Naujasis kabinetas rikiuoja darbus
Grei­čiau nei per sa­vai­tę be rim­tes­nių kliu­vi­nių pre­zi­den­tū­ros „skais­tyk­lą“ pe­rė­ję kan­di­da­tai į mi­nis­trus va­kar bu­vo pa­tvir­tin­ti XVII Vy­riau­sy­bės na­riais. Iš­ly­dė­da­ma į di­džio­sios po­li­ti­kos ke­lią ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nau­jo­kams lin­kė­jo pa­tei­sin­ti žmo­nių vil­tį tu­rė­ti skaid­riai ir at­sa­kin­gai dir­ban­čią val­džią.

Sei­mo rin­ki­mų lai­mė­to­jai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) at­sto­vau­jan­tis nau­ja­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis jau tu­ri sa­vo ka­riau­ną. Pre­zi­den­tė, va­kar pa­lai­mi­nu­si 14 mi­nis­trų, pa­skel­bė, kad Vy­riau­sy­bė su­for­muo­ta. Koa­li­ci­nė Vy­riau­sy­bė, ku­rio­je dirbs 11 LVŽS bei 3 par­tne­rių – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) par­ink­ti kan­di­da­tai, dar­bą pra­dės, kai Sei­mas pri­tars jos prog­ra­mai ir mi­nis­trai duos prie­sai­ką.

S. Skver­ne­lis jau va­kar su­si­ti­ko su mi­nis­trais ap­tar­ti LVŽS ir LSDP Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos. Po­li­to­lo­gai at­krei­pė dė­me­sį, kad Vy­riau­sy­bės silp­nu­mo prie­žas­ti­mi ga­li tap­ti įta­ką jai da­ry­ti siek­sian­tys ga­lios cen­trai bei itin mar­ga par­la­men­ti­nė at­ra­ma.

Roberto Dačkaus (president.lt) nuotrauka

Iš­ma­ny­mas ir re­pu­ta­ci­ja

Pre­zi­den­tū­ro­je va­kar skelb­da­ma mi­nis­trų są­ra­šą D. Gry­baus­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad pa­grin­di­niai jos rei­ka­la­vi­mai kan­di­da­tams bu­vo ku­ruo­ja­mos sri­ties iš­ma­ny­mas ir ne­prie­kaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja. „Kon­sul­tuo­jan­tis su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku į vi­sas po­zi­ci­jas pa­vy­ko ras­ti žmo­nes, ku­rie ati­tin­ka šiuos kri­te­ri­jus“, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė. Ša­lies va­do­vės nuo­mo­ne, ka­bi­ne­to su­dė­tis „tei­kia vil­ties, kad ga­li­ma pe­rei­ti prie ko­ky­biš­kes­nio vals­ty­bės val­dy­mo, nei bu­vo iki šiol“. Pre­zi­den­tė pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bės dar­bo sėk­mė pri­klau­sys nuo sklan­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo su at­si­nau­ji­nu­siu Sei­mu, bei iš­reiš­kė vil­tį, jog bus pa­de­mons­truo­ta ki­to­kia ko­rek­tiš­ku po­li­ti­niu dia­lo­gu ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sais grįs­ta po­li­ti­nė kul­tū­ra.

„Lin­kiu nau­ja­jam mi­nis­trų ka­bi­ne­tui ir nau­jai iš­rink­tam Sei­mui sėk­min­go dar­bo kar­tu ir pa­tei­sin­ti žmo­nių vil­tį tu­rė­ti skaid­riai ir at­sa­kin­gai dir­ban­čią val­džią“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė. LVŽS į mi­nis­trus pir­mi­nin­kus de­le­guo­tą S. Skver­ne­lį pre­zi­den­tė pa­sky­rė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Stip­ri komanda

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, prieš ket­ve­rius me­tus Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mas la­biau­siai stri­go dėl vie­nos prie­žas­ties – pre­zi­den­tė bu­vo nu­si­tei­ku­si prieš tuo­met tei­sia­mą Dar­bo par­ti­ją, pri­klau­siu­sią val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai. „Da­bar vis­kas ki­taip, vie­na par­ti­ja tu­ri di­de­lę frak­ci­ją, mes, jos par­tne­riai, esa­me pa­ti­krin­ti val­džia. Ma­nau, de­le­ga­vo­me ge­rus kan­di­da­tus į mi­nis­trus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė G. Kir­ki­las. Jo žo­džiais, mi­nis­tro dar­bas nė­ra leng­vas, jis pri­klau­so ne nuo am­žiaus, o nuo ga­bu­mų, no­ro, tin­ka­mu­mo po­li­ti­kai. „Į at­ei­tį vi­suo­met sten­giuo­si žiū­rė­ti opt­mis­tiš­kai, to­dėl dėl šio ka­bi­ne­to ne­ri­mo ne­jau­čiu. Gal kai kam trūks­ta pa­tir­ties, ta­čiau ne­dirb­da­mas jos ne­įgy­si. Ma­nau, kad šia­me ka­bi­ne­te bus la­bai svar­bi prem­je­ro ly­de­rys­tė, san­ty­kiai su Sei­mu, val­dan­čią­ja koa­li­ci­ja, ku­ri nė­ra jau to­kia gau­si. Tuo me­tu opo­zi­ci­ja – di­de­lė ir pa­ty­ru­si“, – tei­gė G. Kir­ki­las.

