Nauji mokslo metai – didesnių permainų išvakarės
Nuo rug­sė­jo kei­sis kai ku­rios mo­ky­mo prog­ra­mos, mo­kyk­lo­se il­gės moks­lo me­tai, at­si­ras bran­dos dar­bas. Bet kur kas dau­giau nau­jo­vių tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti dar po me­tų ar dve­jų.

Pri­ėmi­mas į aukš­tą­sias mo­kyk­las – pa­gal dve­jų me­tų pa­žy­mių vi­dur­kį, o ne eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, ne­mo­ka­mos ba­ka­lau­ro stu­di­jos. Val­dan­čių­jų lū­po­se – šių, o kar­tais ir ki­to­kių, net vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­čių nau­jo­vių pa­ža­dai.

Vie­ni jų įvar­dy­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­ne, ki­tus ga­li­ma ras­ti Sei­mo pa­tvir­tin­to­se Bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los kai­tos gai­rė­se, dar ki­tus – iš­girs­ti kal­bant „vals­tie­čių“ ly­de­riui. Kol kas aiš­ku vie­na: ar­tė­jan­čiais moks­lo me­tais re­vo­liu­ci­jų ne­bus, bet nau­jo­vių at­si­ras.

In­for­ma­ti­ka pra­di­nu­kams, nau­jos lie­tu­vių kal­bos programos

Nau­jo­vės lau­kia pa­čių ma­žiau­sių­jų. Nuo šio rug­sė­jo pra­di­nė­se kla­sė­se (tie­sa, dar tik de­šim­ty­je mo­kyk­lų) bus ku­ria­mas ir iš­ban­do­mas nau­jas in­for­ma­ti­kos tu­ri­nys. 10 mo­kyk­lų pe­da­go­gai kar­tu su moks­li­nin­kais to­bu­lins ban­do­mo­sios prog­ra­mos tu­ri­nį. O 1–10 kla­sių mo­ki­niai pa­gal nau­jas prog­ra­mas mo­ky­sis lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros. Nau­ja prog­ra­ma par­eng­ta vi­soms mo­kyk­loms – ir lie­tu­viš­koms, ir toms, ku­rio­se dės­to­ma tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bo­mis.

Kaip pa­sa­ko­ja švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­tras Graž­vy­das Ka­za­ke­vi­čius, bus stip­ri­na­mas me­di­jų ir in­for­ma­ci­nis raš­tin­gu­mas, di­di­na­mas fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo in­teg­ra­vi­mas į ug­dy­mo tu­ri­nį. Taip pat ak­cen­tuo­ja­ma, kad mo­kyk­lo­se bus sie­kia­ma kur­ti pa­lan­kes­nę emo­ci­nę ap­lin­ką. Nuo šio rug­sė­jo vi­sos mo­kyk­los įgy­ven­dins bent vie­ną pre­ven­ci­nę prog­ra­mą, ku­ri pa­dė­tų ma­žin­ti pa­ty­čias, ug­dy­tų emo­ci­nį mo­ki­nių raš­tin­gu­mą, ska­tin­tų bend­ra­vi­mą ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą.

Dau­giau pra­kti­nės ti­ria­mo­sios veiklos

Nau­jie­ji moks­lo me­tai 5–11 kla­sių moks­lei­viams bus 10 die­nų il­ges­ni nei iki šiol. Spren­di­mą dėl pen­kių pa­pil­do­mų ug­dy­mo pro­ce­so die­nų veik­los pri­ims sa­vi­val­dy­bės, o dėl ki­tų pen­kių – pa­čios mo­kyk­los. Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro G. Ka­za­ke­vi­čiaus, ti­ki­ma­si, jog mo­ki­niams už mo­kyk­los ri­bų – par­kuo­se, mu­zie­juo­se, vers­lo įmo­nių la­bo­ra­to­ri­jo­se ir ki­tur – bus pa­siū­ly­ta įdo­mių so­cia­li­nės-pi­lie­ti­nės veik­los pro­jek­tų, ti­ria­mų­jų dar­bų.

Ke­ti­na­ma siek­ti, kad ir pa­mo­ko­se bū­tų dau­giau įvai­ro­vės, pra­kti­nės ti­ria­mo­sios veik­los. Re­ko­men­duo­ja­ma ug­dy­mo veik­la, pa­de­dan­ti įgy­ti pra­kti­nių gam­tos moks­lų ge­bė­ji­mų, to­dėl ket­vir­ta­da­lį da­ly­kui nu­ma­ty­to lai­ko rei­kės skir­ti ug­dy­mui gam­to­je ar la­bo­ra­to­ri­jo­se. Be­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis pla­nuo­ja­ma mo­der­ni­zuo­ti gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų mo­ky­mo ap­lin­ką: 716 ša­lies mo­kyk­lų 1–4 ir 5–8 kla­sės bus ap­rū­pin­tos gam­tos ty­ri­nė­ji­mo rin­ki­niais, me­teo­ro­lo­gi­nė­mis sto­te­lė­mis, dio­di­niais la­ze­riais ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis.

