Naujoji Lenkijos ambasadorė Lietuvoje prisistatė prie J. Piłsudskio kapo
Vil­niaus Ra­sų ka­pi­nė­se va­kar vy­ku­sia­me Len­ki­jos ka­riuo­me­nės die­nos mi­nė­ji­me da­ly­va­vo ir nau­jo­ji Len­ki­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Urs­zu­la Do­ros­zews­ka.

„Ger­bia­mie­ji, esu nau­jo­ji Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je. Man di­de­lė gar­bė sto­vė­ti šian­dien čia prie Mo­ti­nos ir sū­naus šir­dies mau­zo­lie­jaus Ra­sų ka­pi­nė­se. Kar­tu su ju­mis no­rė­čiau pa­gerb­ti J. Pił­suds­kio ir len­kų ka­rių, 1920-ai­siais ap­sau­go­ju­sių Len­ki­ją ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lis nuo bol­še­vi­kų ag­re­si­jos, at­min­tį“ – par­eiš­kė am­ba­sa­do­rė Urs­zu­la Do­ros­zews­ka.

Ra­sų ka­pi­nė­se bu­vo su­reng­tas Len­ki­jos ka­riuo­me­nės die­nos mi­nė­ji­mas. Pa­sak Len­ki­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­mo, iš­kil­mių me­tu pra­skri­do Len­ki­jos nai­kin­tu­vai F-16, sau­gan­tys Bal­ti­jos ša­lių dan­gų pa­gal NA­TO „Bal­tic Air Po­li­cing“ mi­si­jos prog­ra­mą, bu­vo su­gie­do­ti Len­ki­jos ir Lie­tu­vos him­nai bei pa­dė­ta gė­lių.

Len­ki­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je ka­ro at­ašė plk. Mi­ros­ław Wójcik pa­brė­žė, kad ši die­na mi­ni­ma ir už ša­lies ri­bų bei vie­ni­ja „vi­sus len­kų ka­rius ir vi­sus len­kus“. Iš­kil­mė­se da­ly­va­vo kom­ba­tan­tai, len­kų pi­lo­tai, „So­ko­lo“ rink­ti­nė bei Plons­ko bur­mis­tras, Lie­tu­vos len­kų skau­tai, Lie­tu­vos len­kų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.