Nauji alkoholio draudimai – perdėtas reguliavimas
Sei­mas ver­žia kil­pą al­ko­ho­lio ga­min­to­jams ir svai­giai­siais gė­ri­mais pre­kiau­jan­čioms įstai­goms. Ne­li­kus ak­ci­jų, nuo­lai­dų ir di­des­nio­sios da­lies al­ko­ho­lio rek­la­mos, už­si­mo­ta prieš pre­ky­bą al­ko­ho­liu mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­se ar tea­trų ka­vi­nė­se. Pa­sku­ti­nis drau­di­mo ak­cen­tas – no­ras užd­raus­ti al­ko­ho­lį se­zo­ni­nė­se ka­vi­nė­se.

Ga­li­mų drau­di­mų kas­dien dau­gė­ja, o koks bus ga­lu­ti­nis al­ko­ho­lio drau­di­mo mas­tas – kol kas ne­ži­no­ma. Ne­tru­kus ga­li nu­tik­ti taip, kad pa­kel­ti tau­rę šam­pa­no tea­tre ar iš­ger­ti šal­to alaus bo­ka­lą vie­šo­je vie­to­je karš­tą va­sa­ros die­ną taps ne­le­ga­lu. Su­au­gę, at­sa­kin­gi žmo­nės ne­be­ga­lės pa­tys nu­spręs­ti, kur, ka­da ir kaip no­ri var­to­ti al­ko­ho­lį.

Blai­vin­da­mi tau­tą ša­lies po­li­ti­kai ei­na leng­viau­siu, drau­di­mo, ke­liu. Užd­raus­da­mi lau­ko ka­vi­nė­se, kul­tū­ros erd­vė­se ar fes­ti­va­liuo­se var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus spren­džia al­ko­ho­liz­mo prob­le­mą ne ten, kur ji ky­la. Dau­giau­siai al­ko­ho­lio Lie­tu­vo­je iš­ge­ria­ma kai­me, jį ge­ria vy­res­ni žmo­nės, ti­kė­ti­na, ne­da­ly­vau­jan­tys mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­se, ne­sė­din­tys lau­ko ka­vi­nė­se ir ti­krai ne­inan­tys į tea­trą tam, kad ga­lė­tų nu­si­ger­ti.

Ne­pro­por­cin­gi drau­di­mai, ga­li bū­ti ver­ti­na­mi, kaip per­dė­tas re­gu­lia­vi­mas, ne­pa­lie­kant žmo­nėms tei­sės pa­tiems spręs­ti kaip jie no­ri gy­ven­ti.

Drau­di­mų daugės

Al­ko­ho­lio par­da­vi­mo griež­ti­ni­mas ir sie­kis ma­žin­ti al­ko­ho­lį var­to­jan­čių žmo­nių kie­kį bu­vo vie­nas ker­ti­nių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos pa­ža­dų rin­ki­mų į Sei­mą me­tu, to­dėl ko­va su al­ko­ho­lio pre­ky­ba šiuo me­tu itin ar­ši. Pir­mie­ji drau­di­mai, tie­sa, užt­vir­tin­ti nu­ei­nan­čios val­džios, pra­dė­jo veik­ti pra­ei­tų me­tų ru­de­nį.

Nuo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 1 dienos, vi­so­se ša­lies par­duo­tu­vė­se užd­raus­ta vyk­dy­ti al­ko­ho­lio ak­ci­jas, tą­dien įsi­ga­lio­jo Sei­mo pri­im­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, drau­džian­čios bet ko­kią nuo­lai­dų al­ko­ho­liui rek­la­mą.

