Naujo skalūnų žvalgybos konkurso sąlygos – kovą
Nau­jos ska­lū­nų du­jų žval­gy­bos ir ga­vy­bos kon­kur­so są­ly­gos ga­li bū­ti par­eng­tos ko­vo mė­ne­sį, sa­ko ap­lin­kos mi­nis­tras.

„Iš es­mės pa­sit­vir­ti­nus są­ly­gas, mes ga­lė­si­me pra­dė­ti ti­krą­jį dar­bą, (...) ma­ty­da­mi, kad bus su­si­do­mė­ji­mas ir skelb­si­me kon­kur­są“, - žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio sa­kė Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.

Anot jo, Ang­lia­van­de­ni­lių iš­tek­lių nau­do­ji­mo kon­kur­so ko­mi­si­ja nau­jo kon­kur­so są­ly­gas tu­rė­tų pa­teik­ti ko­vo mė­ne­sį.

An­tra­die­nį ko­mi­si­ja an­trą kar­tą ne­pat­vir­ti­no są­ly­gų ir lau­kia at­sa­ky­mų iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos apie ban­kų, ku­rie ga­lė­tų su­teik­ti ga­ran­ti­ją kon­kur­so da­ly­viams, kre­di­to rei­tin­gus.

2012 me­tais skelb­ta­me tarp­tau­ti­ni­me ska­lū­nų du­jų bei naf­tos pa­ieš­kos ir ga­vy­bos Ši­lu­tės-Tau­ra­gės plo­te kon­kur­se da­ly­va­vo vie­nin­te­lė pre­ten­den­tė - JAV ener­ge­ti­kos mil­ži­nė bend­ro­vė „Chev­ron“, ta­čiau po me­tų ji pa­si­trau­kė dėl reikš­min­gų po­ky­čių Lie­tu­vos mo­kes­čių, tei­si­nė­je ir re­gu­lia­vi­mo ap­lin­ko­je, o per­nai lie­pą už­da­rė sa­vo biu­rą Vil­niu­je bei par­da­vė tu­rė­tas 50 proc. naf­tos bend­ro­vės „LL in­ves­ti­ci­jos“ ak­ci­jas.

Ne­pat­vir­tin­tais duo­me­ni­mis, iš­gau­na­mų ska­lū­nų du­jų iš­tek­liai Lie­tu­vo­je ga­li siek­ti maž­daug 100-120 mlrd. ku­bų.