Naujojoje Vyriausybėje dominuoja nepartiniai ministrai
Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė­je di­džią­ją da­lį na­rių su­da­rys ne­par­ti­niai mi­nis­trai, iki šiol ne­da­ly­va­vę di­džio­jo­je po­li­ti­ko­je. 

Trum­pai pri­sta­to­me tei­kia­mus kan­di­da­tus.

Vilius Šapoka./infolex.lt nuotrauka

Fi­nan­sų ministru siū­lo­mas Vi­lius Šapoka, iki šių me­tų lie­pos pa­bai­gos dir­bęs Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi.

37 me­tų eko­no­mis­tas iki dar­bo cen­tri­nia­me ban­ke bu­vo Ver­ty­bi­nių po­pie­rių ko­mi­si­jos, 2012-ųjų pra­džio­je pri­jung­tos prie Lie­tu­vos ban­ko, pir­mi­nin­kas. Jis yra dir­bęs tuo­me­ti­nia­me Lie­tu­vos tau­po­ma­ja­me ban­ke (da­bar „Swed­bank“), Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je.

2012-ųjų ru­de­nį Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius tuo­met mi­nė­jo V. Ša­po­ką kaip vie­ną ga­li­mų kan­di­da­tų į fi­nan­sų mi­nis­trus, ta­čiau V. Ša­po­ka sa­kė to­kia ga­li­my­be ne­si­do­min­tis.

Ūkio ministru tei­kia­mas so­cial­de­mo­kra­tas 32-ejų Min­dau­gas Sinkevičius nuo 2011 me­tų ba­lan­džio dir­ba Jo­na­vos ra­jo­no me­ru, 2015 me­tų ko­vą pir­mą kar­tą reng­tuo­se tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se per­rink­tas ra­jo­no me­ru.

Mindaugas Sinkevičius /Romo Jurgaičio nuotrauka

Dak­ta­ro laips­nį tu­rin­tis M. Sin­ke­vi­čius Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba nuo 2007 me­tų, nuo 2008 me­tų ko­vo iki 2009 me­tų dir­bo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ju.

M. Sin­ke­vi­čiaus tė­vas yra bu­vęs Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, ma­ma – Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riau­si vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, bu­vu­si Jo­na­vos trą­šų ga­min­to­jos „A­che­ma“ in­ži­nie­rė tech­no­lo­gė. Se­suo Rū­ta Ja­si­lio­nė – ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Va­liū­nas ir par­tne­riai El­lex“ ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ja.

Lap­kri­čio pra­džio­je So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai pri­ta­rus M. Sin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rai į ūkio mi­nis­trus pats po­li­ti­kas tei­gė, kad į bū­si­mas par­ei­gas žiū­rin­tis ne kaip į avan­tiū­rą, o nuo­sek­lų ko­pi­mą kar­je­ros laip­tais. Jis yra mi­ni­mas tarp kan­di­da­tų į so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vus.

Rokas Masiulis.

Su­si­sie­ki­mo ministru siū­lo­mas 47-erių eko­no­mis­tas, tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Ro­kas Masiulis kan­den­ci­ją bai­gian­čio­je Vy­riau­sy­bė­je nuo 2014 me­tų rug­sė­jo dir­bo ener­ge­ti­kos mi­nis­tru.

Iki tol nuo 2010 me­tų va­do­va­vo naf­tos kro­vos bend­ro­vei „Klai­pė­dos naf­ta“. Prieš tai jis bu­vo da­bar jau pa­nai­kin­tos ener­ge­ti­kos bend­ro­vės „Leo LT“ vers­lo vys­ty­mo di­rek­to­rius ir val­dy­bos na­rys, 14 me­tų jis dir­bo įmo­nė­se „Art­hur An­der­sen“ ir „Ernst & Young“, kur va­do­va­vo ener­ge­ti­kos sek­to­rių ap­tar­nau­jan­tiems pa­da­li­niams.

Ne­par­ti­nis R. Ma­siu­lis yra ve­dęs, tu­ri du sū­nus. Jo bro­lis – te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Te­le2“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pe­tras Ma­siu­lis.

