Naujasis Seimas pradėjo pirmą posėdį
Nau­ja­sis Sei­mas pir­ma­die­nį vi­dur­die­nį pra­dė­jo sa­vo pir­mą po­sė­dį.

Dar­bą nau­ja­sis par­la­men­tas pra­dė­jo is­to­ri­nė­je Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je, po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­jant vy­riau­sia­jam am­žiu­mi Sei­mo na­riui „tvar­kie­čiui“ 75-erių Juo­zui Im­bra­sui.

Į pir­mą nau­jo­jo Sei­mo po­sė­dį at­vy­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pir­ma­sis Lie­tu­vos va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Vy­tau­tas Lands­ber­gis, dip­lo­ma­tai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai.

Dar­bą nau­ja­sis par­la­men­tas pra­dė­jo Sei­mo na­rių prie­sai­ka, vė­liau bus ren­ka­ma Sei­mo va­do­vy­bė.

Tą die­ną, kai nau­ja­sis Sei­mas su­si­ren­ka į pir­mą­jį po­sė­dį, Vy­riau­sy­bė grą­ži­na įga­lio­ji­mus pre­zi­den­tui, o pre­zi­den­tas pa­ve­da jai ei­ti par­ei­gas, kol bus su­da­ry­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė.

Vy­riau­sy­bei grą­ži­nus įga­lio­ji­mus, pre­zi­den­tas ne vė­liau kaip per 15 die­nų tei­kia Sei­mui svars­ty­ti prem­je­ro kan­di­da­tū­rą. Mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

Rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga prem­je­ru skir­ti siū­lo rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­rį Sau­lių Skver­ne­lį, Sei­mo pir­mi­nin­ku – Vik­to­rą Pra­nckie­tį, pir­mą­ja vi­ce­pir­mi­nin­ke – Ri­mą Baš­kie­nę.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­me dirbs 59 da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai ir 82 nau­ji ar­ba po per­trau­kos į par­la­men­tą grį­žę po­li­ti­kai. Di­džiau­sią frak­ci­ją tu­rės Vy­riau­sy­bę kar­tu su so­cial­de­mo­kra­tai for­muo­sian­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), di­džio­ji dau­gu­ma jų bus Sei­mo nau­jo­kai.

Per spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ už­si­ti­kri­no 56 man­da­tus iš 141, ta­čiau jų frak­ci­ja dar di­dės pri­si­jun­gus ke­liems sa­va­ran­kiš­kai iš­rink­tiems par­la­men­ta­rams. Jų koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai rin­ki­muo­se lai­mė­jo 17 man­da­tų, bet pri­si­dė­jus dviem „dar­bie­čiams“ frak­ci­ja di­dės iki 19 na­rių.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai Sei­me tu­rės 31 at­sto­vą, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 14, jų ly­de­riai jau pa­tvir­ti­no jog par­ti­jos dirbs opo­zi­ci­jo­je.

Taip pat aš­tuo­nis at­sto­vus Sei­me tu­rės Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, ke­li par­la­men­ta­rai nuo skir­tin­gų par­ti­jų iš­rink­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Pre­zi­den­tė: ga­li­me pra­dė­ti nau­ją vals­ty­bės rai­dos etapą

Nau­ja­sis Sei­mas tu­ri ga­li­my­bę pa­dė­ti pa­ma­tą vi­siš­kai nau­jam vals­ty­bės rai­dos eta­pui – iš vis dar no­menk­la­tū­ri­nės po­li­ti­nės sis­te­mos pe­rei­ti į skaid­rų, at­vi­rą ir žmo­nėms at­sto­vau­jan­tį par­la­men­ta­riz­mą, svei­kin­da­ma nau­ją­jį Sei­mą pir­ma­die­nį sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Šis Sei­mas tu­ri ga­li­my­bių pa­dė­ti pa­ma­tą vi­siš­kai ko­ky­biš­kai nau­jam vals­ty­bės rai­dos eta­pui ir už­ti­krin­ti tin­ka­mas są­ly­gas vi­sies Lie­tu­vos žmo­nėms kur­ti lai­min­ges­nį gy­ve­ni­mą tė­vy­nė­je“, – sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je per pir­mą­jį nau­jo Sei­mo po­sė­dį sa­kė pre­zi­den­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad nau­ja­ja­me Sei­me – net 82 nau­ji vei­dai. „Jū­sų ran­ko­se – ne tik rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tas, bet ir di­džiu­lė ga­li­my­bė. Jūs ga­li­te pri­si­dė­ti prie po­li­ti­nės sis­te­mos virs­mo iš už­da­ros ir vis dar no­menk­la­tū­ri­nės į skaid­rų, at­vi­rą ir žmo­nėms at­sto­vau­jan­tį mo­der­nų par­la­men­ta­riz­mą. Tai jū­sų ran­ko­se“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

„Pra­gaiš­tin­gai di­dė­jan­tis at­otrū­kis tarp val­džios ir žmo­gaus, ne­tei­sy­bės ir at­skir­ties jaus­mas, po­li­ti­nės va­lios sto­ka, nu­ver­tin­tas są­ži­nin­gas dar­bas nu­to­li­no ge­res­nį gy­ve­ni­mą mū­sų žmo­nėms. To­dėl tūks­tan­čiams Lie­tu­vos pi­lie­čių bū­tent jūs, nau­ja­sis Sei­mas, ta­po­te nau­ja vil­ti­mi. Jį rin­ko­si ti­kė­da­mi, kad po­li­ti­nė elg­se­na pa­si­keis, su­pra­ti­mas pa­keis abe­jin­gu­mą, at­sa­ko­my­bė pa­keis sa­va­nau­diš­ku­mą, o pro­fe­sio­na­lu­mas – ne­iš­ma­ny­mą, ne­veik­lu­mą pa­keis ryž­tin­ga po­li­ti­ka“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.