Bu­vu­sio opo­zi­ci­jos ly­de­rio kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, S. Skver­ne­liui pa­vy­ko su­bur­ti ne­blo­gą ko­man­dą. Tam ti­krų abe­jo­nių jam ke­lia tik tai, kad bū­da­mi ge­ri sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai mi­nis­trai ne­tu­ri di­des­nės po­li­ti­nės pa­tir­ties. „Tai ga­li bū­ti tam ti­kras trū­ku­mas gi­nant sa­vo idė­jas. Ta­čiau ga­li tap­ti ir pri­va­lu­mu, nes jie ga­li iš­veng­ti po­li­ti­nės sis­te­mos už­de­da­mų mąs­ty­mo bei vei­ki­mo ap­ri­bo­ji­mų“, – sa­kė po­li­ti­kas. Ta­čiau pa­grin­di­nis klau­si­mas, pa­sak A. Ku­bi­liaus, „ar LVŽS ir jos ly­de­riai iš ne­par­ti­nių mi­nis­trų rei­ka­laus pa­klus­nu­mo sa­vo prog­ra­mai ir vie­šai duo­tiems įsi­pa­rei­go­ji­mams“. Jo tei­gi­mu, jei rei­ka­laus, kai ku­rio­se sri­ty­se ga­li bū­ti prob­le­mų. „O jei leis pa­tiems mi­nis­trams teik­ti pro­fe­sio­na­lius pa­siū­ly­mus, ta­da ga­li­ma ti­kė­tis, kad spren­di­mas bus ra­cio­na­lus“, – prog­no­za­vo par­la­men­ta­ras.

Trys ga­lios centrai

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­to Vir­gi­ni­jaus Va­len­ti­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, dau­gu­ma mi­nis­trų pa­lie­ka ge­rą įspū­dį „kaip do­ri, są­ži­nin­gi, dirb­ti nu­si­tei­kę ir ga­na kom­pe­ten­tin­gi jau­ni žmo­nės“. Ta­čiau, anot jo, Vy­riau­sy­bės po­ten­cia­lo at­sisk­lei­di­mas pri­klau­sys nuo to, kaip ji su­ge­bės veik­ti kaip ko­man­da. O tai lems ly­de­rys­tė ir va­do­va­vi­mas. „Čia ir pra­si­de­da prob­le­mos. Į ši­tą Vy­riau­sy­bę žiū­riu kaip į tri­jų par­ti­jų koa­li­ci­ją, ku­rio­je 6 mi­nis­trus tu­ri „vals­tie­čiai“, 2 – so­cial­de­mo­kra­tai ir 6 – pre­zi­den­tės par­ti­ja. Va­di­na­si, tiek bus ir va­do­va­vi­mo cen­trų ap­link šią Vy­riau­sy­bę: pre­zi­den­tė, S. Skver­ne­lis, Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir iš da­lies LSDP ly­de­ris, kad ir kas juo bū­tų po rin­ki­mų. Kai tiek ga­lios cen­trų, o kai ku­rie jų am­bi­cin­gi, trin­tis be­veik užp­rog­ra­muo­ta. Klau­si­mas, kaip šiems ga­lios cen­trams pa­vyks de­rin­ti ele­men­ta­rius klau­si­mus“,– „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė V. Va­len­ti­na­vi­čius.

Ki­tas šios Vy­riau­sy­bės tra­pu­mo veiks­nys – par­la­men­ti­nė at­ra­ma. Pa­ti LVŽS frak­ci­ja, pa­sak po­li­to­lo­go, yra ne­pap­ras­tai mar­ga, pa­gal pa­žiū­ras čia yra vi­sas po­li­ti­nis spek­tras – nuo kraš­tu­ti­nių kai­rių­jų, li­be­ra­lų iki kraš­tu­ti­nių kon­ser­va­to­rių. Vie­nin­gos at­spa­ros ideo­lo­gi­niu po­žiū­riu vi­siš­kai ne­ma­ty­ti. „Ma­ža to, šiai mar­gai žmo­nių gru­pei va­do­vau­ja že­mės ūkio mag­na­tas R. Kar­baus­kis. Ne­abe­jo­ju, kad frak­ci­jo­je yra ne­ma­žai idea­lis­tų, nu­si­tei­ku­sių są­ži­nin­gai dirb­ti Lie­tu­vos la­bui, bet kaip jų idea­lai su­tars su R. Kar­baus­kio in­te­re­sais, – at­vi­ras klau­si­mas“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Be to, var­gu ar kiek tvir­tes­ne at­ra­ma Vy­riau­sy­bei ga­lės tap­ti ne­su­ta­ri­mų dras­ko­ma par­ti­jos va­do­vo rin­ki­mams be­si­ruo­šian­ti koa­li­ci­jos par­tne­rė LSDP.