Skelb­ti apie nuo­lai­das drau­džia­ma raš­tu, žo­džiu ar pie­ši­niais. Taip pat užd­raus­tos vi­sos lo­te­ri­jos, žai­di­mai ir ki­tos var­to­ti ir pirk­ti ska­ti­nan­čios prie­mo­nės. Pre­ky­bos vie­tas drau­džia­ma al­ko­ho­lio kai­nas iš­skir­ti ki­ta spal­va, nu­ro­dant, kad vie­ną ar ki­tą die­ną jis kai­nuos pi­giau. Vi­zua­lio­sios al­ko­ho­lio rek­la­mos taip pat drau­džia­mos.

Nuo 2017 me­tų ko­vo 1 dienos bu­vo pa­di­din­tas ir al­ko­ho­lio ak­ci­zas, tai pa­bran­gi­no al­ko­ho­lį ir – jau ma­to­ma – dras­tiš­kai su­ma­ži­no pa­ja­mas iš al­ko­ho­lio par­da­vi­mo. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis – ko­vo mė­ne­sį, kuo­met įsi­ga­lio­jo di­des­ni ak­ci­zai, jų su­rin­ki­mas smu­ko 64 pro­cen­tais.

Tie­sa, šių drau­di­mų ne­pa­ka­ko, svars­tant Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas im­ta kal­bė­ti apie pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ko ribojimą, no­ri­ma, kad al­ko­ho­liu še­šias die­nas per sa­vai­tę bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti nuo 8 iki 20 va­lan­dos, o sek­ma­die­niais tik iki 15 val.

Taip pat sie­kia­ma di­din­ti am­žiaus ribą, ga­li bū­ti, kad ne­tru­kus jau­nuo­liai ne­su­lau­kę 20 ne­ga­lės nu­si­pirk­ti al­ko­ho­lio, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, jei al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų tu­rė­ji­mas yra to­kių as­me­nų dar­bo da­lis.

Taip pat in­ten­sy­viai svars­to­ma vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, ir kur­ti spe­cia­li­zuo­tas al­ko­ho­lio par­duo­tu­ves. To­kiu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta tei­sė spręs­ti, ku­rio­se vie­to­se bū­tų drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Vi­siš­ką al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mą siū­lo­ma įtei­sin­ti nuo 2018 me­tų pra­džios.

Dar vie­nas ne­lauk­tas smū­gis iš­ti­ko ir mu­zi­kos fes­ti­va­lių bei mu­gių ren­gė­jus, no­ri­ma vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio par­da­vi­mą ir var­to­ji­mą renginiuose, ku­riuo­se ga­li bū­ti ne­pil­na­me­čių ar­ba jau­nuo­lių iki 20 me­tų.

To­kiu at­ve­ju vi­si mu­zi­kos fes­ti­va­liai ne­tek­tų ga­li­my­bės par­da­vi­nė­ti alų, ku­rio va­sa­ros me­tu nu­per­ka­ma itin daug. Toks drau­di­mas ne tik su­ma­žin­tų pa­ja­mas fes­ti­va­lių ren­gė­jams, bet ir už­kirs­tų ke­lią ma­žų­jų alaus bra­vo­rų sa­vi­nin­kams, tiems, ku­rie alų da­ro pa­gal se­ną­sias tra­di­ci­jas ir itin ne­di­de­liais kie­kiais, par­duo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją.

Šis ke­ti­ni­mas itin pa­pik­ti­no mu­zi­kos fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­rius, ku­rie su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me ir rei­ka­la­vo at­siž­velg­ti ir į jų in­te­re­sus. Pa­sak jų, prieš ką nors nu­spręs­da­ma val­džia pri­va­lo pa­si­tar­ti ir at­siž­velg­ti į si­tua­ci­ją, o ne ak­lai draus­ti vien dėl no­ro draus­ti.

