Naujasis premjeras žada pokyčius be revoliucijų
XVII Vy­riau­sy­bės va­do­vu ta­po Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris ne­par­ti­nis Sau­lius Skver­ne­lis. Nau­ją­jį mi­nis­trų ka­bi­ne­tą jis ža­da ves­ti po­ky­čių ke­liu ir ti­ki­na, kad ki­to pa­si­rin­ki­mo tie­siog nė­ra.

Var­gu ar per ket­vir­tį am­žiaus ku­ris nors pre­ten­den­tas į mi­nis­trus pir­mi­nin­kus su­lau­kė tiek liaup­sių, kiek 46-erių S. Skver­ne­lis. Pa­gy­rų fon­ta­nai tryš­ko tiek iš val­dan­čių­jų, tiek iš opo­zi­ci­jos spar­no, nors kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai iš anks­to įspė­jo kan­di­da­to ne­pa­lai­ky­sian­tys.

Pro­tin­gas, są­ži­nin­gas, par­ei­gin­gas, darbš­tus, ryž­tin­gas, am­bi­cin­gas – ti­kras Lie­tu­vos pers­pek­ty­vos prem­je­ras. Kad S. Skver­ne­lis ne­aps­vaig­tų nuo pa­gy­rų, bu­vęs mi­nis­tras pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius da­vė jam da­ly­ki­nį pa­ta­ri­mą. „Vi­są lai­ką kar­to­ki­te sau: ap­sau­gok ma­ne nuo tų, ku­rie gie­da liaup­ses, o su tais, ku­rie kons­truk­ty­viai kri­ti­kuo­ja, pats ra­siu, kaip su­tar­ti“, – mo­kė jis.

Bal­suo­jant in­tri­gos ne­bū­ta. LVŽS kan­di­da­tą va­kar pa­lai­kė 90 par­la­men­ta­rų, 4 bu­vo prieš, 33 po­li­ti­kai su­si­lai­kė. Tarp pa­sta­rų­jų – ne tik dvi pa­grin­di­nės opo­zi­ci­nės frak­ci­jos, bet ir „vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė. Prieš bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai A. Ku­bi­lius ir Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis bei li­be­ra­lai Vir­gi­li­jus Alek­na ir Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė.

Va­kar pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė S. Skver­ne­lį prem­je­ru ir pa­ve­dė jam ne vė­liau kaip per 15 die­nų su­da­ry­ti Vy­riau­sy­bę bei pa­teik­ti ją tvir­tin­ti.

Pa­si­ge­do kon­kre­tu­mo

Prieš va­ka­rykš­tį bal­sa­vi­mą Sei­me su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je dau­giau­sia kal­bė­jo opo­zi­ci­jos at­sto­vai, iš val­dan­čių­jų – vos vie­nas ki­tas. Par­em­ti S. Skver­ne­lio kan­di­da­tū­ros, nors šis ir la­bai sim­pa­tiš­kas, o jo įvar­dy­ti pri­ori­te­tai – pri­im­ti­ni, opo­zi­ci­jos at­sto­vai ti­ki­no ne­ga­lin­tys dėl vie­nos prie­žas­ties.

„Di­džio­ji prob­le­ma ta, kad ne­iš­gir­do­me nė vie­no žo­džio, kaip tie dar­bai ir pri­ori­te­tai bus įgy­ven­di­na­mi“, – sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. „Žiū­ri­me ne į as­me­nį, o į tai, ką šis ga­li pa­da­ry­ti“, – pri­ta­rė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Jis tei­gė, jog li­be­ra­lai ne­pa­lai­kys kan­di­da­to, jei­gu pla­nuo­ja­ma di­din­ti mo­kes­čius. „Ne­ga­liu bal­suo­ti už S. Skver­ne­lį, nors ti­krai ge­rai jį pa­žįs­tu ir ver­ti­nu kaip žmo­gų. Be žo­džio „po­ky­čiai“, šian­dien taip ir ne­iš­gir­dau, ko­kie bus tie rea­lūs po­ky­čiai“, – kal­bė­jo A. Ku­bi­lius. Opo­zi­cio­nie­rių ne­įti­ki­no pre­ten­den­to į prem­je­rus ir LVŽS at­sto­vų ar­gu­men­tai, kad kon­kre­tūs įvar­dy­tų tiks­lų sie­ki­mo bū­dai bus nu­ro­dy­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je.