Darius Petrošius ./Romo Jurgaičio nuotrauka

Tei­sin­gu­mo ministru siū­lo­mas 41-erių tau­ra­giš­kis so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius – so­cia­li­nių moks­lų tei­sės kryp­ties dak­ta­ras, po stu­di­jų My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te de­šimt­me­tį ja­me dės­tė. Kar­je­ros pra­džio­je dir­bo Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­te, dirb­da­mas uni­ver­si­te­te va­do­va­vo ir tė­vo – vers­li­nin­ko ir bei bu­vu­sio Tau­ra­gės me­ro so­cial­de­mo­kra­to Pra­no Pe­tro­šiaus įmo­nėms. D. Pe­tro­šius bu­vo iš­rink­tas Tau­ra­gės ta­ry­bos na­riu, pra­ėju­sią ka­den­ci­ją dir­bo Sei­me, va­do­va­vo Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jai.

So­cial­de­mo­kra­tams pa­tvir­ti­nus jo kan­di­da­tū­rą, „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kas Po­vi­las Urb­šys pa­skel­bė, kad D. Pe­tro­šiaus šei­ma ga­li bū­ti su­si­ju­si su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu tau­ra­giš­kiu vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad gar­baus am­žiaus tau­ra­giš­kiai kal­ti­na D. Pe­tro­šių ir ki­tus as­me­nis pi­giai nu­pir­kus ir vė­liau bran­giai ban­džius par­duo­ti jų že­mę. D. Pe­tro­šius kal­ti­ni­mus ne­igė – jis pri­pa­ži­no, kad tai ga­li su­truk­dy­ti jam tap­ti mi­nis­tru ir už­si­mi­nė svars­tan­tis dėl to kreip­tis į teis­mą.

Raimondas Karoblis ./ urm.lt nuotrauka

Kraš­to ap­sau­gos ministru siū­lo­mas dip­lo­ma­tas Rai­mon­das Ka­rob­lis pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – tei­si­nin­kas, nuo 1994 me­tų dir­ba Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je.

Va­do­vau­da­mas Lie­tu­vos at­sto­vy­bei Briu­se­ly­je, 2013 me­tais jis bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES koor­di­na­to­rių.

Pa­sta­ruo­sius me­tus 48 me­tų dip­lo­ma­tas ei­na už ES rei­ka­lus at­sa­kin­go vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas.

Že­mės ūkio ministru siū­lo­mas 56-ių me­tų Bro­nius Markauskas yra ūki­nin­kas. Žem­dir­bių tei­ses B. Mar­kaus­kas ak­ty­viau­siai gy­nė 2003 me­tais, kai su bend­ra­žy­giais or­ga­ni­za­vo ke­lių blo­ka­dą Lie­tu­vo­je ir rei­ka­la­vo di­des­nės pi­ni­gi­nės par­amos pie­no ga­min­to­jams. Blo­ka­da nu­trauk­ta tik ga­vus Vy­riau­sy­bės pa­ža­dą skir­ti par­amą.

Bronius Markauskas.

2004 me­tais už blo­ka­das teis­mas B. Mar­kaus­kui sky­rė 60 par­ų areš­to, ati­de­dant baus­mę vie­ne­riems me­tams. Kar­tu bu­vo nu­teis­ti 4 ūki­nin­kai. Ta­čiau 2013 me­tų pa­bai­go­je Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­skel­bė, jog baus­mė bu­vo ne­pro­por­cin­ga. Vy­riau­sy­bei spren­di­mą aps­kun­dus, 2015 me­tais to pa­ties teis­mo Di­džio­ji ko­le­gi­ja pa­kei­tė spren­di­mą ir pa­skel­bė, kad Lie­tu­va tu­rė­jo tei­sę nu­baus­ti ūki­nin­kus areš­tu.

B. Mar­kaus­kas yra tu­ri in­ži­nie­riaus elek­tri­ko spe­cia­ly­bę. Nuo 1990 me­tų sa­vo gim­ta­ja­me Tru­še­lių kai­me, Klai­pė­dos ra­jo­ne ūki­nin­kau­ja. Dar prieš tap­da­mas ūki­nin­ku B. Mar­kaus­kas jau bu­vo iš­rink­tas Pie­no ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ku, o 2006 me­tais ta­po Že­mės ūkio rū­mų, at­sto­vau­jan­čių dau­ge­liui Lie­tu­vos že­mės ūkio ir kai­mo rei­ka­lų aso­cia­ci­jų, pir­mi­nin­kas. Pa­sta­ruo­ju me­tu jis ėjo šios or­ga­ni­za­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

Žygimantas Vaičiūnas

Ener­ge­ti­kos ministru siū­lo­mas 34-erių Žy­gi­man­tas Vaičiūnas šiuo me­tu dir­ba Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos at­ašė Briu­se­ly­je. Iki 2014 me­tų rug­sė­jo jis dir­bo tuo­me­ti­nio ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­čiaus pa­ta­rė­ju, o 2011–2012 me­tais – ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tru.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir ES rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ju pra­dė­jo dirb­ti 2009 me­tais.

