Naujoji Kubos ambasada Vašingtone - Lietuvos diplomatinės misijos kaimynystėje
Pa­sau­lio dė­me­sį pir­ma­die­nį pri­kaus­čiu­si po pu­sės am­žiaus ati­da­ro­ma Ku­bos am­ba­sa­da Jung­ti­nių Vals­ti­jų sos­ti­nė­je Va­šing­to­ne įsi­kū­rė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės mi­si­jos kai­my­nys­tė­je.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis BNS sa­kė, kad am­ba­sa­dos ati­da­ry­mo žur­na­lis­tai lau­kė vi­są nak­tį.

Pa­sku­ti­nę die­ną Va­šing­to­ne dir­ban­tis dip­lo­ma­tas sa­kė bu­vęs pa­kvies­tas į ati­da­ry­mą, ta­čiau šven­tė­je ne­da­ly­vaus, nes lai­ką skirs at­sis­vei­ki­ni­mui su svar­biais žmo­nė­mis.

„Li­ki­mo iro­ni­ja, kad šian­dien yra ma­no pa­sku­ti­nė dar­bo die­na mū­sų „Lais­vės am­ba­sa­do­je“ ir ją vi­są pa­skir­siu at­sis­vei­ki­ni­mams su žmo­nė­mis, ku­rie man Va­šing­to­ne vi­sus pen­ke­rius me­tus pa­dė­jo ko­vo­ti už lais­vę ir de­mo­kra­ti­ją – tiek su bu­vu­sia se­kre­to­re Alb­right, tiek su vi­sa Ko­vos su ko­mu­niz­mu bei ko­mu­niz­mo au­kų me­mo­ria­lo Va­šing­to­ne val­dy­ba, taip pat ir su Ukrai­nos dias­po­ros Va­šing­to­ne ly­de­riais“, – BNS sa­kė am­ba­sa­do­rius.

Pa­sak Ž. Pa­vi­lio­nio, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Va­šing­to­ne la­bai daž­nai bu­vo ren­gia­mi va­ka­rai su Ku­bos di­si­den­tais, jiems at­sto­vau­jan­čiais įta­kin­gais kong­res­me­nais.

Ko­mu­nis­ti­nė Ku­ba ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos pir­ma­die­nį ofi­cia­liai at­nau­ji­na dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius, siek­da­mos už­baig­ti nuo Šal­to­jo ka­ro lai­kų de­šimt­me­čius tvy­ro­ju­sį prieš­iš­ku­mą.

Lie­tu­vos am­ba­sa­da Va­šing­to­ne yra se­niau­sia Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų dar­bo vie­ta už­sie­ny­je – da­bar­ti­nė­se pa­tal­po­se am­ba­sa­da vei­kia nuo 1924 me­tų. Dip­lo­ma­ti­nė mi­si­ja dir­bo ir Lie­tu­vos so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu.