Naujoji Karinė strategija: didžiausią grėsmę kelia Rusijos veiksmai
Pa­tvir­tin­to­je nau­jo­je Lie­tu­vos Ka­ri­nė­je stra­te­gi­jo­je kons­ta­tuo­ja­ma, kad Ru­si­jos veiks­mai, griau­nan­tys tai­syk­lė­mis pa­grįs­tą Eu­ro­pos sau­gu­mo sis­te­mą, ke­lia di­džiau­sią grės­mę Lie­tu­vos sau­gu­mui, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Jo­je taip pat tei­gia­ma, kad Lie­tu­vos sau­gu­mo ap­lin­ka pa­blo­gė­jo.

Do­ku­men­te nu­ro­do­ma, kad kon­ven­ci­nės ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Lie­tu­vą ar ki­tas re­gio­no ša­lis ti­ki­my­bė ne­bė­ra teo­ri­nė ir at­ei­ty­je ga­li di­dė­ti. Taip pat pa­brė­žia­ma, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į ne­kon­ven­cio­nio po­bū­džio grės­mes, pa­vyz­džiui, ne­re­gu­lia­rias gink­luo­tas for­muo­tes, in­for­ma­ci­nes ir ki­ber­ne­ti­nes at­akas.

„2012 me­tų Ka­ri­nė stra­te­gi­ja ne­bea­ti­ti­ko sau­gu­mo rea­li­jų ir ky­lan­čių nau­jų už­duo­čių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei. Įver­ti­nus Gru­zi­jos ir Ukrai­nos pa­tir­tį, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­si rea­guo­ti ne­del­siant tiek sa­va­ran­kiš­kai, tiek kar­tu su są­jun­gi­nin­kais tiek į įpras­tas ka­ri­nes, tiek į ne­kon­ven­ci­nes grės­mes“, – pra­ne­ši­me tei­gė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J.Ole­kas.

Stra­te­gi­jo­je įtvir­ti­na­mas sie­kis tu­rė­ti nuo­lat dis­lo­kuo­tas NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gas ir gink­luo­tę Lie­tu­vo­je. Taip pat įtrauk­tos nuo­sta­tos dėl par­amos Ry­tų kai­my­nys­tės ša­lių sau­gu­mo re­for­moms ir vie­ti­nių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mui.

Stra­te­gi­jo­je ne­si­kei­čia pa­grin­di­nis ka­ri­nis tiks­las – kar­tu su są­jun­gi­nin­kais už­ti­krin­ti pa­ti­ki­mą at­gra­sy­mą, o, ne­pa­vy­kus at­gra­sin­ti, sa­va­ran­kiš­kai ir kar­tu su są­jun­gi­nin­kais už­ti­krin­ti Lie­tu­vos gy­ny­bą. At­siž­vel­giant į tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, pa­brė­žia­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ge­bė­ji­mas tai­kos me­tu vyk­dy­ti ri­bo­tas ka­ri­nes ope­ra­ci­jas rea­guo­jant į vie­ti­nio po­bū­džio gink­luo­tus in­ci­den­tus ir sie­nos pa­žei­di­mus.

Stra­te­gi­jo­je nu­sta­to­mi nau­ji rei­ka­la­vi­mai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei: įtvir­ti­na­mas ge­bė­ji­mas grei­tai pa­keis­ti tai­kos me­to struk­tū­rą į ka­ro, nuo­lat iš­lai­ky­ti aukš­tos par­eng­ties vie­ne­tus ir ne­del­siant rea­guo­ti į grės­mes. Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas pa­si­ren­gi­mui veik­ti kar­tu su ci­vi­li­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir ge­bė­ji­mui teik­ti rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą są­jun­gi­nin­kų pa­jė­goms. Pa­brė­žia­ma, kad tu­ri bū­ti už­ti­kri­na­ma efek­ty­vi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do­va­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­mų ki­ber­ne­ti­nė gy­ny­ba.

Tai ket­vir­to­ji per ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį ka­ri­nė stra­te­gi­ja, pa­kei­čian­ti nuo 2012 me­tų ga­lio­ju­sį do­ku­men­tą.