Po­li­ti­kos moks­lų ma­gis­tro laips­nį tu­rin­tis Ž. Vai­čiū­nas dar stu­di­juo­da­mas pra­dė­jo dirb­ti ana­li­ti­ku Vil­niaus re­gio­no plė­tros agen­tū­ro­je, vė­liau dir­bo ana­li­ti­ku Stra­te­gi­nių stu­di­jų cen­tre.

Aurelijus Veryga./Alinos Ožič nuotrauka

Svei­ka­tos ap­sau­gos ministru siū­lo­mas 40-me­tis Au­re­li­jus Veryga yra įgi­jęs me­di­ko iš­si­la­vi­ni­mą, tu­ri Bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ro laips­nį, per­nai ta­po pro­fe­so­riu­mi. Prieš de­šimt­me­tį jis pra­dė­jo dirb­ti gy­dy­to­ju psi­chia­tru, dir­bo dės­ty­to­ju. Kaip eks­per­tas pa­ta­ri­nė­jo bu­vu­siam prem­je­rui kon­ser­va­to­riui And­riui Ku­bi­liui, so­cial­de­mo­kra­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Vy­te­niui And­riu­kai­čiui. Nuo stu­di­jų bai­gi­mo gy­ve­na Kau­ne. Nors „vals­tie­čiai ža­lie­ji“ tvir­ti­na, kad mi­nis­trais de­le­guo­ti su par­ti­jos są­ra­šu iš­rink­ti Sei­mo na­riai tu­ri at­si­sa­ky­ti man­da­to par­la­men­te, A. Ve­ry­gai par­ti­ja ža­da tai­ky­ti iš­im­tį, nes jis iš­rink­tas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

A. Ve­ry­ga yra įkū­ręs ke­lias už svei­ką gy­ven­se­ną, blai­vy­bę ko­vo­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas, pats dek­la­ruo­ja ne­rū­kan­tis, ne­ge­rian­tis ir jau pu­san­trų me­tų ne­val­gan­tis mė­sos.

Kęstutis Navickas/LVŽS nuotrauka

Ap­lin­kos ministru siū­lo­mas 46-erių me­tų Kęs­tu­tis Navickas šiuo me­tu yra Lie­tu­vos Ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų koa­li­ci­jos pir­mi­nin­kas.

Dar­naus vys­ty­mo­si val­dy­mo ir ad­mi­nis­tra­vi­mo spe­cia­ly­bę tu­rin­tis K. Na­vic­kas anks­čiau yra dir­bęs Re­gio­ni­nio ap­lin­kos cen­tro Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pai Lie­tu­vos biu­ro va­do­vu.

Linas Linkevičius/Alinos Ožič nuotrauka

Už­sie­nio rei­ka­lų ministru tei­kia­mas Li­nas Lin­ke­vi­čius šiai mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ja nuo 2012 me­tų pa­bai­gos. Kar­tu su pre­zi­den­te jis užė­mė griež­tą po­zi­ci­ją Ru­si­jos at­žvil­giu po Kry­mo anek­si­jos ir ta­po vie­nu iš ma­to­miau­sių Mask­vos kri­ti­kų tarp ES po­li­ti­kų.

Nors yra So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rys, L. Lin­ke­vi­čius nė­ra itin ak­ty­vus par­ti­jos struk­tū­ro­se, ir kai ku­rie par­ti­jos na­riai tei­gia, kad po­zi­ci­jas jis daž­niau de­ri­na su pre­zi­den­te nei par­ti­jos na­riais.

