Naujasis Lietuvos ambasadorius Rusijoje: matome atšilimo ženklų
Nau­ja­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas ket­vir­ta­die­nį sa­kė ma­tan­tis tam ti­krų at­ši­li­mo ženk­lų dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se.

„Tam ti­krų su­pra­ti­mo, at­ši­li­mo ženk­lų mes ma­to­me“, - sa­kė dip­lo­ma­tas nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt kon­fe­ren­ci­jo­je.

Į Mask­vą iš­vyks­tan­tis dip­lo­ma­tas tei­gė, kad tarp Ru­si­jos dip­lo­ma­tų yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie smer­kia so­vie­ti­nę pra­ei­tį.

„Ru­si­ja, nors yra for­ma­liai ju­ri­di­nių tei­sių pe­rė­mė­ja, bet jie ir­gi šian­dien yra ki­ta kar­ta, yra dip­lo­ma­tų, žmo­nių, ku­rie smer­kia tą so­vie­ti­nę pra­ei­tį, su­pran­ta, kad tai bu­vo to­ta­li­ta­ri­nis re­ži­mas, bet jie ir­gi ne­no­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės, kar­tais var­to­ja, kad mes bu­vo­me ly­gus“, - sa­kė R.Mo­tu­zas.

Šia­me kon­teks­te R.Mo­tu­zas taip pat pa­pa­sa­ko­jo apie ne­for­ma­lų po­kal­bį su Ru­si­jos dip­lo­ma­tais, kad So­vets­ko mies­tui ga­lė­tų bū­ti grą­žin­tas is­to­ri­nis pa­va­di­ni­mas.

„Va­kar dis­ku­ta­vo­me ne­tgi apie to­kius da­ly­kus, kaip, sa­ky­ki­me, kad ir pa­va­di­ni­mus. Man, sa­kau, tas žo­dis „So­vets­kas“ pa­sie­ny­je yra la­bai su­nkiai ta­ria­mas. Jis sa­ko, ži­no­ma. Dip­lo­ma­tai taip pat su­tin­ka Ru­si­jos, kad tai ga­lė­tų bū­ti Til­si­ta, ku­ris yra is­to­ri­nis nuo vo­kie­čių lai­kų ir pa­na­šiai“, - nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt kon­fe­ren­ci­jo­je pa­pa­sa­ko­jo dip­lo­ma­tas.

Mies­tas, ku­ria­me da­bar gy­ve­na apie 40 tūkst. žmo­nių, vo­kiš­kai bu­vo va­di­na­mas Til­sit, lie­tu­viš­kai - Til­že. So­vie­tų val­džia mies­tą So­vets­ku pa­va­di­no 1946 me­tais.

R.Mo­tu­zas tvir­ti­no pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis bend­ra­vęs su Ru­si­jos dip­lo­ma­tais apie bū­ti­ny­bę at­nau­jin­ti dia­lo­gą.

„Mes trum­pai pa­si­ta­rė­me ir dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo. Mū­sų po­zi­ci­jos su­tam­pa, kad tu­ri­me ar­tin­ti san­ty­kius, kad tu­ri vyk­ti dia­lo­gas. Mū­sų ir­gi yra po­zi­ci­ja, kad tų dia­lo­gų ir­gi gal­būt tu­ri bū­ti dau­giau. Tik kal­ban­tis, dis­ku­tuo­jant, ly­gi­nant, ta­rian­tis mes tu­ri­me ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti“, - tei­gė R.Mo­tu­zas.

Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos ve­žė­jų prob­le­mas, jis iš­sa­kė pa­gei­da­vi­mą, kad Ru­si­ja pa­teik­tų vie­šą ir raš­tiš­ką in­for­ma­ci­ją.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad ne­ma­to pa­grin­do dia­lo­gui su Ru­si­ja ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­joms švel­nin­ti, kol Mask­va „vyk­do ag­re­si­ją“ ir re­mia „te­ro­ris­tus Ry­tų Ukrai­no­je“.

„Kol Ru­si­ja vyk­do ag­re­si­ją, kol Ru­si­ja re­mia te­ro­ris­tus Ry­tų Ukrai­no­je, tol dia­lo­gas pra­ktiš­kai nė­ra įma­no­mas“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je sa­kė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tė ski­ria­muo­sius raš­tus R.Mo­tu­zui įtei­kė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį.