Naujokams – Seimo labirinto žemėlapis
Kad iš­rink­ti nau­ji Sei­mo na­riai ne­pa­sik­lys­tų įsta­ty­mų lei­dy­bos rū­muo­se ir ži­no­tų, nuo ko pra­dė­ti sa­vo veik­lą, jiems į pa­gal­bą su­sku­bo Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja. Po­li­ti­kams bus įteik­ta spe­cia­li at­min­ti­nė, pa­dė­sian­ti adap­tuo­tis Sei­mo rū­muo­se.

Kar­tu su Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja ir Sei­mo sta­tu­tu nau­jie­ji par­la­men­ta­rai gaus spe­cia­lų lei­di­nį. Jis su­pa­žin­dins su kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ra – de­par­ta­men­tais, sky­riais, jų funk­ci­jo­mis, pa­aiš­kins kai ku­riuos par­la­men­ti­nės veik­los as­pek­tus, in­for­muos apie že­miš­ką­ją tau­tos iš­rink­tų­jų bū­tį, ku­rią už­ti­kri­na vals­ty­bė. At­min­ti­nė­je pa­teik­ti kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų te­le­fo­nai, ka­bi­ne­tų vie­ta rū­muo­se.

Nau­jo­kų pri­ėmi­mo rū­pes­čiai šie­met pir­mą kar­tą guls ant ka­den­ci­jos vi­du­ry­je Sei­mo kanc­le­re ta­pu­sios Dai­vos Rau­do­nie­nės pe­čių. „Pa­si­ren­gi­mo dar­bai ga­na su­dė­tin­gi. Ta­čiau kar­tu su ko­le­go­mis, ku­rie juos at­lie­ka ne pir­mą­kart, ma­nau, vis­ką pa­da­ry­si­me lai­ku“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė D. Rau­do­nie­nė. Nei Sei­mą pa­lie­kan­tiems, nei at­ei­nan­tiems po­li­ti­kams jo­kių do­va­nų ne­nu­ma­ty­ta.

Naujokų priėmimu šiemet pirmą kartą rūpinsis kadencijos viduryje Seimo kanclere tapusi Daiva Raudonienė./Olgos Posaškovos (LRS) nuotrauka

Vyks mo­ky­mai

Nau­jo­kams skir­tos at­min­ti­nės elek­tro­ni­nė ver­si­ja bus prie­ina­ma ir po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jams – Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jams-se­kre­to­riams, frak­ci­jų re­fe­ren­tams. Kaip ir anks­tes­nių ka­den­ci­jų pra­džio­je, vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą nau­jo­kams siū­lys Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pa­da­li­nių at­sto­vai. Pa­vyz­džiui, Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­tas par­la­men­ta­rus su­pa­žin­dins, kaip nau­do­tis bal­sa­vi­mo sis­te­ma par­la­men­to po­sė­džių sa­lė­je, Fi­nan­sų sky­rius kon­sul­tuos iš­lai­dų par­la­men­ti­nei veik­lai nau­do­ji­mo ir aps­kai­tos klau­si­mais. Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos dar­buo­to­jai pa­tars, kaip už­pil­dy­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas.

Vi­si Sei­mo na­riai ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu gau­na tar­ny­bi­nius mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, ku­riuos iš­ei­da­mi pri­va­lo pa­lik­ti. Pa­sak D. Rau­do­nie­nės, te­le­fo­nai nuo­lat at­nau­ji­na­mi. Ka­dan­gi ne­se­niai vie­no vie­šo kon­kur­so re­zul­ta­tai Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai ne­ti­ko – pa­siū­ly­ta kai­na bu­vo per di­de­lė, lai­ki­nai nau­jo­kams ga­li tek­ti nau­do­tis ir se­nes­niais apa­ra­tais. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ne­ke­ti­na iš­lai­dau­ti ir ne­šio­ja­mie­siems kom­piu­te­riams. „Pirk­si­me pa­gal po­rei­kį, ti­krai ne­da­ly­si­me vi­siems“, – tei­gė D. Rau­do­nie­nė. Anot jos, ne­ma­žai be­si­bai­gian­čios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rių tu­ri sa­vo kom­piu­te­rius.

