Naujasis karių savanorių vadas žada didinti pajėgas
Nau­ja­sis Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ar­tu­ras Ja­sins­kas ža­da siek­ti pa­pil­do­mai pri­trauk­ti tris tūks­tan­čius ka­rių sa­va­no­rių.

In­ter­viu BNS ka­ri­nin­kas tei­gė, kad ka­riai sa­va­no­riai, ku­rie pir­miau­sia ren­gia­mi par­ti­za­ni­niam ka­rui, taip pat ga­li bū­ti nau­din­gi su­stip­ri­nant ka­riuo­me­nės re­gu­lia­riuo­sius vie­ne­tus.

A.Ja­sins­kas taip pat iš­sa­kė as­me­ni­nę po­zi­ci­ją, kad ka­riams sa­va­no­riams tu­ri bū­ti leis­ta lai­ky­ti jiems pri­skir­tą gink­lą na­muo­se.

- Ką no­rė­tu­mė­te įgy­ven­din­ti Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se jū­sų ka­den­ci­jos me­tu?

- No­rė­čiau, kad KASP tap­tų di­des­ne, skait­lin­ges­ne or­ga­ni­za­ci­ja, kad su­lauk­tų tru­pu­tį dau­giau dė­me­sio, kad ka­riai sa­va­no­riai su­lauk­tų ge­res­nio ap­rū­pi­ni­mo tre­ni­ruo­tėms, pra­ty­boms.

Šiuo me­tu sa­va­no­rių pa­jė­gos pra­ktiš­kai tu­ri vie­ną už­duo­tį - tai yra Lie­tu­vos sau­su­mos te­ri­to­ri­jos gink­luo­ta gy­ny­ba. Pra­ktiš­kai tai yra ko­va ar­ba pa­sip­rie­ši­ni­mas užg­rob­to­se, jei­gu tai įvyk­tų, te­ri­to­ri­jo­se, tai yra par­ti­za­ni­nis ka­ras, veiks­mai prieš­o už­nu­ga­ry­je. Ta­čiau aš ma­tau pa­pil­do­mas už­duo­tis - tai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­gu­lia­rių vie­ne­tų pa­pil­dy­mas, nes ir šiuo me­tu mes esa­me kaip la­bai stip­rus re­zer­vas. Pa­imant šių me­tų pus­me­tį, iš ka­rių sa­va­no­rių į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą bu­vo pri­im­ti 103 ka­riai. Tai vyks­ta kas­met.

Aiš­ku, dar no­rė­čiau, ką ma­čiau Ame­ri­kos Na­cio­na­li­nė­je Gvar­di­jo­je, kad mes bū­tu­mė­me kaip spe­cia­lis­tai, ku­rių trūks­ta ka­riuo­me­nei, kad KASP ka­riai ga­lė­tų už­pil­dy­ti trūks­ta­mas vie­tas - tai ir me­di­kai, ir įvai­rios ki­tos spe­cia­ly­bės, ku­rių ka­riuo­me­nė ne­tu­ri.

- Už­si­mi­nė­te no­rin­tis, kad KASP tap­tų di­des­ne or­ga­ni­za­ci­ja. Ko­kį ka­rių sa­va­no­rių skai­čių nu­ma­to­te šio­se pa­jė­go­se?

- Aiš­ku, tai yra ri­bi­niai skai­čiai ir biu­dže­to klau­si­mas, bet jei­gu mes pa­dvi­gu­bin­tu­me skai­čių per tuos pen­ke­rius me­tus, tai čia iš vis bū­tų fan­tas­ti­ka. Bet jei­gu pri­si­jung­tų 2-3 tūkst. ka­rių, tai bū­tų la­bai ge­rai (BNS pa­sta­ba: Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad pa­jė­go­se tar­nau­ja apie 4400 ka­rių).

Ma­tau ge­rą šal­ti­nį sa­va­no­riams - tai šauk­ti­niai, ku­rie at­eis į ka­riuo­me­nę. Ir jei­gu jiems pa­tiks, tai jie ti­krai ne­sus­tos ties de­vy­niais mė­ne­siais pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos. Aiš­ku, kai ku­rie pa­si­rinks pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą, bet ki­tiems, jei­gu no­rės to­liau pa­drau­gau­ti su gink­lu, tai bus ge­rai ir pas mus.