Vis dėl­to dau­ge­lis pri­pa­ži­no, jog S. Skver­ne­lio kom­pe­ten­ci­ja, skir­tin­gų sri­čių iš­ma­ny­mas pa­li­ko ge­rą įspū­dį per su­si­ti­ki­mus su juo. „A­tro­do, sklai­do­si nuo­gąs­ta­vi­mai, ar bu­vęs vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos žmo­gus su­ge­bės bū­ti tuo pro­fe­sio­na­lu, iš­ma­nan­čiu ki­tas sri­tis“, – tvir­ti­no li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai va­kar ne­pra­lei­do pro­gos „įs­pir­ti“ ka­den­ci­ją bai­gian­čiai so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mai Vy­riau­sy­bei. Jai prie­kaiš­tau­ta dėl ne­veik­lu­mo, skan­da­lų, taip pat dėl idė­jų ir am­bi­ci­jų sto­kos.

Pagyrų Sauliui Skverneliui fontanai tryško tiek iš valdančiųjų, tiek iš opozicijos sparno, nors konservatoriai ir liberalai iš anksto įspėjo kandidato nepalaikysiantys.

Nau­jos kar­tos po­li­ti­kas

LVŽS ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis ste­bė­jo­si opo­nen­tų kal­bo­mis, esą kan­di­da­tas ne­sie­kia am­bi­cin­gų tiks­lų. „S. Skver­ne­lis tu­ri su­ge­bė­ti su­grą­žin­ti tai, ką mes, po­li­ti­kai, val­dę Lie­tu­vą dvi de­šim­tis me­tų, pra­ra­do­me – Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be ir ge­res­ne at­ei­ti­mi sa­vo gim­to­jo­je že­mė­je. Ar tai nė­ra am­bi­cin­gas tiks­las?“ – re­to­riš­kai klau­sė jis.

R. Kar­baus­kis sa­kė ti­kin­tis, kad par­la­men­ta­rai su­vo­kia, jog nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės sėk­mė bū­ti­na sie­kiant su­stab­dy­ti Lie­tu­vą silp­ni­nan­čią emig­ra­ci­ją, įveik­ti vals­ty­bę nai­ki­nan­čią de­mog­ra­fi­nę kri­zę, pa­nai­kin­ti tau­tą skal­dan­čią so­cia­li­nę at­skir­tį. „Tiems Sei­mo na­riams, ku­rie yra ku­pi­ni nu­si­vy­li­mo dėl Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų ar ku­rie par­ti­nes ir as­me­ni­nes am­bi­ci­jas iš­ke­lia aukš­čiau už vals­ty­bės, tau­tos in­te­re­sus, siū­ly­čiau ge­rai pa­gal­vo­ti prieš bal­suo­jant dėl S. Skver­ne­lio. Jū­sų ne­no­ras par­em­ti šią kan­di­da­tū­rą par­odys vi­suo­me­nei tei­gia­mų po­ky­čių bai­mę, ne kons­truk­ty­vų, o des­truk­ty­vų nu­si­tei­ki­mą“, – aiš­ki­no „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

LVŽS at­sto­vė Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė pa­brė­žė, kad S. Skver­ne­lis – pir­mas kan­di­da­tas, at­sto­vau­jan­tis aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio kar­tai. „Tai žmo­nės, ku­rie sky­nė­si sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią virs­mo epo­cho­je, ku­rie ėjo ne­pra­min­tais ke­liais ir yra užg­rū­din­ti iš­šū­kių. Tad šian­die­nos es­mi­nių po­ky­čių kryž­ke­lė­je, ren­kan­tis ne­iš­ban­dy­tus ke­lius, pri­imant nau­jo po­žiū­rio drą­sius ir ryž­tin­gus spren­di­mus, toks užg­rū­din­tas ly­de­ris pats tin­ka­miau­sias“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­rė.

