Naujiesiems seimūnams – nauji ženkleliai
Li­kus pus­me­čiui iki Sei­mo rin­ki­mų par­la­men­te pra­de­da­ma ruo­štis nau­jos ka­den­ci­jos tau­tos iš­rink­tų­jų  su­tik­tu­vėms. Ar­ti­miau­siu bus skel­bia­mas Sei­mo na­rio ženk­le­lių ga­my­bos kon­kur­sas.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai teks at­ver­ti pi­ni­gi­nę. Sei­mo val­dy­ba šią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no ženk­le­lių pa­vyz­dį ir įpa­rei­go­jo Sei­mo kan­ce­lia­ri­ją juos pa­ga­min­ti iki spa­lio 1 die­nos. Kiek kai­nuos nau­jų ženk­le­lių ga­my­ba, Sei­mo kanc­le­rės Dai­vos Rau­do­nie­nės tei­gi­mu, dar su­nku pa­sa­ky­ti. Prieš ket­ve­rius me­tus toks už­sa­ky­mas at­siė­jo apie 30 tūkst. li­tų, da­bar­ti­nė kai­na ga­li siek­ti per 10 tūkst. eu­rų. Pa­sak D. Rau­do­nie­nės, tra­di­ciš­kai už­sa­ko­ma ke­liais ženk­le­liais dau­giau nei yra Sei­mo na­rių – 141, nes pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai par­la­men­ta­rai juos pa­me­ta ar su­lau­žo. To­dėl Sei­mo val­dy­ba nu­sta­tė, kad Sei­mo na­rys, pra­ra­dęs ženk­le­lį ir pa­gei­dau­jan­tis gau­ti nau­ją, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą dėl nau­jo ženk­le­lio iš­da­vi­mo ir at­ly­gin­ti nau­jo­jo ga­my­bos iš­lai­das.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad be pa­žy­mė­ji­mo, Sei­mo na­rys tu­ri ir ženk­liu­ką, ku­riais jis nau­do­ja­si sa­vo įga­lio­ji­mų lai­ko­tar­piu. Sei­mo na­riui pa­žy­mė­ji­mas įtei­kia­mas po rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo, o ženk­le­lis – po prie­sai­kos pri­ėmi­mo. Pa­žy­mė­ji­mai – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ženk­liu­kai – Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos rū­pes­tis. Prieš kiek­vie­ną nau­ją ka­den­ci­ją ga­mi­na­mų ženk­le­lių iš­vaiz­da be­veik ne­si­kei­čia: par­la­men­ta­rai į at­la­pus įsi­se­ga tris­pal­vius vė­lia­vos for­mos ženk­lus. Jie pa­pras­tai bū­da­vo ga­mi­na­mi iš si­dab­ro ir spe­cia­laus ema­lio, kraš­te­liai pa­dai­li­na­mi auk­so ap­va­dais. D. Rau­do­nie­nė por­ta­lui lzi­nios.lt sak4, kad nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­rių ženk­le­liai liks to­kie pa­tys, kei­sis tik ka­den­ci­ją žy­min­tys skai­čiai.