Naujasis ministras peržiūrės planą dėl taboro
Nau­ja­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas sa­ko no­rin­ti per­žiū­rė­ti Vy­riau­sy­bė­je svars­to­mas prie­mo­nes, ku­rio­mis bū­tų skai­do­mas Vil­niaus ro­mų ta­bo­ras.

„Aš ir pats pa­pra­šiau, kad man duo­tų lai­ko (...) iš nau­jo įver­tin­ti vi­sas siū­lo­mas prie­mo­nes mi­nis­te­ri­jų ir pa­si­žiū­rė­ti, ar mes iš ti­krų­jų ga­li­me tvir­tin­ti jas at­ski­rai“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pir­ma­die­nį sa­kė T.Ži­lins­kas.

Pa­sak jo, Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį ne­priė­mė spren­di­mo dėl tar­pins­ti­tu­ci­nių prie­mo­nių, nes ne­ma­žai jų kar­to­ja­si su kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­tvir­tin­tos prog­ra­mos dėl ro­mų in­teg­ra­ci­jos nuo­sta­to­mis.

Be ki­tų prie­mo­nių, Vy­riau­sy­bė pla­na­vo nu­sta­ty­ti Vil­niaus ro­mų ta­bo­re gy­ve­nan­čių šei­mų so­cia­li­nio būs­to po­rei­kį ir jo prie­ina­mu­mą, kel­ti ro­mų vai­kų ak­ty­vu­mą ir pi­lie­tiš­ku­mą, kon­sul­tuo­ti nar­ko­ti­kus var­to­jan­čius as­me­nis rea­bi­li­ta­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos klau­si­mais bei or­ga­ni­zuo­ti po­li­ci­jos ope­ra­ci­jas, skir­tas ne­tei­sė­tai nar­ko­ti­kų pre­ky­bai ta­bo­re.

Tuo me­tu Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė bu­vo par­en­gu­si ro­mų in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mą, ku­ria bū­tų nu­ma­to­mos leng­ves­nės ga­li­my­bės su­teik­ti so­cia­li­nį būs­tą. Ke­ti­na­ma skir­ti su­bsi­di­jas būs­to už ta­bo­ro ri­bų nuo­mai. Šią prog­ra­mą pla­nuo­ja­ma pa­tvir­tin­ti ba­lan­dį.

Sa­vo ruo­žtu so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis tei­gė, kad pa­tys ro­mai van­giai nau­do­ja­si vals­ty­bės tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis.

„Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, ką bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti žmo­gui, kad stai­ga pa­si­keis­tų jo nuo­mo­nė ir są­mo­nė, kad jo po­žiū­ris pa­si­keis­tų“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Pa­sak jo, ro­mams siū­lo­mos ga­li­my­bės įsi­lie­ti į dar­bo rin­ką, bet tai ne­duo­da no­ri­mų re­zul­ta­tų.

Tuo me­tu po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas tei­gė, kad po­li­ci­ja tęs vyk­do­mas prie­mo­nes ta­bo­re ir jo apy­lin­kė­se, ta­čiau pa­brė­žia, jog ta­bo­ro iš­ar­dy­mui bū­ti­nos il­ga­lai­kės prie­mo­nės.

„Jei­gu mes ti­ki­mės, kad mes per ke­le­tą mė­ne­sių su­val­dy­si­me šią prob­le­mą, na, ma­tyt, bū­tų nai­vu ti­kė­tis“, – sa­kė L.Per­na­vas.

2011 me­tų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­no apie 2100 ro­mų. Vil­niaus ta­bo­ras yra di­džiau­sia kon­cen­truo­tai ro­mų tau­ty­bės as­me­nų gy­ve­na­ma vie­ta Bal­ti­jos ša­ly­se. Šiuo me­tu Vil­niaus ro­mų ta­bo­re gy­ve­na iki 400 as­me­nų, apie 100 jų – vai­kai. Per­nai po­li­ci­jai su­in­ten­sy­vi­nus rei­dus ta­bo­re, vien rugp­jū­čio-spa­lio mė­ne­siais su­lai­ky­ta per 1,7 tūkst. nar­ko­ti­kų var­to­to­jų ir per 100 pre­kei­vių.

Griaus iš­si­kė­lus šeimai

Ne­le­ga­lūs sta­ti­niai Vil­niaus ro­mų ta­bo­re bus griau­na­mi iš­kart, vos tik iš jo iš­si­kels šei­ma – tam sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si par­amą, sa­ko Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

„Na­mai, kaip ir nu­ma­to teis­mo spren­di­mai, bus griau­na­mi, tie­siog yra su­si­tar­ta su ro­mų bend­ruo­me­ne, kad kai vie­na šei­ma iš­si­ke­lia iš ta­bo­ro, vie­nas sta­ti­nys bus nu­griau­na­mas, kad ne­bū­tų tam ti­krų pikt­nau­džia­vi­mų, sa­vi­val­dy­bės te­ro­ri­za­vi­mo, kad vie­ni iš­si­kė­lė, o ki­ti įsi­kė­lė į tuos ne­le­ga­lius pa­sta­tus vėl ir vėl žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai sa­ko, kad jų ne­ga­li­me ju­din­ti“, – BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

Be­veik aš­tuo­nis mė­ne­sius sa­vi­val­dy­bės reng­to­je ro­mų in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mo­je, dėl ku­rios an­tra­die­nį tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti ta­ry­ba, nu­ma­ty­ta, kad ta­bo­re nuo­lat dar­buo­sis du so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Kaip sa­ko G.Pa­luc­kas, jie taip pat ga­lės in­for­muo­ti apie bet ko­kias pra­dė­tas nau­jas ne­le­ga­lias sta­ty­bas, tad „pas­ta­ty­ti per nak­tį, bus la­bai su­dė­tin­ga“.

Par­eng­ta­me pla­ne nu­ma­to­ma kvies­ti ro­mus už­si­re­gis­truo­ti į so­cia­li­nio būs­to ei­lę. Vis dėl­to jis pri­pa­ži­no, kad vi­du­ti­niš­kai pir­mu­mo kri­te­ri­jų ne­tu­rin­ti šei­ma so­cia­li­nio būs­to lau­kia nuo 7 iki 10 me­tų. To­dėl svars­to­mas ki­tas va­rian­tas – iš­si­ke­lian­tiems ro­mams su­teik­ti pi­ni­gi­nę par­amą būs­to nuo­mai.

Pa­sak jo, per­si­kel­ti ro­mams pa­dės jau sėk­min­gai pri­ta­pu­sios šei­mos – iš­si­ke­lian­tiems iš ta­bo­ro bus taip pat pa­de­da­ma įgy­ti pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją, su­si­ras­ti dar­bą, ne­tgi ele­men­ta­rių gy­ve­ni­mo įgū­džių, kaip, pa­vyz­džiui, mo­kė­ti ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius.

„Mū­sų tiks­las – per tre­jus me­tus iš ta­bo­ro iš­kel­ti 40 šei­mų ir vi­sus 94 mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus. Šiuo me­tu jau tu­ri­me 9 šei­mas, ku­rios lau­kia ei­lė­je, vi­si ki­ti ir­gi ro­do en­tu­ziaz­mą, bet jie žiū­ri į tai at­sar­giai: ar ne­bus tai dar kar­tą tuš­ti sa­vi­val­dy­bės pa­ža­dai, ar bus pra­dė­ta prog­ra­ma įgy­ven­din­ti“, – pri­dū­rė jis.

Jis kar­tu su­ti­ko, kad dėl stip­rių ste­reo­ti­pų bus su­nku įti­kin­ti žmo­nes nuo­mo­ti būs­tą ki­taip gy­ven­ti no­rin­tiems ro­mams.

Prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta prie ta­bo­ro su­lai­ko­mus nuo nar­ko­ti­kų pri­klau­so­mus as­me­nis kar­tu su po­li­ci­ja nu­kreip­ti į rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­mas. Tam trims me­tams nu­ma­ty­ta apie 100 tūkst. eu­rų, ku­rių ga­lė­tų už­tek­ti apie 200 nar­ko­ma­nų pir­mi­nei rea­bi­li­ta­ci­jai.

„Nuo­šir­džiai ti­ki­mės, kad pa­vyks su­si­tar­ti ir su pri­va­čiais būs­to nuo­mo­to­jais ir tos ro­mų šei­mos bus įsi­leis­tos į vi­suo­me­nę ir bend­ro­mis pa­stan­go­mis mums pa­vyks už­ti­krin­ti, kad jie in­teg­ruo­sis, kad kri­mi­na­li­nė veik­la ne­per­si­kels iš Vil­niaus ta­bo­ro į ki­tas vie­tas“, – kal­bė­jo R.Pa­luc­kas.

Prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mui iš sa­vi­val­dy­bės, vals­ty­bės biu­dže­tų ir ki­tų šal­ti­nių anks­čiau bu­vo nu­ma­ty­ta 0,7 mln. eu­rų, ta­čiau su­ma dar ga­li keis­tis.