Naujoji valdžia sudėliojo prioritetus
Rin­ki­mų lai­mė­to­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) dėl bend­ro dar­bo su­kir­to ran­ko­mis su Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP). Va­kar pa­si­ra­šy­tos koa­li­ci­jos su­tar­ties kon­kre­čios de­ta­lės bus at­spin­dė­tos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je.

Taip jau nu­ti­ko, kad va­kar pa­sau­lį ir Lie­tu­vą la­biau do­mi­no ži­nia, jog 45-uo­ju JAV pre­zi­den­tu ta­po Do­nal­das Trum­pas, o ne LVŽS ir LSDP koa­li­ci­jos su­tar­tis. Per dvi sa­vai­tes tru­ku­sias de­ry­bas pa­aiš­kė­jo ne­ma­žai bū­si­mo dvie­jų par­ti­jų su­si­ta­ri­mo de­ta­lių.

Dau­gu­ma jų po pa­si­ra­šy­mo ce­re­mo­ni­jos, vy­ku­sios Sei­me vi­dur­die­nį, te­bu­vo pa­tvir­tin­tos ofi­cia­liai. „Pa­si­rin­ku­si bend­ra­dar­bia­vi­mą su so­cial­de­mo­kra­tais, di­džią­ją at­sa­ko­my­bės naš­tą už vals­ty­bės val­dy­mą pri­sii­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga“, – koa­li­ci­jos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mą pa­ko­men­ta­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ša­lies va­do­vė pra­ne­šė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą Sei­mui teik­sian­ti ki­tą sa­vai­tę. „Ti­kiuo­si, kad iš­lai­ky­da­mi skaid­ru­mo ir kom­pe­ten­ci­jos rei­ka­la­vi­mus bend­ro­mis jė­go­mis sklan­džiai su­for­muo­si­me Vy­riau­sy­bę, ku­ri bus pa­si­ren­gu­si ko­ky­biš­kai nau­jam vals­ty­bės val­dy­mui“, – pa­brė­žė pre­zi­den­tė.

Pri­ori­te­tai aiš­kūs

Se­niai bu­vo ži­no­ma, kad LVŽS į prem­je­rus de­le­guos par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­rį Sau­lių Skver­ne­lį. „Vals­tie­čiams“ pri­klau­so ir Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dė. Į ją pre­ten­duos A. Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Pir­mą­ja par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja tu­rė­tų tap­ti il­ga­me­tė Sei­mo na­rė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė. Par­tne­riams so­cial­de­mo­kra­tams Sei­mo va­do­vy­bė­je nu­ma­ty­tos dvi vie­tos. Kal­ba­ma, kad par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­ku ga­li bū­ti siū­lo­mas da­bar­ti­nis LSDP ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Pa­gal koa­li­ci­jos su­tar­tį so­cial­de­mo­kra­tai tu­rės tei­sę skir­ti tri­jų mi­nis­te­ri­jų – Ūkio, Tei­sin­gu­mo ir Už­sie­nio rei­ka­lų – va­do­vus. Pir­mą­ją A. But­ke­vi­čius iš­si­de­rė­jo iš LVŽS už anks­čiau skir­tą So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją. Tai su­kė­lė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tarp so­cial­de­mo­kra­tų. LVŽS par­inks 11 mi­nis­trų. Ki­ti pos­tai Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je bus pa­skirs­ty­ti at­siž­vel­giant į iš­ko­vo­tų man­da­tų par­la­men­te skai­čių.