Taip pat tie, ku­rie ne­no­rės bū­ti šauk­ti­niai, jie tu­ri ga­li­my­bę jung­tis prie sa­va­no­rių ir tre­jus me­tus bū­da­mi sa­va­no­riais at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.

Ir, aiš­ku, jei­gu mes ak­ty­viau da­ly­vau­si­me, ir ra­gin­si­me, ir pro­pa­guo­si­me mū­sų ka­riuo­me­nę ir KASP, esant to­kiai si­tua­ci­jai, ka­da pats vi­suo­me­nės pi­lie­tiš­ku­mas ir su­pra­ti­mas apie rei­ka­lin­gu­mą kraš­to gy­ny­bos au­ga, tai ir sa­va­no­rių gre­tos tu­rė­tų di­dė­ti.

- Kaip įver­tin­tu­mė­te sa­va­no­rių pra­ty­bų lan­ko­mu­mą?

- Vie­ni sa­va­no­riai gal­būt dau­giau lan­ko­si, ki­ti ma­žiau, bet mes pra­ktiš­kai pil­nai iš­nau­do­ja­me tas die­nas, ku­rios mums skir­tos. Aš ne­sa­kau, kad kiek­vie­nas sa­va­no­ris įvyk­do tą nor­mą, bet pa­gal tai, kiek skir­ta lė­šų, tai mes pil­nai su­da­ly­vau­ja­me pra­ty­bo­se. Aš sa­ky­čiau, kad lan­ko­mu­mas yra ge­ras.

Aiš­ku, no­rė­tų­si jo di­des­nio, bet yra ir už­sie­ny­je dir­ban­čių, ku­rie at­vyks­ta, ir jie ti­krai ne­ga­li at­vyk­ti pen­kis kar­tus per me­tus. Tai rei­kia su­pras­ti. Ir ki­tas da­ly­kas: kai ku­rie sa­va­no­riai, ku­rie 10-15 me­tų tar­nau­ja, jie tie­siog pa­sie­kę di­de­lį kva­li­fi­ka­ci­jos ly­gį ir jiems tie­siog gal ne­la­bai įdo­mu į sky­riaus ar­ba bū­rio lyg­mens pra­ty­bas vaikš­čio­ti. Ka­da bū­na kaž­kas įdo­mes­nio, jie ti­krai at­ei­na.

- Ar su­grą­žin­ta šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė ne­už­goš dė­me­sio sa­va­no­rių pa­jė­goms?

- Nie­kas ne­sle­pia to, kad di­de­lis dė­me­sys da­bar skir­tas šauk­ti­niams. Bet mes, sa­va­no­riai, jau ne vie­nus me­tus tar­nau­ja­me ir per daug me­tų bu­vo vis­ko - ir Af­ga­nis­ta­nas par­ei­ka­la­vo dau­giau lė­šų bei dė­me­sio, ki­tos tarp­tau­ti­nės mi­si­jos, to­dėl sa­va­no­riai gal­būt ne tiek bu­vo ma­to­mi.

Taip pat yra ir da­bar, bet mes kal­ba­mės, ir su­pra­ti­mas sa­va­no­rių yra, ir už­ti­kri­ni­mas ka­riuo­me­nės ir mi­nis­te­ri­jos, kad tin­ka­mai pa­si­ruo­šus šauk­ti­nių tar­ny­bai sa­va­no­riai ir­gi gaus dė­me­sio.

Ta­čiau mes su­pran­ta­me si­tua­ci­ją ir nie­kas ti­krai ne­ža­da skųs­tis ar kaž­kaip rei­ka­lau­ti, kad vie­nu me­tu vis­ką tu­rė­tu­me. Juk mū­sų už­duo­tis ir yra bū­ti re­zer­vu. Aš ma­nau, mes taip tu­ri­me kal­bė­ti apie šią si­tua­ci­ją.

- Ko šian­dien la­biau­siai trūks­ta kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riams?

- Kiek pa­si­do­mė­jau, tai vi­si no­rė­tų gink­luo­tės - tų pa­čių „G-36“ ar­ba nau­jų taik­lio­jo šau­lio gink­lo.

