Naujasis Darbo kodeksas įsigalios nuo 2017-ųjų liepos
Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas, ku­ris yra nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio da­lis, įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų lie­pos. Už tai an­tra­die­nį bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai, prieš – 14, o su­si­lai­kė 30.

Pem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­ti­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė da­ro vis­ką, jog su­si­tar­tų su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl so­cia­li­nio mo­de­lio pri­pa­ži­ni­mo struk­tū­ri­ne re­for­ma, o tai leis­tų pa­tvir­tin­ti kiek di­des­nį vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą.

„Dir­ba su Briu­se­liu, dir­ba ir tuo klau­si­mu, ar bus pri­pa­žin­ta struk­tū­ri­ne re­for­ma, ar ne. Jei­gu mes (...) iki lie­pos pa­da­ry­si­me pa­kei­ti­mus, kad tai bū­tų struk­tū­ri­nė re­for­ma, rea­li, pa­grįs­ta, o ne im­ituo­ta, tai yra la­bai ge­ri sig­na­lai ir po­žy­miai, kad bus pri­pa­žin­ta struk­tū­ri­ne re­for­ma“, – Sei­me tei­gė prem­je­ras, at­sa­ky­da­mas į And­riaus Ku­bi­liaus tei­gi­nį, kad ko­dek­so ati­dė­ji­mui „ne­tin­ka­mai pa­si­ruoš­ta“ – ne­nu­ma­ty­tos pa­sek­mės, jei­gu Briu­se­lis ne­pri­pa­žins so­cia­li­nio mo­de­lio struk­tū­ri­ne re­for­ma.

Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma par­eiš­kė ti­kįs, kad per pus­me­tį ko­dek­sas „bus pro­tin­gai pa­to­bu­lin­tas“.

Li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas pers­pė­jo, kad men­kas eko­no­mi­kos au­gi­mas su­kurs pra­stą ap­lin­ką nau­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mui. Jis, be to, pri­mi­nė, kad ko­dek­są ren­gu­siems moks­li­nin­kams bu­vo iš­leis­ta 1,45 mln. eu­rų.

S.Skver­ne­lis anks­čiau ža­dė­jo, kad so­cia­li­nis mo­de­lis bus pa­tai­sy­tas iki 2017 me­tų lie­pos, kad per pus­me­tį vers­las ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­reng­ti bū­si­moms nau­jo­vėms. Jis yra tei­gęs, kad dia­lo­gas su so­cia­li­niais par­tne­riai – pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis ir darb­da­viais – lei­džia teig­ti, kad po pus­me­čio tai­sy­mo so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai ki­toks“.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šo nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą.