Naujasis Darbo kodeksas: strimgalviais pirmyn
Iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­gos li­ko kiek dau­giau nei sa­vai­tė, o val­dan­tie­ji par­la­men­to po­sė­džių sa­lė­je de­mons­truo­ja ryž­tą. Pa­sku­bo­mis pri­ėmę nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, jie ne­tru­kus im­sis ir ki­tų so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tų. Pre­zi­den­tė ne kar­tą ra­gi­no tau­tos iš­rink­tuo­sius ne­sku­bė­ti, tad ti­kė­ti­na, jog vi­są re­for­mos pa­ke­tą pa­tvir­ti­nęs Sei­mas ga­li su­lauk­ti jos ve­to.

Va­kar nuo pat ry­to par­la­men­ta­rai tvir­ti­no vie­ną svar­biau­sių per šią ka­den­ci­ją do­ku­men­tų – nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są (DK). Lai­min­ti 1 mln. 210 tūkst. dir­ban­čių­jų tie­sio­giai pa­veik­sian­tį įsta­ty­mą Sei­mo na­riai puo­lė pa­straips­niui. Nuo 11 iki 17 val. dėl įvai­rių siū­lo­mų nuo­sta­tų grei­čiau iš rei­ka­lo nei rim­tai gin­či­ję­si par­la­men­ta­rai pa­va­ka­rę 260 straips­nių DK pa­ga­liau pri­ėmė.

Ta­čiau ar nau­ją­jį įsta­ty­mą pa­si­ra­šys kri­ti­kos anks­čiau pa­žė­ru­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė? Dėl to val­dan­tie­ji va­kar ne­bu­vo ti­kri.

Pa­sa­ko­jo apie Afriką

Nuo ki­tų me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jus nau­ja­jam DK, iš dar­bo at­leis­ti dar­buo­to­ją bū­tų leng­viau, su­ma­žė­tų ne­dar­bo iš­mo­kos. Ko­dek­se įtvir­tin­tas ir lanks­tes­nis dar­bo lai­kas, kaip skel­bia val­dan­tie­ji, lei­sian­tis dau­giau dirb­ti ir už­si­dirb­ti, lanks­tes­nės dar­bo for­mos, to­kios kaip ne­nu­ma­to­mos apim­ties, pro­jek­ti­nės ir ki­to­kios su­tar­tys.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, pa­sta­ruo­ju me­tu daž­nai kar­to­jęs, jog nau­ja­sis DK ti­krai bus pri­im­tas, va­kar pa­žy­mė­jo, kad su­tar­ti dėl lanks­tes­nio dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mo bu­vo bū­ti­na. „Pa­gal dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mą esa­me an­tra­me šim­tu­ke pa­sau­ly­je, kaž­kur tarp Af­ri­kos ša­lių“, – ly­gi­no jis.

Tie­sa, ne vi­si prem­je­ro va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) at­sto­vai bu­vo to­kie en­tu­zias­tin­gi. Pa­vyz­džiui, LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas po bal­sa­vi­mo reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. „Prieš“ bal­sa­vęs po­li­ti­kas aiš­ki­no, kad darb­da­vių ir dar­buo­to­jų tei­sės įsta­ty­me ne­su­ba­lan­suo­tos. Kai ku­rie eko­no­mis­tai, ste­bė­ję svars­ty­mus Sei­me, ap­gai­les­ta­vo, kad sam­do­mas dar­buo­to­jas Lie­tu­vo­je vis dar su­vo­kia­mas kaip ob­jek­tas, o ne kaip par­tne­ris.

Pei­kė D. Grybauskaitė

Nau­ja­sis DK – vie­na iš va­di­na­mo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, api­man­čio dar­bo san­ty­kių ir so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos re­for­mas, da­lių. Mo­de­lį So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) už­sa­ky­mu kū­rė Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU), My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir So­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro kon­sor­ciu­mas.

Ta­čiau šį su­ma­ny­mą nuo pat pra­džių ly­dė­jo ne­sklan­du­mai. 2013 me­tais „dar­bie­tės“ Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės va­do­vau­ja­ma SADM vė­la­vo pa­skelb­ti kon­kur­są, de­rė­jo­si dėl kai­nos, kol ga­liau­siai tik 2014 me­tų va­sa­rį su VU pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl so­cia­li­nio mo­de­lio kū­ri­mo. At­me­tu­si pir­mą­jį VU pa­siū­ly­mą – pa­slau­gas su­teik­ti už kiek dau­giau nei 1 mln. eu­rų, mi­nis­te­ri­ja po ku­rio lai­ko nu­si­lei­do ir ne­skel­bia­mo pir­ki­mo bū­du jas įsi­gi­jo už 913 tūkst. eu­rų.

Vals­ty­bės kon­tro­lė, per­nai at­li­ku­si mi­nis­te­ri­jos au­di­tą, par­eiš­kė, kad bu­vo per ma­žai apk­laus­tų ga­li­mų pa­slau­gos tei­kė­jų, ne­aiš­kūs kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai, pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ne­nu­ma­ty­tos tei­sės de­rė­tis dėl pa­siū­ly­mo kai­nos per­kant pa­slau­gą ne­skel­bia­mo pir­ki­mo bū­du. LŽ jau ra­šė, jog bu­vo su­abe­jo­ta ir mi­nis­te­ri­jos tei­gi­niais, kad pa­slau­gas su­tei­kė ti­krai tie eks­per­tai, ku­rie ir bu­vo nu­ro­dy­ti pa­siū­ly­me.