LVŽS ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis va­kar pa­žy­mė­jo, kad svar­biau­si šios koa­li­ci­jos pri­ori­te­tai – emig­ra­ci­jos stab­dy­mas, de­mog­ra­fi­nių prob­le­mų spren­di­mas, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas. Taip pat daug dė­me­sio bus ski­ria­ma švie­ti­mui ir kul­tū­rai. Jo tei­gi­mu, vi­sų šių prob­le­mų spren­di­mų yra la­bai daug. „Prog­ra­ma itin pla­ti, svar­biau­sia, kad ji bū­tų įgy­ven­din­ta“, – tvir­ti­no R. Kar­baus­kis. A. But­ke­vi­čius pri­dū­rė, jog ir to­liau bus vyk­do­mi su ener­ge­ti­kos sis­te­mos re­for­ma su­si­ję pro­jek­tai. Be ki­ta ko, koa­li­ci­jos su­tar­ty­je nu­ma­to­ma, kad dėl ver­ty­bi­nių klau­si­mų par­tne­riai tu­rės tei­sę ap­sisp­ręs­ti sa­va­ran­kiš­kai. To­kiais at­ve­jais jie ga­lės ieš­ko­ti Sei­me ki­tų są­jun­gi­nin­kų, ir tai ne­bus koa­li­ci­jos su­tar­ties pa­žei­di­mas. So­cial­de­mo­kra­tų ir „vals­tie­čių“ dau­gu­ma par­la­men­te tu­rės 73 at­sto­vus iš 141.

Opo­zi­ci­ja bu­dės

Kan­di­da­tas į prem­je­rus S. Skver­ne­lis taip pat ak­cen­ta­vo, kad pa­grin­di­nė bū­si­mos Vy­riau­sy­bės veik­los kryp­tis bus so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, sie­kis, jog eko­no­mi­kos au­gi­mą pa­jus­tų kuo dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų. „Kad jie pa­jus­tų, jog to­je vals­ty­bė­je gy­ven­ti ge­ra. Kad ne­si­dai­ry­tų į už­sie­nio ša­ly­se esan­čias dar­bo rin­kas“, – pa­si­ra­šius koa­li­ci­jos su­tar­tį kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis tei­gė ger­bian­tis LVŽS spren­di­mą koa­li­ci­jos par­tne­re rink­tis LSDP. Jis ža­dė­jo, kad TS-LKD bus „tvir­ta, reik­li, pri­nci­pin­ga, bet kar­tu ir kons­truk­ty­vi opo­zi­ci­ja“ – pa­lai­kys Lie­tu­vai svar­bius nau­jo­sios val­džios spren­di­mus. To­kio pat kons­truk­ty­vaus po­žiū­rio į TS-LKD tei­kia­mus siū­ly­mus kon­ser­va­to­riai ti­ki­si ir iš val­dan­čių­jų. „Vi­lia­mės, jog pa­si­ra­šius koa­li­ci­jos su­tar­tį ne­be­bus kon­cen­truo­ja­ma­si į mi­nis­te­ri­jų kvo­tas ir pos­tų pa­si­da­li­ji­mą, pri­den­giant tai kal­bė­ji­mu apie ver­ty­bes. Kol kas gir­di­me tik frag­men­tiš­kas ir ga­na po­pu­lis­tiš­kai skam­ban­čias ini­cia­ty­vas, bet pa­si­gen­da­me aiš­kaus kal­bė­ji­mo apie nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą ir es­mi­nes šian­dien Lie­tu­vai bū­ti­nas re­for­mas, ypač to­kio­se sri­ty­se kaip švie­ti­mas, svei­ka­tos ar so­cia­li­nė ap­sau­ga“, – dės­tė G. Lands­ber­gis. Jis taip pat ža­dė­jo, kad TS-LKD ati­džiai ste­bės, ar nau­jo­ji val­džia iš­lai­kys pir­mą­jį de­mo­kra­ti­jos eg­za­mi­ną ir pa­ti­kės „o­po­zi­ci­jai rea­lius par­la­men­ti­nės kon­tro­lės įran­kius“ – va­do­va­vi­mą Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai.

