Naujasis Karinių oro pajėgų vadas Dainius Guzas pradėjo eiti pareigas
Pir­ma­die­nį Kau­ne esan­čia­me Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) šta­be įvy­ko nau­jo šių pa­jė­gų va­do pul­ki­nin­ko Dai­niaus Gu­zo sky­ri­mo į par­ei­gas ce­re­mo­ni­ja.

Pul­ki­nin­kas Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­do par­ei­go­se pa­kei­tė Aud­ro­nį Na­vic­ką, pos­to ne­te­ku­sį dėl ke­ti­ni­mo siųs­ti į Ru­si­ją re­mon­tuo­ti Lie­tu­vos ka­ri­nius sraig­tas­par­nius.

Iki šiol ka­ri­nin­kas bu­vo KOP šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas ope­ra­ci­joms.

„Šian­dien Ka­ri­nėms oro pa­jė­goms yra ke­lia­mi la­bai aukš­ti rei­ka­la­vi­mai – tai ir Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­nas, tai ir Šiau­lių Avia­ci­jos ba­zė, tai ir mū­sų są­jun­gi­nin­kai, ir mū­sų oro erd­vės ste­bė­ji­mas. (...) Jūs esa­te vie­nos di­de­lės ka­ri­nės or­ga­ni­za­ci­jos da­lis, ku­ri įsi­pa­rei­go­ja mums pa­dė­ti, jei­gu mums to rei­kės“, – ce­re­mo­ni­jo­je sa­kė ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

Jis ra­gi­no Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­rius su­si­telk­ti bend­ram dar­bui su­dė­tin­gos tarp­tau­ti­nės pa­dė­ties aki­vaiz­do­je.

„Ru­ti­na, kas­die­niai įvy­kiai rei­ka­lau­ja la­bai daug pa­stan­gų, la­bai daug ener­gi­jos, bet rei­kia gal­vo­ti apie aukš­tes­nius da­ly­kus. Rei­kia gal­vo­ti apie tai, kad mes esa­me sa­vo tė­vy­nės gy­nė­jai, jūs esa­te vie­na svar­biau­sių Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­lių“, – kal­bė­jo ge­ne­ro­las.

Per ce­re­mo­ni­ją pul­ki­nin­kas D.Gu­zas lin­kė­jo ka­riams dirb­ti pro­fe­sio­na­liai, nes tai di­dins pa­si­ti­kė­ji­mą vie­ni ki­tais.

„Tas pa­si­ti­kė­ji­mas įkve­pia ir pa­de­da at­sa­kin­giems žmo­nėms kil­ti aukš­tyn pro­fe­sio­na­lu­mo vir­šū­nėn. Ta­da ko­lek­ty­vas tam­pa dar­niai dir­ban­čiu me­cha­niz­mu. Dar­niai dir­ban­čio me­cha­niz­mo dar­bas lyg ir ne­pas­te­bi­mas, dar­nus, bet re­zul­ta­tas – ver­tin­gas“, – sa­kė ka­ri­nin­kas.

Jis tar­ny­bą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je pra­dė­jo 1992 me­tais. Per sa­vo tar­ny­bos lai­ką D.Gu­zas vyk­dė vi­sų ly­gių par­ei­gas Ka­ri­nė­se oro pa­jė­go­se. Ka­ri­nin­kas taip pat yra tar­na­vęs Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės prie NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos at­sto­vo pa­va­duo­to­ju oro gy­ny­bai.

Pra­dė­jus tar­ny­bi­nį ty­ri­mą A.Na­vic­kas nuo par­ei­gų bu­vo nu­ša­lin­tas per­nai lap­kri­tį. Šių me­tų va­sa­rį kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras įtrau­kė A.Na­vic­ką į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­so­na­lo lai­ki­ną­jį re­zer­vą. Vė­liau jis iš­leis­tas į at­sar­gą, ka­ri­nei žval­gy­bai nu­sta­čius, kad ka­ri­nin­kas men­ki­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą, ka­riuo­me­nės va­dą, sie­kė dis­kre­di­tuo­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą.

Dėl nu­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų A.Na­vic­kas da­bar by­li­nė­ja­si su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ka­riuo­me­nės va­das sa­kė, kad kiek­vie­nas nau­jai par­ei­gas pra­dė­jęs ei­ti va­das tu­ri už­si­tar­nau­ti pa­jė­gų pa­si­ti­kė­ji­mą.

„Juk ga­li pats di­džiau­sias did­vy­ris, la­biau­siai ap­do­va­no­tas at­ei­ti ir tas pa­si­ti­kė­ji­mas au­to­ma­tiš­kai ne­at­si­ran­da. Jį rei­kia pel­ny­ti žmo­nių aky­se sa­vo dar­bu ir sa­vo as­me­ni­niu pa­vyz­džiu“, – tei­gė J.V.Žu­kas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra tei­gu­si, kad A.Na­vic­kas ne­vyk­dė per­nai va­sa­rį Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bos spren­di­mo ne­re­mon­tuo­ti ka­ri­nių sraig­tas­par­nių Ru­si­jo­je.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sraig­tas­par­nių „Mi-8“ siun­ti­mas re­mon­tui į Ru­si­ją per­nai bu­vo su­stab­dy­tas pa­sku­ti­nė­je sta­di­jo­je, jis pra­ėjo ke­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos par­ei­gū­nų fil­trus. Anot dip­lo­ma­tų, sraig­tas­par­nių re­mon­tas Ru­si­jo­je bū­tų kir­tę­sis su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) spren­di­mais dėl sank­ci­jų Mask­vai ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ka.