­tu­ri nie­ko bend­ra su mū­sų par­ti­jos, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rės, po­zi­ci­ja“, – aiš­ki­no V. Ma­zu­ro­nis.

Jis spė­jo, kad iš Eu­ro­pos su­grį­žu­si R. Bud­ber­gy­tė gal­būt ne­spė­jo „per­va­žiuo­ti per Lie­tu­vą, jos mies­te­lius, kai­mus, gal ji ne vi­sai su­pran­ta, kaip gy­ve­na žmo­nės“. Po­li­ti­kas vy­lė­si, kad po kiek lai­ko mi­nis­trės po­žiū­ris bus rea­lis­tiš­kes­nis. „Ta­čiau šian­dien to­kios kal­bos – ža­lin­gos“, – įsi­ti­ki­nęs V. Ma­zu­ro­nis. Jo ne­įti­ki­no ir ar­gu­men­tas, kad plės­ti mo­kes­čių ba­zę Lie­tu­vą ne kar­tą ra­gi­no EK. „Dar­bie­tis“ pri­dū­rė, kad EK, be ki­ta ko, at­krei­pė dė­me­sį ir į fak­tą, kad mū­sų ša­ly­je per daug ap­mo­kes­tin­ta dar­bo jė­ga. „Tai ko­dėl mi­nis­trė pa­si­rin­ko tuos EK ak­cen­tus, ku­rie skur­din­tų Lie­tu­vą, o ne tuos, ku­rie leis­tų di­din­ti pa­ja­mas ir bent jau iš da­lies su­ly­gin­tų jas su ap­lin­ki­nių vals­ty­bių“, – pik­ti­no­si V. Ma­zu­ro­nis.

Bū­ti­na tar­tis iš anksto

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad jam im­po­nuo­ja par­ti­jos ko­le­gės, bu­vu­sios fi­nan­sų mi­nis­trės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės, tei­gian­čios, „kad mo­kes­čiai ke­lia­mi ar­ba ma­ži­na­mi pir­miau­sia su­si­ta­rus dėl po­rei­kio, dėl to, ką no­ri­ma už juos da­ry­ti“, po­žiū­ris.

„Mes, kaip bend­ruo­me­nė, į mo­kes­čių klau­si­mus žiū­ri­me dviem as­pek­tais. Pir­miau­sia, kiek efek­ty­vi pa­ti sis­te­ma, kiek pa­si­ti­ki­ma vals­ty­be, kad pi­ni­gai nau­do­ja­mi ten, kur rei­kia. An­tras žings­nis – ap­sisp­ren­di­mas, ką už tuos pi­ni­gus da­ry­si­me. Ir ta­da pa­sa­ko­me, kad no­rint tu­rė­ti vie­no­kias ar ki­to­kias pa­slau­gas, rei­kia pa­pil­do­mų mo­kes­čių. Ta­da yra są­ži­nin­gas kon­trak­tas su vi­suo­me­ne. Ta­da ji ži­no, už ką rei­kia pa­pil­do­mai mo­kė­ti. Šian­dien, pa­vyz­džiui, jei ma­nęs mi­nis­trė klaus­tų, ar su­tin­ki, Gab­rie­liau, su­si­mo­kė­ti už au­to­mo­bi­lį ar būs­tą pa­pil­do­mai, ma­no pir­mas klau­si­mas bū­tų, kur jūs tuos pi­ni­gus nau­do­si­te. Ar ti­krai iš­nau­do­jo­te vi­sus ki­tus re­sur­sus, ku­rių Lie­tu­va tu­ri?“ – dės­tė G. Lands­ber­gis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, jo va­do­vau­ja­ma par­ti­ja ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­ko prieš bet ko­kių mo­kes­čių di­di­ni­mą ir nau­jų įve­di­mą. Pa­sak R. Ši­ma­šiaus, sie­kiant pa­ska­tin­ti lie­tu­vius grįž­ti į tė­vy­nę, o vers­lą Lie­tu­vo­je kur­ti dau­giau dar­bo vie­tų, val­džia tu­ri kal­bė­ti ne apie mo­kes­čių naš­tos di­di­ni­mą, o ieš­ko­ti bū­dų, kaip juos ma­žin­ti.

