Naujasis ambasadorius Maskvoje: apie santykių atšilimą nekalbame
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je pa­skir­tas Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas sa­ko, kad apie dvi­ša­lių san­ty­kių po­li­ti­nia­me lyg­me­ny­je at­ši­li­mą šiuo me­tu kal­bė­ti anks­ti, ta­čiau yra daug svar­bių dar­bų ir ki­to­se sri­ty­se.

Ski­ria­muos raš­tus iš pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės penk­ta­die­nį pri­ėmęs R.Mo­tu­zas žur­na­lis­tams sa­kė, kad svar­bi jo da­ro da­lis bus eko­no­mi­nių klau­si­mų spren­di­mas. Šio­je sri­ty­je jam gel­bės ir nau­jas dip­lo­ma­tas - nuo va­sa­rio pa­skir­tas mui­ti­nės at­ašė Ry­man­tas Bud­ge­nas.

„Šian­dien tur­būt apie at­ši­li­mą anks­ti kal­bė­ti, mes apie tai ne­kal­ba­me, ka­dan­gi tai pri­klau­so ne tik nuo Lie­tu­vos, pri­klau­so ir nuo bend­ro kon­teks­to: ne tik nuo Ru­si­jos ir Lie­tu­vos, bet ir nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių po­zi­ci­jos ir bend­ros si­tua­ci­jos“, - sa­kė R.Mo­tu­zas.

Anot jo, eko­no­mi­niai ry­šiai su Ru­si­ja ne­pai­sant em­bar­go kai ku­riems pro­duk­tams yra in­ten­sy­vūs.

„Pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja at­virkš­čiai sa­ko, kad šiuo me­tu ne­tgi eks­por­tas į Ru­si­ją yra iš­au­gęs. Tai yra ir­gi tam ti­kra ten­den­ci­ja, kad Ru­si­ja per­ka tų pre­kių - me­ta­lų ar po­pie­riaus ir ki­tų gal­būt dau­giau, tai gal yra su­si­ję ir su rub­lio kur­so kė­li­mu, tam ti­krų at­sar­gų kau­pi­mu“, - dės­tė R.Mo­tu­zas.

Jis sa­kė į Ru­si­ją iš­vyks­tan­tis nuo sau­sio 20 die­nos, ta­čiau dar ne­ži­nan­tis, ka­da su­si­tiks su pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu ir jam įteiks ski­ria­muo­sius raš­tus.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Jo­vi­ta Ne­liup­šie­nė sa­vo ruo­žtu žur­na­lis­tams tvir­ti­no, kad, „dvi­ša­liai san­ty­kiai vi­sų pir­ma pri­klau­so nuo geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos, nuo Ru­si­jos veiks­mų kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se“.

Kaip tei­gia­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me, bū­ti­na koor­di­nuo­ti Lie­tu­vos po­zi­ci­ją su ES ir NA­TO par­tne­riais ir tęs­ti pra­kti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ru­si­ja, vi­sų pir­ma at­sto­vau­jant ir gi­nant Lie­tu­vos pi­lie­čių in­te­re­sus. Taip pat svar­bu stip­rin­ti ry­šius su Ru­si­jos vi­suo­me­ne, ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir to­liau bend­ra­dar­biau­ti kul­tū­ros sri­ty­je.

Prieš pa­sky­ri­mą į Ru­si­ją R.Mo­tu­zas ėjo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. 2004-2006 me­tais jis bu­vo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras, 2006-2011 me­tais dir­bo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Šve­di­jo­je. R.Mo­tu­zas 2011-2012 me­tais yra va­do­va­vęs Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai de­par­ta­men­tui.