Lyg to bū­tų ma­ža an­tra­die­nį pra­neš­ta, kad no­ri­ma draus­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bą ir se­zo­ni­nė­se ka­vi­nė­se, tai reiš­kia, kad di­des­nė da­lis pa­jū­rio ka­vi­nių ir ka­vi­nių mies­tų cen­truo­se bei skve­ruo­se ne­ga­lės pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mai, ti­kė­ti­na, kad par­da­vi­nė­da­mos tik ka­vą ir gai­viuo­sius gė­ri­mus, to­kios įstai­gos ne­iš­si­lai­kys. Tie­sa, ga­lu­ti­nė ga­li­mų drau­di­mų da­ta nė­ra ži­no­ma, tai tu­rės nu­spręs­ti Sei­mas.

Sta­tis­ti­ka ir is­to­ri­ja – nemeluoja

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, be­veik 4 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų al­ko­ho­lį var­to­ja kas­dien, ket­vir­ta­da­lis – 2–3 kar­tus per mė­ne­sį, ro­do Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos už­sa­ky­mu at­lik­tas ty­ri­mas.

BNS skelb­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis Lie­tu­vos kai­me ge­rai apie 8,5 proc. gy­ven­to­jų, mies­tuo­se – per­pus ma­žiau. Alus yra po­pu­lia­riau­sias gė­ri­mas, ku­ris su­da­ro dau­giau nei 70 proc. vi­so iš­ge­ria­mo al­ko­ho­lio, stip­rių­jų gė­ri­mų iš­ge­ria­ma apie 9 proc., o vy­no – iki 5 proc. Dau­giau­siai al­ko­ho­lio su­var­to­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės.

Is­to­ri­jo­je yra ži­no­mas ne vie­nas at­ve­jis, kuo­met al­ko­ho­lis bu­vo vi­siš­kai ar­ba da­li­nai draus­tas. Drau­di­mas ypa­tin­gai gar­sė­jo JAV, kur at­ski­ros vals­ti­jos al­ko­ho­lį drau­dė nuo XIX am­žiaus vi­du­rio. Tie­sa, drau­di­mai anks­čiau ar vė­liau bū­da­vo pa­nai­ki­na­mi, o iš­ger­ti mėgs­tan­tys žmo­nės vi­suo­met ras­da­vo bū­dų nu­si­pirk­ti ar­ba pa­si­ga­min­ti al­ko­ho­lio.

Vie­nas gar­siau­sių al­ko­ho­lio drau­di­mų JAV įsi­ga­lio­jo 1920 me­tais ir bu­vo pa­nai­kin­tas tik 1933, tuo­met kons­ti­tu­ci­ne nu­tar­ti­mi draus­ta pre­kiau­ti, ga­min­ti, trans­por­tuo­ti ir lai­ky­ti al­ko­ho­lį. Bū­tent tuo me­tu su­kles­tė­jo ne­le­ga­li ga­my­ba ir pre­ky­ba, ki­lo ko­va tarp skir­tin­gų gru­puo­čių, ku­rios da­li­jo­si „sau­so­jo“ įsta­ty­mo su­ge­ne­ruo­tus pel­nus.

Dar vie­nas gar­sus al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas So­vie­tų Są­jun­go­je, įsta­ty­mas bu­vo va­di­na­mas „Gor­ba­čio­vo an­ti-al­ko­ho­li­ne kam­pa­ni­ja“ ar­ba „pu­siau sau­su įsta­ty­mu“. 1985–87 me­tais So­vie­tų Są­jun­go­je bu­vo pa­di­din­tos deg­ti­nės, vy­no ir alaus kai­nos, su­trum­pin­tas al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas, gir­ti vie­šo­je vie­to­je pa­si­ro­dę as­me­nys – per­se­kio­ja­mi. So­vie­tų Są­jun­go­je šis drau­di­mas gy­va­vo trum­pai, pre­ky­ba al­ko­ho­liu pa­si­trau­kė į pog­rin­dį, gir­ta­vi­mas su­ma­žė­jo, bet at­si­ra­do ki­tų so­cia­li­nių prob­le­mų, to­kių, kaip pa­di­dė­ju­si nar­ko­ma­ni­ja.