„Li­be­ra­lų są­jū­dis jau ne vie­ną kar­tą ini­ci­ja­vo mo­kes­čių dir­ban­tiems žmo­nėms ma­ži­ni­mą, ta­čiau da­bar­ti­nis par­la­men­tas tam ne­pri­ta­rė. Mo­kes­čių ma­ži­ni­mas pa­ska­tin­tų žmo­nių pa­ja­mų au­gi­mą ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Mes įsi­ti­ki­nę, kad tai tu­rė­tų tap­ti vie­nu pir­mų­jų nau­jo­jo Sei­mo dar­bų“, – par­eiš­kė jis.

Bronius Bradauskas. / LŽ archyvo nuotrauka

Tu­ri sa­vo požiūrį

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis ti­ki­no la­bai no­rin­tis pa­var­ty­ti so­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų prog­ra­mą ir pa­si­žiū­rė­ti, ar ten bus įra­šy­ta tai, apie ką kal­bė­jo nau­jo­ji fi­nan­sų mi­nis­trė. „Tai tie­siog ga­li bū­ti dar vie­nas pa­vyz­dys to, kai par­ti­jos ra­šo vie­na, o ren­gia­si da­ry­ti kit­ką“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Anot R. Kar­baus­kio, LVŽS rim­tai dir­ba prie sa­vo prog­ra­mos mo­kes­čių da­lies. „Mes su­pran­ta­me, kad ne­ga­li bū­ti to­kio po­pu­liz­mo, ku­ris da­bar pi­la­si kaip iš gau­sy­bės ra­go su pa­ža­dais di­din­ti mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, pen­si­jas ir t. t. Pa­pras­čiau­siai tai tu­ri at­si­tik­ti au­to­ma­tiš­kai, jei eko­no­mi­ka vys­to­si nor­ma­liai. Ati­tin­ka­mai mes tu­ri­me įdieg­ti me­cha­niz­mą, ku­ris už­ti­krin­tų au­gi­mą“, – pa­sa­ko­jo R. Kar­baus­kis. Jo tei­gi­mu, LVŽS sie­kia pert­var­ky­ti mo­kes­čius ne įve­dant pa­pil­do­mus, o mo­ty­vuo­jant mo­kė­ti esa­mus.

R. Bud­ber­gy­tė pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad eko­no­mi­kos au­gi­mo ne­stab­dan­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei au­to­mo­bi­lių mo­kes­čiai Lie­tu­vo­je anks­čiau ar vė­liau tu­rės bū­ti įves­ti. „Gal­vo­ju, kad, ži­no­ma, ne iki rin­ki­mų, bet po rin­ki­mų rei­kės per­žiū­rė­ti mo­kes­čių sis­te­mą, plės­ti mo­kes­čių ba­zę ti­kriau­siai teks. Yra per daug ap­mo­kes­ti­na­ma dar­bo jė­ga. Kaip pa­žy­mi tarp­tau­ti­niai eks­per­tai, ga­li bū­ti įves­ti mo­kes­čiai, ku­rie ne­ken­kia eko­no­mi­kos au­gi­mui. Prie jų pri­ski­ria­mi ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, taip pat ap­lin­kos mo­kes­čiai. Ma­nau, kad nie­kur ne­ding­si­me ir tu­rė­si­me apie tai gal­vo­ti“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te žur­na­lis­tams sa­kė ji.

Ge­gu­žės vi­du­ry­je pa­skelb­to­se EK re­ko­men­da­ci­jo­se Lie­tu­vai siū­lo­ma ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą ma­žai už­dir­ban­tiems as­me­nims, per­ke­liant ją ki­tiems šal­ti­niams, ku­rie pa­lan­kes­ni au­gi­mui, pa­vyz­džiui ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir au­to­mo­bi­lių mo­kes­čiai. Įves­ti šiuos mo­kes­čius Lie­tu­vą ne vie­nus me­tus ra­gi­na ir TVF.