Gy­vens vieš­bu­čiuo­se

Dar vie­nas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos rū­pes­tis iš­rin­kus nau­ją­jį par­la­men­tą – po­li­ti­kų būs­tas. Sei­mo na­riai, ne­tu­rin­tys gy­ve­na­mo­jo plo­to Vil­niu­je ar apy­lin­kė­se, Sei­mo vieš­bu­ty­je ap­gy­ven­di­na­mi ne­mo­ka­mai. Ki­ti par­la­men­ta­rai ir­gi ga­li gy­ven­ti par­la­men­to vieš­bu­ty­je, tik jiems rei­kia mo­kė­ti už šal­tą ir karš­tą van­de­nį, elek­tros ener­gi­ją, du­jas, ši­lu­mi­nę ener­gi­ją ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas. Nu­trū­kus įga­lio­ji­mams bu­vę Sei­mo na­riai iš vieš­bu­čio pri­va­lo iš­si­kraus­ty­ti per 30 die­nų. Šiuo lai­ko­tar­piu nau­jie­ji par­la­men­ta­rai ap­gy­ven­di­na­mi mies­to vieš­bu­čiuo­se, pa­pras­tai ne­to­li Sei­mo rū­mų. Pa­sak D. Rau­do­nie­nės, kaip tik šiuo me­tu vyks­ta apk­lau­sa, kon­kre­tūs vieš­bu­čiai bus iš­rink­ti lap­kri­čio pra­džio­je. Skai­čiuo­ja­ma, kad po­li­ti­kų gy­ve­ni­mas juo­se ga­li at­siei­ti 105 tūkst. eu­rų. Iš­si­kraus­čius se­nie­siems gy­ven­to­jams, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na Sei­mo vieš­bu­tį ma­žu­mė­lę par­emon­tuo­ti.

Ka­bi­ne­tai Sei­mo rū­muo­se nau­jie­siems par­la­men­ta­rams bus skirs­to­mi tuo­met, kai bus su­for­muo­ti par­la­men­ti­niai ko­mi­te­tai, ku­riuo­se vyks­ta pa­grin­di­nis įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­sas. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja lai­ko­si nuo­sta­tos, kad to pa­ties ko­mi­te­to na­rių dar­bo ka­bi­ne­tai bū­tų ar­čiau ko­mi­te­to biu­ro. Rim­čiau tvar­ky­ti ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės prieš ka­den­ci­jų kai­tą, kaip aiš­ki­no D. Rau­do­nie­nė, ne­ke­ti­na­ma, nes pa­pras­tai šis dar­bas at­lie­ka­mas prieš kiek­vie­ną ei­li­nę se­si­ją.

Į Sei­mą ne­beiš­rink­tus par­la­men­ta­rus tu­rė­tų pa­guos­ti so­li­džios pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos. Sei­mo na­rio man­da­to ne­tek­sian­tiems po­li­ti­kams ir dar­bą pra­ra­sian­tiems jų pa­dė­jė­jams-se­kre­to­riams re­zer­vuo­ta per 1,8 mln. eu­rų.

Gaus ženk­le­lius

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad Sei­mo na­rys, be pa­žy­mė­ji­mo, tu­ri gau­ti ir ženk­liu­ką. Šiais at­ri­bu­tais jis nau­do­ja­si sa­vo įga­lio­ji­mų lai­ko­tar­piu. Sei­mo na­riui pa­žy­mė­ji­mas įtei­kia­mas pa­skel­bus rin­ki­mų re­zul­ta­tus, o ženk­le­lis – pri­ėmus prie­sai­ką. Pa­žy­mė­ji­mai – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ženk­liu­kai – Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos rū­pes­tis. Pa­pras­tai ženk­le­liai pa­ga­min­ti jau spa­lio pra­džio­je. Pa­sak D. Rau­do­nie­nės, tra­di­ciš­kai už­sa­ko­ma ke­liais ženk­le­liais dau­giau nei yra Sei­mo na­rių – 141, nes pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai par­la­men­ta­rai juos pa­me­ta ar su­lau­žo. To­dėl Sei­mo val­dy­ba nu­sta­tė, kad par­la­men­ta­ras, pra­ra­dęs ženk­le­lį ir pa­gei­dau­jan­tis gau­ti nau­ją, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą iš­duo­ti ki­tą ženk­liu­ką ir at­ly­gin­ti nau­jo­jo ga­my­bos iš­lai­das.

Prieš kiek­vie­ną ka­den­ci­ją ga­mi­na­mi ženk­le­liai be­veik ne­si­kei­čia: par­la­men­ta­rai į at­la­pus įsi­se­ga tris­pal­vius vė­lia­vos for­mos ženk­lus. D. Rau­do­nie­nė pa­ti­ki­no, kad nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­rių ženk­le­liai liks to­kie pa­tys, kei­sis tik ka­den­ci­ją žy­min­tys skai­čiai.