L. Lin­ke­vi­čius ke­lis kar­tus vie­šai su­si­kir­to su so­cial­de­mo­kra­tų eu­ro­ko­mi­sa­ru Vy­te­niu And­riu­kai­čiu, ku­ris ra­gi­na Lie­tu­vą lai­ky­tis nuo­sai­kes­nės po­zi­ci­jos.

Po­li­ti­nę kar­je­rą L. Lin­ke­vi­čius pra­dė­jo anks­ti, kai bū­da­mas vos 31 me­tų 1993 me­tais bu­vo pa­skir­tas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru. Šias par­ei­gas jis ėjo du­kart – 1993–1996 ir 2000–2004 me­tais.

Liana Ruokytė-Jonsson

Vie­nai svar­biau­sių „vals­tie­čių ža­lių­jų“ dek­la­ruo­tų sri­čių – Kul­tū­ros ministerijai va­do­vau­ti siū­lo­ma ak­to­rė, ver­tė­ja, kul­tū­ros dip­lo­ma­tė Lia­na Ruo­ky­tė-Jonsson. Ji stu­di­ja­vo re­ži­sū­rą Vil­niu­je, ak­to­ri­nio meis­triš­ku­mo kva­li­fi­ka­ci­ją kė­lė Stok­hol­me, Ber­ly­ne, Ro­mo­je. Šiuo me­tu 50-me­tė L.Ruo­ky­tė-Jons­son stei­gė ir va­do­va­vo įvai­rioms Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių kul­tū­ros ini­cia­ty­voms, il­gus me­tus bend­ra­dar­bia­vo su kul­tū­ri­ne Lie­tu­vos ži­niask­lai­da. Į skan­di­na­vų kal­bas, dau­giau­sia – šve­dų ji yra iš­ver­tu­si ne­ma­žai šiuo­lai­ki­nės lie­tu­vių poe­zi­jos ir pro­zos ku­ri­nių.

Šiuo me­tu ji dir­ba Lie­tu­vos ki­no cen­tre, at­sa­kin­ga už fil­mų sklai­dą, in­for­ma­ci­ją ir pa­vel­dą.

Eimutis Misiūnas.

Vi­daus rei­ka­lų ministerijai, ku­riai pats va­do­va­vo dau­giau nei me­tus, pa­skir­ta­sis prem­je­ras S. Skver­ne­lis pa­si­rin­ko Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją Ei­mu­tį Misiūną.

43 me­tų tei­si­nin­kas E. Mi­siū­nas teis­me dir­ba tik me­tus: be­veik du de­šimt­me­čius dir­bo aka­de­mi­nį dar­bą, di­džią­ją lai­ko da­lį tai da­rė sa­vo Al­ma Ma­ter My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te (tuo me­tu – Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­ja). Dau­giau nei sep­ty­ne­rius me­tus jis yra dir­bęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu.

Linas Kukuraitis./Alinos Ožič nuotrauka

.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo ministru siū­lo­mas 38 me­tų Li­nas Kukuraitis, pa­sta­ruo­sius sep­ty­ne­rius me­tus va­do­vau­jan­tis Ka­ta­li­kų baž­ny­čios Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ or­ga­ni­za­ci­jai, anks­čiau yra va­do­va­vęs Pa­lai­min­to­jo Jur­gio Ma­tu­lai­čio cen­trui sos­ti­nė­je.

Pen­kių vai­kų, ku­rie vi­si gi­mė na­muo­se, tė­vas L. Ku­ku­rai­tis yra stu­di­ja­vęs so­cia­li­nius moks­lus. Jis taip pat dės­ty­to­jau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­te, su ki­tais ne­vy­riau­sy­bi­nin­kais per­nai dir­bo vy­riau­sy­bi­nė­je ko­mi­si­jo­je dėl pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos.

Jurgita Petrauskienė

Švie­ti­mo ministerijai va­do­vau­ti siū­lo­ma Jur­gi­ta Petrauskienė, va­do­vau­jan­ti Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­trui. Ši įstai­ga vyk­do moks­lo ir stu­di­jų sis­te­mos ste­bė­se­ną, or­ga­ni­zuo­ja ir at­lie­ka moks­lo ir stu­di­jų sis­te­mos būk­lės ana­li­zę, tei­kia moks­lo ir stu­di­jų po­li­ti­kai įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją ir re­ko­men­da­ci­jas dėl moks­lo ir stu­di­jų po­li­ti­kos to­bu­li­ni­mo.