Naujas medžioklės įstatymo nuostatas aiškinsis teismas
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) aiš­kin­sis, ar Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja prie­vo­lė į me­džio­to­jų klu­bą pri­va­lo­mai pri­im­ti že­mių, ku­rio­se me­džio­ja­ma, sa­vi­nin­ką.

Medžioklės įstatymo nuostatas KT vertins Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymu. Teismas nagrinėjo bylą, kurioje privačios žemės savininkas skundėsi nepriimamas į toje teritorijoje medžiojantį klubą.

Vilniaus teismas klausia, ar medžiotojų klubui galiojanti prievolė priimti žemės savininkus neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintai piliečių teisei vienytis į bendrijas ar asociacijas, pranešė KT.

Įstatymas numato, kad konkrečiame medžioklės plotų vienete ne mažiau kaip 100 hektarų žemės turintis savininkas turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo – medžiotojų kolektyvo – nariu.

Teismas nagrinėjo bylą, kurioje toks žemės savininkas skundė medžiotojų klubo sprendimą nepriimti jo į narius. Medžiotojų klubas nurodė, kad vykusiame visuotiniame narių susirinkime slapto balsavimo metu nepritarta ieškovo narystei.

Vilniaus miesto apylinkės teismas kelia klausimą, ar įpareigojimas priimti asmenį į medžiotojų kolektyvą neapriboja konstitucinės asociacijos narių laisvės nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori vienytis į asociaciją.

Teismas teigia, kad asmens priėmimas į asociaciją gali priklausyti tik nuo esamų narių valios, priešingu atveju, būtų pažeistas asociacijos laisvės ir savanoriškumo principas.

Vilniaus miesto apylinkės teismo kreipimesi taip pat pažymima, kad Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, jog teisė medžioti nėra konstitucinė teisė, ji kyla iš žemesnės galios teisės aktų, tuo tarpu asociacijų laisvė yra konstitucinė laisvė.