Naujas kariuomenės štabas – Klaipėdoje
Nau­jo­sios Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos šta­bas 2016 me­tais bus įkur­tas Klai­pė­do­je, tei­gia ka­riuo­me­nės va­das. Tai bus an­tro­ji bri­ga­da Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

„Klai­pė­do­je bus, nes ten yra inf­ras­truk­tū­ra. Mes jau tu­ri­me tam ti­krus pa­da­li­nius ir ba­ta­lio­nus, ku­rie bus pri­skir­ti tai bri­ga­dai. Ma­nau, kad 2016 me­tais mes bri­ga­dą tu­rė­si­me“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

Bri­ga­dos šta­bo pa­grin­dą tu­rė­tų su­da­ry­ti Klai­pė­do­je vei­kian­čio Sau­su­mos pa­jė­gų va­do­vy­bės Ope­ra­ci­jų pla­na­vi­mo ir val­dy­mo cen­tro per­so­na­las.

Bri­ga­dai ke­ti­na­ma pri­skir­ti du ba­ta­lio­nus - Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­sis pės­ti­nin­kų ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­nai. Iki 2021 me­tų bri­ga­dą tu­rė­tų pa­pil­dy­ti ir nau­ji ba­ta­lio­nai.

Ti­pi­nė­je Mo­to­ri­zuo­to­je pės­ti­nin­kų bri­ga­do­je bū­na 2-3 tūkst. ka­rių.

Dėl an­tro­sios bri­ga­dos sau­su­mos pa­jė­go­se stei­gi­mo ba­lan­džio pra­džio­je nu­spren­dė Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra vie­na sau­su­mos pa­jė­gų bri­ga­da - Me­cha­ni­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da „Ge­le­ži­nis Vil­kas“. Jos va­do­vy­bės šta­bas ir jai pri­skir­ti pa­da­li­niai dis­lo­kuo­ti Ruk­lo­je, Jo­na­vos ra­jo­ne.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je yra apie 8 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, nuo šie­met kas­met ke­ti­na­ma pa­kvies­ti apie 3 tūkst. šauk­ti­nių. Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se tar­nau­ja apie pus­penk­to tūks­tan­čio sa­va­no­rių.

Lie­tu­va sa­vo gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus stip­ri­na rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir pa­di­dė­ju­sį ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.