Nauji vėjai pūstelės NŽT: keisis vadovai
Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas sa­ko, jog pert­var­kant Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą (NŽT), bus kei­čia­ma ir jos va­do­vy­bė, ku­rios veik­la yra ne­pa­ten­ki­na­ma.

„Ne­ten­ki­na ne pa­čios tar­ny­bos, bet va­do­vų veik­la, ir mes ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pra­de­da­me reor­ga­ni­za­ci­ją. Pra­ktiš­kai tur­būt vi­sų va­do­vų ne­liks to­je tar­ny­bo­je, bet to­kia tar­ny­ba yra rei­ka­lin­ga, kal­bant apie vals­ty­bi­nę že­mę ir jos ad­mi­nis­tra­vi­mą“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė B.Mar­kaus­kas.

Anot jo, tar­ny­bos ne­si­ruo­šia­ma nai­kin­ti.

„Aš ma­nau, kad nie­kas ne­su­tiks su to­kia po­zi­ci­ja (nai­kin­ti NŽT – BNS) del to, kad ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri gin­tų vals­ty­bės in­te­re­są, kal­bant apie že­mę, to­liau ji bus rei­ka­lin­ga ir vals­ty­bi­nės že­mės val­dy­to­jas tu­ri bū­ti“, – tvir­ti­no B.Mar­kaus­kas.

Že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Bog­da­no­vas BNS sa­kė, kad nau­ja NŽT struk­tū­ra bus pa­tvir­tin­ta ko­vo vi­du­ry­je. Nu­ma­to­ma pra­dė­ti nuo cen­tri­nės būs­ti­nės pert­var­kos, o iki me­tų pa­bai­gos pert­var­ky­ti ir vi­sus re­gio­ni­nius tar­ny­bos sky­rius. B.Mar­kaus­kas anks­čiau BNS tei­gė, kad bai­gus pert­var­ką, dar­bo ga­li ne­tek­ti maž­daug 30 proc. dar­buo­to­jų.

A.Bog­da­no­vas BNS tei­gė, kad pa­da­li­nių va­do­vai ir tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai ga­li bū­ti pa­keis­ti pert­var­kos me­tu, nes bus ma­ži­na­mas pa­va­duo­to­jų ir pa­da­li­nių skai­čius, ta­čiau su NŽT va­do­vu Da­nie­liu­mi Kup­riu, ku­ris yra lai­mė­jęs kon­kuir­są, dėl jo to­les­nio dar­bo bus kal­ba­ma at­ski­rai.

„Va­do­vas yra pri­im­tas kon­kur­so bū­du, to­dėl su va­do­vu yra ki­ta si­tua­ci­ja. Su va­do­vu kal­bė­si­me ir ver­tin­si­me jo veik­lą at­ski­rai. Ka­dan­gi va­do­vo par­ei­gy­bė pert­var­kos me­tu ne­bus nai­ki­na­ma, tai mes fak­tiš­kai jam tu­ri­me pa­siū­ly­ti šią po­zi­ci­ją, ne­bent su­si­tar­si­me ir pri­im­si­me ki­tą bend­rą spren­di­mą. Taip, ga­li bū­ti ša­lių su­ta­ri­mas, ne­bū­ti­nai tu­ri­me su­lauk­ti jo veik­los ty­ri­mo pa­bai­gos“, – tei­gė A.Bog­da­no­vas.

Mi­nis­te­ri­ja ne­se­niai iš nau­jo pra­dė­jo tir­ti D. Kup­rio veik­lą, įta­riant, kad jis ga­lė­jo pikt­nau­džiau­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, iš­si­nuo­mo­da­mas vals­ty­bi­nę že­mę. Mi­nis­te­ri­ja, va­sa­rio pa­bai­go­je bai­gu­si pir­mi­nį tar­ny­bos va­do­vo veik­los ty­ri­mą, ne­ra­do pa­žei­di­mų, ta­čiau Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nė eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) re­ko­men­da­vo ty­ri­mą at­nau­jin­ti ir pra­plės­ti.

Vie­nu me­tu ūki­nin­kau­jan­tis ir NŽT va­do­vau­jan­tis D.Kup­rys nuo­mo­ja­si maž­daug 55,4 hek­ta­rus že­mės iš vals­ty­bės skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, o jam ta­pus NŽT va­do­vu bu­vo baig­ti for­muo­ti de­vy­ni že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pai nuo­mai. D.Kup­rys BNS anks­čiau tei­gė, kad vi­sus skly­pus bu­vo iš­si­nuo­ma­vęs prieš tap­da­mas NŽT va­do­vu, to­dėl ne­pa­da­rė jo­kių pa­žei­di­mų. Be to, jis tvir­ti­no, kad no­rą nuo­mo­tis že­mę Va­rė­nos ra­jo­ne iš­reiš­kė dar 2012 me­tais, kai NŽT jis va­do­vau­ti pra­dė­jo per­nai ge­gu­žę.