Naujoji Turizmo departamento vadovė sako spręsianti rinkos problemas
Nau­jo­ji Tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vė tei­gia, kad pir­mo­jo jos veik­los pus­me­čio pri­ori­te­tas yra spręs­ti ša­lies ke­lio­nių rin­kos prob­le­mas. Jur­gi­ta Kaz­laus­kie­nė kol kas ne­prog­no­zuo­ja, ar keis ko­man­dą, ku­ri po per­nai įvy­ku­sių ban­kro­tų su­lau­kė ša­lies pre­zi­den­tės kri­ti­kos.

J.Kaz­laus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad Sei­mui pa­teik­to Tu­riz­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, su­griež­ti­nan­čio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių veik­los reg­la­men­ta­vi­mą, tu­rė­tų pa­kak­ti. Ji ti­ki­si, kad įsta­ty­mas rin­kos prie­žiū­rą pa­da­rys efek­ty­ves­nę.

„Tai yra ma­no šio pus­me­čio pri­ori­te­tas, ar­ti­miau­sias tiks­las ir už­duo­tis - su šia si­tua­ci­ja su­sit­var­ky­ti. Tu­riu to­kią nuo­sta­tą, kad ne­išsp­ren­džia­mų prob­le­mų nė­ra, tie­siog yra ar­ba no­ras, ar­ba ne­no­ras jas spręs­ti. Pa­sa­kau ti­krai vi­siems at­vi­rai - aš no­riu šią prob­le­mą iš­spręs­ti ir ma­nau, kad ji ti­krai yra iš­spren­džia­ma“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ket­vir­ta­die­nį sa­kė J.Kaz­laus­kie­nė.

Ji tei­gė, kad ti­ki­si, jog nau­jai Tu­riz­mo įsta­ty­mo re­dak­ci­jai Sei­me bus pri­tar­ta pa­va­sa­rį.

„Lau­kia daug iš­šū­kių, tą pri­pa­žįs­tu. Kei­čia­si geo­po­li­ti­nė, eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja. Vi­si ste­bi­me, lau­kia­me, kas bus, ži­no­me ir jau­čia­me, kad ma­žės tu­ris­tų iš Ry­tų rin­kų“, - pri­dū­rė J.Kaz­laus­kie­nė.

Ji ža­dė­jo dau­giau dė­me­sio skir­ti vie­ti­nio tu­riz­mo ska­ti­ni­mui, ieš­ko­ti lanks­čių tu­ris­tų pri­trau­ki­mo bū­dų. Pa­sak jos, ma­žė­jant tu­ris­tų iš Ru­si­jos, bus sten­gia­ma­si pri­trauk­ti dau­giau tu­ris­tų iš Skan­di­na­vi­jos, Vo­kie­ti­jos, pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be pri­vi­lio­ti ke­liau­to­jų iš ES pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį pir­mi­nin­kau­jan­čios Lat­vi­jos.

J.Kaz­laus­kie­nė tei­gė ne­lin­ku­si pri­im­ti im­pul­sy­vių ir sku­bo­tų spren­di­mų.

„Pir­miau­sia no­riu su­si­pa­žin­ti. Kaip ži­nia, vyks vals­ty­bės tar­nau­to­jų me­ti­nis ver­ti­ni­mas, no­riu pa­si­žiū­rė­ti de­par­ta­men­to funk­ci­jas, veik­las, kas ką vei­kia, kaip vei­kia ir vi­sa tai įver­ti­nus, tie­siog pa­si­žiū­rė­ti, ar rei­ka­lin­gi po­ky­čiai ir ko­kie jie rei­ka­lin­gi“, - sa­kė J.Kaz­laus­kie­nė, ko­men­tuo­da­ma sa­vo po­žiū­rį į de­par­ta­men­to dar­buo­to­jus.

J.Kaz­laus­kie­nė tu­riz­mo rin­ko­je tu­ri sep­ty­ne­rių me­tų pa­tir­tį, anks­čiau bu­vo Lie­tu­vos ku­ror­tų aso­cia­ci­jos va­do­vė.

Mi­nis­trui ne­pra­tę­sus bu­vu­sios de­par­ta­men­to va­do­vės Rai­mon­dos Bal­nie­nės ka­den­ci­jos, per­nai spa­lio pra­džio­je ji ta­po vy­riau­sią­ja pa­ta­rė­ja, o de­par­ta­men­tui lai­ki­nai va­do­va­vo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Juo­zas Ra­guc­kas.

R.Bal­nie­nė pos­to ne­te­ko po to, kai ne­pri­siė­mė at­sa­ko­my­bės už ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės „Go Pla­net Tra­vel“ ban­kro­tą ir ūkio mi­nis­tro bu­vo nu­baus­ta pa­pei­ki­mu. Ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas po to ne­be­siū­lė pra­tęs­ti R.Bal­nie­nės dar­bo ki­tai ka­den­ci­jai.