Naujienų agentūros „Elta“ kontrolinį akcijų paketą perka buvusi Darbo partijos narė
Ži­niask­lai­dos gru­pės „Res­pub­li­kos lei­di­niai“ sa­vi­nin­kas Vi­tas Tom­kus par­duo­da kon­tro­li­nį nau­jie­nų agen­tū­ros „El­ta“ ak­ci­jų pa­ke­tą bu­vu­siai „Res­pub­li­kos lei­di­nių“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rei bei bu­vu­siai vie­nai Dar­bo par­ti­jos va­do­vių Gi­ta­nai Mar­ko­vi­čie­nei.

„Taip, san­do­ris vyks­ta. (...) 100 proc. ne­par­duo­da­ma, ei­na kal­ba apie kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą. (...) Yra tam ti­kros ko­mer­ci­nės pa­slap­tys, bet yra kon­tro­li­nis ak­ci­jų pa­ke­tas ir ga­li­my­bė iš­si­pirk­ti 100 pro­cen­tų“, – BNS sa­kė V.Tom­kus.

Apie san­do­rį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las „Del­fi“, pa­skel­bęs, kad „El­tą“ per­ka vers­li­nin­kė, iš Dar­bo par­ti­jos prieš ke­lias sa­vai­tes pa­si­trau­ku­si G. Mar­ko­vi­čie­nė.

„Pir­kė­jų bu­vo daug. (...) Yra BNS sa­vi­nin­kai es­tai („Ees­ti Mee­dia“ – BNS), skam­bi­no, siū­lė, bet la­bai ne­rim­tas pa­siū­ly­mas bu­vo. Kaip su­pra­tau, no­rė­jo mo­no­po­li­zuo­ti rin­ką ar pa­na­šiai. Pa­gal­vo­jau, kad tai ga­li bū­ti ne­la­bai nau­din­ga Lie­tu­vai. Pa­skui bu­vo To­mas Bal­že­kas (bu­vęs „15min“ ir BNS di­rek­to­rius – BNS), bet ten la­biau am­bi­ci­jos, kaž­ką es­tams įro­dy­ti, su žur­na­lis­ti­ka, man at­ro­do, nie­ko bend­ro ne­tu­ri“, – BNS sa­kė V.Tom­kus.

„Aš iš­klau­siau vi­sų jų pers­pek­ty­vų, kaip jie įsi­vaiz­duo­ja rin­ką, tai man pri­im­ti­niau­sias pa­si­ro­dė Gi­ta­nos (G.Mar­ko­vi­čie­nės – BNS) va­rian­tas, nes ji ak­ty­viai da­ly­va­vo po­li­ti­ko­je su sa­vo nuo­mo­ne kaip apž­val­gi­nin­kė. Man jos pa­žiū­ros pa­tin­ka, man pa­tin­ka ta pa­trio­ti­nė li­ni­ja ir šiuo at­ve­ju lė­mė ne kai­nos klau­si­mas, o į kie­no ran­kas pe­rei­na vie­na iš se­niau­sių in­for­ma­ci­nių įmo­nių „El­ta“, – pri­dū­rė „Res­pub­li­kos lei­di­nių“ sa­vi­nin­kas.

V.Tom­kus tei­gė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti san­do­rio ver­tės: „Kai­na bu­vo ge­res­nė, nei pa­siū­lė BNS (BNS sa­vi­nin­kai – BNS)“.

V.Tom­kaus tei­gi­mu, per­lei­džia­mas „El­tos“ vers­las ir nuo­trau­kų ar­chy­vas. San­do­ris, pa­sak „Res­pub­li­kos lei­di­nių“ sa­vi­nin­ko, tu­rė­tų bū­ti baig­tas per sa­vai­tę.

Su G.Mar­ko­vi­čie­nė BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti, ta­čiau BNS at­siųs­ta­me ko­men­ta­re ji tei­gė, kad iš­sa­miau san­do­rį ir „El­tos“ pla­nus ke­ti­na­ma in­for­muo­ti, bai­gus san­do­rį.

„Šian­dien ga­liu tik už­ti­krin­ti esa­mus ir bū­si­mus agen­tū­ros klien­tus, kad tu­ri­me il­ga­lai­kę vi­zi­ją dėl na­cio­na­li­nės nau­jie­nų agen­tū­ros vys­ty­mo, už­ti­kri­nant aukš­čiau­sio ly­gio pro­fe­si­nius ir eti­nius stan­dar­tus“, – tei­gė G.Mar­ko­vi­čie­nė.

„Res­pub­li­kos lei­di­nių“ di­rek­to­rė Dia­na Ve­lec­kie­nė BNS tei­gė, kad ne­se­niai G.Mar­ko­vi­čie­nė iš­ėjo iš „Res­pub­li­kos lei­di­nių“, ku­ri dir­bo rek­la­mos ir ko­mer­ci­jos di­rek­to­re. Ne­se­niai G.Mar­ko­vi­čie­nė pa­li­ko ir bu­vu­sios Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės pa­va­duo­to­jas par­ei­gas.

Eko­no­mis­te pri­sis­ta­tan­ti G.Mar­ko­vi­čie­nė ra­šė straips­nius „Res­pub­li­ko­je“ ir „Del­fy­je“ įvai­rio­mis po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos te­mo­mis.

„Pas­kai­ty­kit vi­sus jos ra­šy­mus „Res­pub­li­ko­je“, „Del­fy­je“, ji ver­ti­na la­bai daug įvy­kių. Ar bent kur yra bent ko­kios nors par­ti­jos au­sys? (...) Vi­si ra­ši­niai yra žmo­gaus, iš­ma­nan­čio eko­no­mi­ką, po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, fi­nan­sus, ten apie jo­kią par­ti­ją ne­ina kal­ba, ei­na kal­ba tik apie Lie­tu­vą. (...) Ne­ra­si­te nei vie­no protégé, nei vie­no po­li­ti­ko, nei vie­nos par­ti­jos, bet yra la­bai daug kal­ba­ma apie abe­jo­ti­nus po­li­ti­kų spren­di­mus, daug yra pa­sta­bų dėl biu­dže­to pa­skirs­ty­mo, dėl žmo­nių so­cia­li­nės at­skir­ties“, – kal­bė­jo V.Tom­kus.

Ji BNS nu­ro­dė esan­ti fi­nan­sų val­dy­mo spe­cia­lis­tė, tu­rin­ti vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą ir 14 me­tų dir­bu­si ban­kų sek­to­riu­je, da­bar ne­prik­lau­san­ti jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai.

40-ies G.Mar­ko­vi­čie­nė 1998–2010 me­tais dir­bo Ūkio ban­ke, 2010 me­tais va­do­va­vo „Swed­bank“ Klai­pė­dos fi­lia­lo sky­riui, 2011–2012 me­tais dir­bo „Dans­ke Bank“ Lie­tu­vos fi­lia­lo klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus va­do­ve, nuo 2012 me­tų gruo­džio dir­bo bu­vu­sio Sei­mo na­rio „dar­bie­čio“ Ge­di­mi­no Ja­ka­vo­nio pa­dė­jė­ja.

G.Mar­ko­vi­čie­nė so­cia­li­niem tink­le „Lin­ke­dIn“ nu­ro­do va­do­vau­jan­ti įmo­nei „GM Me­dia In­vest“, ta­čiau Re­gis­trų cen­tre to­kia įmo­nė nė­ra už­re­gis­truo­ta.