Ne­bent gel­bė­tų R. Kar­baus­kio spren­di­mas rink­tis va­di­na­mą­jį su­lto­ni­nio val­dy­mo va­rian­tą, kai vie­nas žmo­gus tu­ri pa­kan­ka­mai ga­lin­gą val­džią, bet ne­sis­ten­gia jos for­ma­li­zuo­ti. „Tai ir­gi ro­do, kad R. Kar­baus­kis su­pran­ta, jog frak­ci­ja ga­li bū­ti ne­ats­pa­ri men­kiau­siems smū­giams“, – tvir­ti­no V. Va­len­ti­na­vi­čius.

Ka­tė maiše

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko Rim­vy­do Va­lat­kos tei­gi­mu, spar­čią nau­jo­jo ka­bi­ne­to dė­lio­nę lė­mė pre­zi­den­tės sim­pa­ti­jos LVŽS ly­de­riui R. Kar­baus­kiui. „Ta­čiau Vy­riau­sy­bės su­dė­tis ne­ati­tin­ka Sei­mo dau­gu­mos. Va­di­na­si, ga­li­mi du ke­liai. Mes ne­ži­no­me es­mi­nio da­ly­ko, ar ši­tie žmo­nės į mi­nis­trus ėjo dėl pos­tų ir al­gos, ar jie yra pri­nci­pin­gi žmo­nės. Pir­muo­ju at­ve­ju jie da­rys, ką lieps Sei­mo dau­gu­ma, an­truo­ju – bus pri­vers­ti at­sis­ta­ty­din­ti. Va­di­na­si, Vy­riau­sy­bė – ka­tė mai­še. Per ar­ti­miau­sią ket­vir­tį pa­ma­ty­si­me, kaip klos­ty­sis jos rei­ka­lai“, – kal­bė­jo R. Va­lat­ka. Pa­sak jo, dar aps­kri­tai ne­ži­no­ma, ko sie­kia ši Sei­mo dau­gu­ma. „Kol kas gir­dė­jo­me tik R. Kar­baus­kio ir S. Skver­ne­lio min­tis, ku­rios ne­re­tai prieš­ta­rau­da­vo vie­na ki­tai“, – sa­kė apž­val­gi­nin­kas.

Anot jo, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tų Vy­riau­sy­be, ku­rio­je bu­vo pro­fe­sio­na­lūs po­li­ti­kai, nau­jo­jo­je – „kiek­vie­nas pats sau pro­fe­sio­na­las“. „Po­li­ti­ko­je rei­kia po­li­ti­nio pro­fe­sio­na­lu­mo, šia pra­sme pro­fe­sio­na­lais ga­li­ma lai­ky­ti Li­ną Lin­ke­vi­čių, iš da­lies Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių. Vi­si ki­ti mi­nis­trai ži­no­mi tik ne­di­de­liam žmo­nių bū­riui. Ki­ta ver­tus, ar sa­vo siau­ros sri­ties ži­no­vas su­ge­bės va­do­vau­ti mi­nis­te­ri­jai? Ma­nau, tai duo­ta ne kiek­vie­nam“, – tei­gė R. Va­lat­ka.

. . .

Mi­nis­trai spe­cia­lis­tai

XVII Vy­riau­sy­bės ap­lin­kos mi­nis­tru taps Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų koa­li­ci­jos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Na­vic­kas, ener­ge­ti­kos – Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas, šiuo me­tu dir­ban­tis Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos at­ašė Briu­se­ly­je. Fi­nan­sų mi­nis­tru pa­tvir­tin­tas Vi­lius Ša­po­ka, anks­čiau dir­bęs Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro port­fe­lis pa­ti­kė­tas da­bar­ti­niam už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trui dip­lo­ma­tui Rai­mun­dui Ka­rob­liui. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai va­do­vaus ak­to­rė, ver­tė­ja, kul­tū­ros dip­lo­ma­tė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo – so­cia­li­nių moks­lų eks­per­tas Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Li­nas Ku­ku­rai­tis, Su­si­sie­ki­mo – eko­no­mis­tas Ro­kas Ma­siu­lis, ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je Vy­riau­sy­bė­je dir­ban­tis ener­ge­ti­kos mi­nis­tru. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro par­ei­gos pa­ti­kė­tos bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rui pro­fe­so­riui Sei­mo na­riui Au­re­li­jui Ve­ry­gai, švie­ti­mo ir moks­lo – MOS­TA va­do­vei Jur­gi­tai Pe­traus­kie­nei. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tru taps bu­vęs tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras, da­bar Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pa­go­jus. Prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos vai­ro stos Jo­na­vos ra­jo­no me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Už­sie­nio rei­ka­lų – ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je Vy­riau­sy­bė­je šias par­ei­gas ei­nan­tis so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius. Va­do­vau­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­si­rink­tas Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ei­mu­tis Mi­siū­nas, Že­mės ūkio – bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas ūki­nin­kas Bro­nius Mar­kaus­kas.