Per­nai ko­vą moks­li­nin­kų gru­pė, va­do­vau­ja­ma VU Tei­sės fa­kul­te­to de­ka­no prof. To­mo Da­vu­lio, pa­tei­kė so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tus. Šis dar­bas ne­tru­kus su­lau­kė aukš­čiau­sių ša­lies va­do­vų kri­ti­kos. Pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė par­eng­tą do­ku­men­tą pa­va­di­no „bran­giai pirk­tu pa­siū­ly­mų kra­ti­niu“.

Po įvai­rių ko­rek­ci­jų per­nai bir­že­lį Vy­riau­sy­bė so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tus pa­tei­kė Sei­mui. Tri­ša­lė ta­ry­ba tik vė­liau ėmė svars­ty­ti jų nuo­sta­tas. Sei­me iki šiol svars­to­mas bū­tent Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas pro­jek­tas. So­cia­li­niam mo­de­liui vie­šin­ti, kaip ro­do Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos do­ku­men­tai, SADM iš­lei­do apie 17 tūkst. eu­rų. Bu­vo su­reng­ti ke­tu­ri vie­ši­ni­mo ren­gi­niai, per ku­riuos iš­da­ly­ta po 500 vie­ne­tų ra­šik­lių, ap­lan­kų do­ku­men­tams, blok­no­tų ir USB rak­tų su so­cia­li­nį mo­de­lį rep­re­zen­tuo­jan­čiais sim­bo­liais.

Svar­bios nau­jo­jo DK nuo­sta­tos:

* Kai dar­bo su­tar­tis nu­trau­kia­ma darb­da­vio ini­cia­ty­va be dar­buo­to­jo kal­tės, dar­buo­to­jas tu­rės bū­ti įspė­ja­mas prieš vie­ną mė­ne­sį, o iš­dir­bus trum­piau ne­gu vie­nus me­tus, – prieš dvi sa­vai­tes. Šie ter­mi­nai dvi­gu­bi­na­mi dar­buo­to­jams, ku­rie au­gi­na vai­ką iki 14 me­tų ir ku­riems iki pen­si­jos li­kę ma­žiau kaip 5 me­tai, tri­gu­bi­na­mi – jei lie­ka ma­žiau kaip dve­ji me­tai bei ne­įga­lie­siems;

* Ne dėl jo kal­tės at­lei­džia­mam dar­buo­to­jui, vie­no­je vie­to­je dir­bu­siam vie­nus ar dau­giau me­tų, bus iš­mo­ka­ma dvie­jų vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių iš­ei­ti­nė iš­mo­ka, o iki me­tų – pu­sės vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio iš­mo­ka;

* Įtvir­tin­tos 9 dar­bo su­tar­čių rū­šys: lai­ki­no­sios, pro­jek­ti­nio, dar­bo vie­tos da­li­ji­mo­si, ne­nus­ta­ty­tos apim­ties (ar­ba nu­lio va­lan­dų), pa­meis­trys­tės dar­bo, dar­bo ke­liems darb­da­viams su­tar­tys ir kt. Iš­liks se­zo­ni­nės dar­bo su­tar­tys, ta­čiau at­si­sa­ky­ta trum­pa­lai­kių dar­bo su­tar­čių.

* Darb­da­viams su­teik­ta ga­li­my­bė grei­tai nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį su dar­buo­to­ju, įspė­jus prieš tris dar­bo die­nas, ta­čiau su­mo­kė­jus jam ne ma­žes­nę kaip 6 mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką;

* Pa­gal nau­jas nuo­sta­tas bus ki­taip skai­čiuo­ja­ma at­os­to­gų truk­mė: ne ka­len­do­ri­nė­mis die­no­mis, kaip yra da­bar, bet dar­bo die­no­mis. Dar­buo­to­jams bus su­tei­kia­mos ne ma­žes­nės kaip 20 dar­bo die­nų (jei dir­ba­ma 5 dar­bo die­nas per sa­vai­tę) ar­ba ne ma­žes­nės kaip 24 dar­bo die­nų (jei dir­ba­ma 6 dar­bo die­nas per sa­vai­tę) kas­me­ti­nės at­os­to­gos. Il­ges­nė at­os­to­gų truk­mė ga­lės bū­ti nu­ma­ty­ta dar­bo ir ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se.

* Nau­jos DK nuo­sta­tos įtvir­ti­na ir vi­du­ti­nio dar­bo lai­ko samp­ra­tą. Jis, įskai­tant virš­va­lan­džius, ta­čiau ne­įs­kai­tant dar­bo pa­gal su­si­ta­ri­mą dėl pa­pil­do­mo dar­bo lai­ko, ne­ga­lės bū­ti il­ges­nis ne­gu 48 va­lan­dos. Mak­si­ma­li virš­va­lan­džių truk­mė per me­tus pa­di­dės 60 va­lan­dų – iki 180 va­lan­dų, o ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ga­lės bū­ti su­si­tar­ta dėl il­ges­nės truk­mės;

* Ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad darb­da­viai, darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jos, pro­fe­si­nės są­jun­gos ir pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­jos tu­rės tei­sę ini­ci­juo­ti ko­lek­ty­vi­nes de­ry­bas dėl ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių su­da­ry­mo ar pa­kei­ti­mo. Ko­lek­ty­vi­nė­se de­ry­bo­se dar­buo­to­jams ga­lės at­sto­vau­ti tik pro­fe­si­nės są­jun­gos.