Lau­kia su­dė­tin­gi spren­di­mai

Prieš bal­sa­vi­mą žo­dį ga­vęs S. Skver­ne­lis dar kar­tą pa­žy­mė­jo nau­ją Vy­riau­sy­bę ma­tan­tis kaip po­ky­čių ska­tin­to­ją, orien­tuo­tą į so­cia­li­nės ne­ly­gy­bės, de­mog­ra­fi­jos, re­gio­ni­nės at­skir­ties prob­le­mų spren­di­mą.

„Pri­va­lo­me ryž­tin­gai pert­var­ky­ti vie­šą­jį sek­to­rių, nes jo efek­ty­vu­mas šian­dien men­kas. Ne­iš­ven­gia­mai tu­ri­me su­for­muo­ti am­bi­cin­gas už­duo­tis, pri­trauk­ti tva­rias in­ves­ti­ci­jas į Lie­tu­vą ir ska­tin­ti ino­va­ci­jų plė­trą vi­so­se mū­sų vals­ty­bės gy­ve­ni­mo sri­ty­se. Tam yra vi­sos ga­li­my­bės“, – kal­bė­jo kan­di­da­tas. Ir dar sy­kį pa­kar­to­jo, kad po­ky­čiai nė­ra nei re­vo­liu­ci­ja, nei ra­di­ka­liz­mas, jie tu­ri bū­ti ap­gal­vo­ti ir pa­ma­tuo­ti.

S. Skver­ne­lis sa­kė esąs „so­cia­liai orien­tuo­tos rin­kos, o ne lau­ki­nio ka­pi­ta­liz­mo, gro­buo­niš­kos eko­no­mi­kos kul­tū­ros ša­li­nin­kas“. Va­kar jam, kaip ir per pri­sis­ta­ty­mą, bu­vo pa­teik­ta įvai­riau­sių klau­si­mų – apie re­gio­nų po­li­ti­ką, ko­rup­ci­ją, svei­ka­tos ap­sau­gą, val­di­nin­ki­ją.

Mė­gin­da­mas iš­sklai­dy­ti opo­zi­ci­jos nuo­gąs­ta­vi­mus dėl pa­val­du­mo ir pa­klus­nu­mo Sei­mo dau­gu­mai, S. Skver­ne­lis ti­ki­no, jog taip ti­krai ne­bus. „Vy­riau­sy­bė bend­ra­dar­biaus su Sei­mu – čia yra es­mi­nis da­ly­kas“, – pa­žy­mė­jo kan­di­da­tas. S. Skver­ne­lis ne­slė­pė, kad E. Gent­vi­lo klau­si­mas dėl ge­bė­ji­mo lai­ky­tis prie­sai­kos bu­vo įžei­dus ir ne­ko­rek­tiš­kas. Li­be­ra­lui ki­lo abe­jo­nių, kai kan­di­da­tas ži­niask­lai­dai pri­si­pa­ži­no, jog šei­ma jam svar­bes­nė už dar­bą. Sei­mo tri­bū­no­je S. Skver­ne­lis pa­brė­žė prie­sai­ką vals­ty­bei da­vęs tris kar­tus – kaip po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, kaip vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras ir kaip Sei­mo na­rys. „Už jo­kį pos­tą šei­mos ne­par­duo­siu, bet prie­sai­ką vyk­dy­siu“, – pa­ti­ki­no jis.

For­muo­ja ka­bi­ne­tą

Pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mui S. Skver­ne­lis žur­na­lis­tams tei­gė, jog pa­grin­di­nis jo lau­kian­tis dar­bas – su­for­muo­ti mi­nis­trų ka­bi­ne­tą ir par­eng­ti to­kią Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, kad jo­je kon­kre­čius at­sa­ky­mus ras­tų tie, ku­rie iki šiol to pa­si­gen­da. „Iš­šū­kis yra ir su­for­muo­ti po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą“, – ne­slė­pė S. Skver­ne­lis.