Vie­toj eg­za­mi­no – bran­dos darbas

Es­mi­nių bran­dos eg­za­mi­nų po­ky­čių, vi­ce­mi­nis­tro G. Ka­za­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, ne­bus, nes apie juos mo­ki­nius pri­va­lo­ma in­for­muo­ti prieš dve­jus me­tus. Ta­čiau smul­kes­nių pa­kei­ti­mų, pa­vyz­džiui, dar­bų ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­rų ir pan., ga­li at­si­ras­ti.

Gied­rius Vi­liū­nas: „Ža­da­mų iki tre­jų me­tų su­trum­pin­tų ba­ka­lau­ro stu­di­jų, kaip yra dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių, dar teks pa­lauk­ti.“

Šių moks­lo me­tų nau­jo­vė – bran­dos dar­bas. Jis bus pri­ly­gi­na­mas mo­kyk­li­niam bran­dos eg­za­mi­nui, ta­čiau ne­ga­lės bū­ti pri­va­lo­mo­jo lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­no ati­tik­muo. Bran­dos dar­bą ga­lės rink­tis 12 (IV) kla­sės mo­ki­niai. Jį pa­si­rin­ku­siam abi­tu­rien­tui mo­kyk­lo­je bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės at­lik­ti ty­ri­mus, kur­ti, par­eng­ti ana­li­ti­nį ap­ra­šą. Dar­bas bus ver­ti­na­mas pa­gal iš anks­to par­eng­tus kri­te­ri­jus.

Tre­jų me­tų ba­ka­lau­ro stu­di­jų teks palaukti

Kaip in­for­ma­vo švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­tras dr. Gied­rius Vi­liū­nas, ar­ti­miau­sia abi­tu­rien­tų lai­da di­de­lių po­ky­čių pri­imant į aukš­tą­sias mo­kyk­las dar ne­pa­jus. Ta­čiau, ti­kė­ti­na, mi­ni­ma­lus sto­ja­ma­sis ba­las nuo šie­me­ti­nių 3 tu­rė­tų kil­ti iki 4. Vė­les­nių lai­dų abi­tu­rien­tams bus ski­ria­mi pa­pil­do­mi ba­lai už bran­dos dar­bą ir sa­va­no­rys­tę. Svars­to­ma į sto­ja­mą­jį ba­lą įtrauk­ti ne tik eg­za­mi­nų, bet ir po­ros me­tų pa­žy­mių vi­dur­kius.

Ga­li bū­ti, kad jau po me­tų bus įtei­sin­tos vi­siems ne­mo­ka­mos ba­ka­lau­ro stu­di­jos. Jos nu­ma­ty­tos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nuo 2019-ųjų. Ta­čiau, pa­sak švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­tro G. Vi­liū­no, gal­būt šią nuo­sta­tą pa­vyks įgy­ven­din­ti anks­čiau, jei bus ras­ta vals­ty­bės lė­šų. Ne­pa­te­ku­sie­siems į vals­ty­bės už­sa­ko­mas vie­tas iš­liks ga­li­my­bė su­mo­kė­ti už stu­di­jas. Bet, vi­ce­mi­nis­tro žo­džiais, kil­tų ir sto­ji­mo rei­ka­la­vi­mų bar­je­ras.

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta jau ki­tą­met pe­rei­ti prie aukš­to­jo moks­lo su­tar­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo pri­nci­po.

Anot G. Vi­liū­no, tai reikš­tų, kad stu­di­jų vie­tos bū­tų su­sie­tos su aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis.

Pa­vyz­džiui, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja nu­sta­ty­tų, kiek me­di­kų Kau­ne rengs Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas ir kiek – Vil­niaus uni­ver­si­te­tas. Taip bū­tų ga­li­ma su­ba­lan­suo­ti re­gio­nų in­te­re­sus.

Švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­tras pa­brė­žė, kad ža­da­mų iki tre­jų me­tų su­trum­pin­tų ba­ka­lau­ro stu­di­jų, kaip yra dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių, dar teks pa­lauk­ti.

„Lie­tu­vo­je stu­di­jos nė­ra in­ten­sy­vios, daug stu­den­tų dir­ba. Svars­to­mi komp­lek­si­niai pa­kei­ti­mai.

Pa­vyz­džiui, gal net tei­siš­kai šiek tiek ap­ri­bo­ti nuo­la­ti­nių stu­di­jų stu­den­tų ga­li­my­bę dirb­ti. Ne vie­no­je ša­ly­je jiems lei­džia­ma dirb­ti, bet nu­sta­ty­tas lai­ko li­mi­tas, nes fi­ziš­kai ne­įma­no­ma vi­są die­ną stu­di­juo­ti ir tuo pat me­tu dirb­ti“, – bū­si­mus po­ky­čius pri­sta­tė G. Vi­liū­nas. To­kios per­mai­nos, kaip ti­ki­ma­si, ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti 2019 me­tais.