Lau­kia su­nkus lai­ko­tar­pis

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis prog­no­za­vo, kad lau­kia la­bai su­nkūs du ar trys ar­ti­miau­si mė­ne­siai, mat koa­li­ci­jos par­tne­riai ieš­kos kan­di­da­tų į mi­nis­trus. Kiek leng­viau bus LSDP, tu­rin­čiai ne­ma­žai pa­ty­ru­sių kad­rų, o LVŽS at­si­durs su­dė­tin­go­je si­tua­ci­jo­je. „Ne vel­tui kal­ba­ma apie pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę. Tai reiš­kia vie­na – no­rą iš ša­lies pri­trauk­ti rim­tų žmo­nių, nes sa­vo gre­to­se pa­jė­gian­čių pa­kel­ti mi­nis­tro ar vi­ce­mi­nis­tro at­sa­ko­my­bės naš­tą ne­ran­da­ma“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no po­li­to­lo­gas. Jis abe­jo­jo, ar šio­je dvie­jų par­ti­jų koa­li­ci­jo­je LVŽS su­ge­bės iš­lai­ky­ti „vy­res­nio­jo bro­lio po­zi­ci­jas“. „Tu­rint gal­vo­je įvai­ria­pu­sę so­cial­de­mo­kra­tų pa­tir­tį ir po­li­ti­nį „vals­tie­čių“ ne­pa­ty­ri­mą bei nai­vu­mą, pir­mie­ji, ma­nau, da­rys ga­na di­de­lę įta­ką bend­rai veik­lai“, – spė­jo L. Bie­li­nis. Jis taip pat prog­no­za­vo, kad iš­lik­ti val­džio­je šiai koa­li­ci­jai pa­dės „la­bai pa­ty­ru­si, ener­gin­ga ir reik­li kon­ser­va­to­rių bei li­be­ra­lų opo­zi­ci­ja“. „Šios dvi frak­ci­jos ti­krai ak­ty­viai spaus val­dan­čiuo­sius ir kar­tu ne­leis jiems su­by­rė­ti“, – tei­gė L. Bie­li­nis.

Bus įdo­mių da­ly­kų

Pa­sak My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos Ri­mos Ur­bo­nai­tės, „a­ki­vaiz­du, kad tu­ri­me ne­ly­gia­ver­tę koa­li­ci­jos par­tne­rių bend­rys­tę“, ku­ri, jos nuo­mo­ne, ga­li bū­ti ar­ba la­bai tra­pi, ar­ba, jei so­cial­de­mo­kra­tai ne­kels gal­vų ir vi­sai ne­no­rės pro­tes­tuo­ti, – ga­na tva­ri. „Ki­ta ver­tus, so­cial­de­mo­kra­tai bu­vo įpra­tę mi­nis­te­ri­jas, ku­rias jie tu­ri, val­dy­ti la­bai sa­va­ran­kiš­kai. R. Kar­baus­kis pa­siun­tė ži­nu­tę, kad ši­to ne­be­bus. O tai sa­vai­me yra pa­ten­cia­las konf­lik­ti­nių si­tua­ci­jų Vy­riau­sy­bė­je ir tarp par­tne­rių“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gė. To­dėl ji ti­ki­no ma­tan­ti tam ti­krų niuan­sų, ga­lin­čių vis­ką ap­vers­ti aukš­tyn ko­jo­mis. „Žiū­rė­si­me, ar dar­niai par­tne­riai tvar­ky­sis Sei­me, kaip at­ro­dys bal­sa­vi­mas. Iki šiol yra ne­aiš­kus Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės bend­ra­dar­bia­vi­mo mo­de­lis. Nes mi­nis­trai pro­fe­sio­na­lai, ne­tu­rin­tys po­li­ti­nės pa­tir­ties, bus to­kie pa­tys nau­jo­kai. Lie­tu­vo­je bet ko­kiu at­ve­ju Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė su­sie­ti bam­ba­gys­le, nuo šių dvie­jų ins­ti­tu­ci­jų glau­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo, dia­lo­go pri­klau­sys, kaip mes gy­ven­si­me, ko­kie spren­di­mai bus pri­ima­mi“, – pa­brė­žė R. Ur­bo­nai­tė. Eks­per­tės ma­ny­mu, bus įdo­mių da­ly­kų, nes „kai ku­rie mo­de­liai pa­gal R. Kar­baus­kį yra keis­to­ki“. „A­tro­do, jis tu­ri idea fix, bet pra­kti­nis jos įgy­ven­di­ni­mas ga­li pa­si­ro­dy­ti ge­ro­kai komp­li­kuo­tas ir su­dė­tin­ges­nis, nei ti­ki­ma­si“, – pri­dū­rė R. Ur­bo­nai­tė.