Prie svar­biau­sių dar­bų nau­ja­sis prem­je­ras pri­sky­rė ir ket­vir­ta­die­nį Sei­me nu­ma­ty­tą at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­to svars­ty­mą. Tai su­si­ję su spren­di­mais dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so.

S. Skver­ne­lis pa­tvir­ti­no, kad bu­vęs Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vi­lius Ša­po­ka yra kan­di­da­tas į fi­nan­sų mi­nis­trus, ta­čiau ki­tų pre­ten­den­tų į mi­nis­trus, kaip ir iki šiol, įvar­dy­ti ne­no­rė­jo. „Vi­sus ke­tu­rio­li­ka kan­di­da­tų į mi­nis­trus su­ži­no­si­te vie­nu me­tu“, – par­eiš­kė prem­je­ras.

Iki šiol kaip pa­grin­di­nis LVŽS kan­di­da­tas į fi­nan­sų mi­nis­trus bu­vo mi­ni­mas par­la­men­ta­ras Sta­sys Ja­ke­liū­nas. Va­kar jis ne­ti­kė­tai iš­rink­tas Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku vie­toj pra­ėju­sią sa­vai­tę va­do­vu pa­skir­to „vals­tie­čio“ Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus. S. Skver­ne­lis šį spren­di­mą pa­ko­men­ta­vo kaip tam ti­krą au­ką – „kom­pe­ten­tin­gą žmo­gų pa­lie­kant Sei­mui“.

Lie­tu­vo­je mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu. Vy­riau­sy­bė gau­na įga­lio­ji­mus veik­ti, kai Sei­mas po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių na­rių bal­sų dau­gu­ma pri­ta­ria jos prog­ra­mai.


Teks­ti­nis blo­kas: 1

. . .

Biografija

1970 me­tais Kau­ne gi­męs S. Skver­ne­lis bai­gė Kap­su­ko (da­bar – Ma­ri­jam­po­lė) Jo­no Jab­lons­kio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, 1994-ai­siais Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te įgi­jo au­to­mo­bi­lių ir au­to­mo­bi­lių ūkio spe­cia­ly­bę bei me­cha­ni­kos in­ži­nie­riaus kva­li­fi­ka­ci­ją, po dvie­jų de­šimt­me­čių My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te ga­vo tei­sės ma­gis­tro laips­nį.

1994 me­tais S. Skver­ne­lis įsi­dar­bi­no Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je, dės­tė Pro­fe­si­nės tak­ti­kos ka­ted­ro­je, po ket­ve­rių me­tų pe­rė­jo dirb­ti į Tra­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, bu­vo ke­lių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras ins­pek­to­rius.

1999 me­tais jis pra­dė­jo dirb­ti Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te, vė­liau ta­po Lie­tu­vos vie­šo­sios po­li­ci­jos biu­ro Ke­lių pa­tru­lių rink­ti­nės ko­mi­sa­ru, Lie­tu­vos po­li­ci­jos es­kor­ta­vi­mo rink­ti­nės va­du, yra va­do­va­vęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bai.

2008 me­tais S. Skver­ne­lis bu­vo pa­skir­tas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju, 2011-ai­siais – po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru, 2014 me­tais – vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru.

Pa­skel­bęs, kad da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se su LVŽS, jis šių me­tų pa­va­sa­rį at­sis­ta­ty­di­no iš mi­nis­tro par­ei­gų. S. Skver­ne­lis yra nu­ro­dęs, kad mo­ka ang­lų, ru­sų, len­kų kal­bas. Jis ve­dęs, tu­ri du­krą ir sū­nų, mėgs­ta spor­tą, so­di­nin­kys­tę, do­mi­si is­to­ri­ja.