To­liau, aiš­ku, tre­ni­ruo­tės tu­rė­tų bū­ti vi­sa­ver­tės. Jos bū­tų vi­sa­ver­tės, jei­gu bū­tų ir šal­mai vi­siems iš­duo­ti, ko­kie yra re­gu­lia­rio­je ka­riuo­me­nė­je pas pro­fe­sio­na­lus, ir eki­puo­tė. Trans­por­to prie­mo­nių taip pat šiek tiek trūks­ta ir ry­šio prie­mo­nių, bet to trūks­ta ir re­gu­lia­riai ka­riuo­me­nei.

Kaip su­pra­tau, sa­va­no­riai la­biau­siai ne­pa­ten­kin­ti uni­for­mų trū­ku­mu. Jie tu­ri tik vie­ną komp­lek­tą pra­ty­boms, bet jau ir ka­riuo­me­nės va­das, ir mi­nis­tras už­ti­kri­no, kad jie gaus uni­for­mas jei ne šių me­tų pa­bai­go­je, tai ki­tais me­tais.

- Sei­mas pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­go­je grą­ži­no ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti pa­tai­sas, pa­gal ku­rias tu­rin­tys tei­sę lai­ky­ti gink­lą re­gis­truo­ti šau­liai ga­lė­tų jį lai­ky­ti ir na­muo­se. Dis­ku­si­jo­se bu­vo už­si­min­ta, kad toks pats pra­šy­mas bu­vo ir iš sa­va­no­rių pu­sės. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė šiuo klau­si­mu?

- Aš ne­gir­dė­jau šių svars­ty­mų, ka­dan­gi dar mo­kiau­si Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Bet, ma­no ver­ty­bi­niu po­žiū­riu, nuo pat ne­prik­lau­so­my­bės, kai pra­dė­jau tar­ny­bą pas sa­va­no­rius, nuo pat pra­džių bu­vo no­ras iš­reikš­tas tu­rė­ti na­mie gink­lą.

Aš ne­ma­ty­čiau nie­ko blo­go tu­rė­ti na­muo­se gink­lą vien iš prieš­o at­gra­sy­mo pu­sės. Ka­rys, tu­rė­da­mas gink­lą na­muo­se, bū­tų kur kas di­des­nė­je par­eng­ty­je. Ta­čiau vėl­gi no­riu pa­brėž­ti, kad es­mė nė­ra, ar gink­las na­muo­se, ar ne na­muo­se, es­mė yra skait­lin­gu­me KASP ir Šau­lių są­jun­gos. Kuo mes tu­rė­si­me di­des­nes pa­jė­gas, tuo di­des­nis bus at­gra­sy­mas.

- Kiek ka­rių iš KASP yra rea­liai pa­si­ruo­šę kraš­to gy­ny­bai?

- Tų, ku­rie da­bar yra pa­jė­go­se, du treč­da­liai ti­krai ga­li pil­nai įsi­jung­ti į kraš­to gy­ny­bą. Prie­žas­tis to vie­no treč­da­lio ne­ga­lė­ji­mo yra ta, kad jie ne­se­niai at­ėję į tar­ny­bą ar iš­vy­kę kaž­ku­riam lai­kui ir taip ne­įgi­jo kva­li­fi­ka­ci­jos. Tai­gi, du treč­da­liai sa­va­no­rių ti­krai bū­tų pa­si­ruo­šę vi­sa­ver­tiš­kai da­ly­vau­ti vals­ty­bės gy­ny­bo­je, o su ki­tais dir­ba­me ir juos mo­ko­me.

- Dė­ko­ju už po­kal­bį.

A.Ja­sins­kas tar­ny­bą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je pra­dė­jo 1993 me­tais, bu­vo Sa­va­no­riš­ko­sios kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos (da­bar­ti­nės KASP) Kau­no rink­ti­nės 212 kuo­pos va­das.

Nuo 1995 iki 2007 me­tų A.Ja­sins­kas ėjo įvai­rias par­ei­gas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, vė­liau iki 2008 me­tų mo­kė­si Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Es­ti­jo­je, o ta­da bu­vo pa­skir­tas KASP 1-osios rink­ti­nės va­du.

Jis taip pat tar­na­vo Go­ro pro­vin­ci­jos at­kū­ri­mo gru­pė­je Af­ga­nis­ta­ne, bu­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to In­for­ma­ci­nių ope­ra­ci­jų sky­riaus vir­ši­nin­kas. Nuo 2014 me­tų A.Ja­sins­kas mo­kė­si stra­te­gi­nio lyg­mens kur­suo­se Sau­su­mos pa­jė­gų ka­ro ko­le­dže Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.